• Zoznam detí platný pre školský rok 2019/2020

     • Prinášame Vám rozdelenie detí do tried platné pre nový školský rok 2019/2020.

      Nakoľko zákonní zástupcovia novoprijatých detí ešte neodpísali súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely školy, mená novoprijatých detí uvádzame v súlade so zákonom.  napr. (namiesto :Janko Mrkvička, uvádzame Janko M.)

      Za pochopenie ďakujeme. Prípadné otázky adresujte priamo triednej učiteľke alebo p. zástupkyni A. Tuľákovej. 

      I. trieda – najmladšia  veková skupina, 3-4  ročné deti - 1. vchod zo zadu budovy - 1.poschodie 

       

      Tr.učiteľka : Gabriela Mošková

      Učiteľka : Tatiana Ficková

       

      1. Baranová Lily

      2. Tomáš Č.

      3. Bibiána Č.

      4. Teo Č.

      5. Anna H.

      6. Simeon I.

      7. Lily Mária I.

      8. Michael Timon J.

      9. Valentína K.

      10.Šimon L.

      11. Tadeáš M.

      12. Otakar O.

      13. Sára Jasmína S.

      14. Jana T.

      15. Daniel V.

      16. Anna Z.

       

      II. trieda – stredná  veková skupina,  4- 5 ročné deti - 2. vchod zo zadu budovy - prízemie

       

      Triedna učiteľka : Mgr. Hudáková Lucia

      Učiteľka, p. zástupkyňa:  Mgr. Tuľáková Alena

       

      1. Činčera Michael

      2. Čurlik Samuel

      3. Firdová Ela

      4. Grocký Matija Lucas

      5. Illéš Andrej

      6. Jacková Júlia

      7. Joneková Tamara

      8. Kriváková Klára

      9. Kudla Viktor

      10. Terézia F.

      11. Novosiadly Timotej

      12. Oravec Oskar

      13. Ovšianiková Ela

      14. Pamětická Olívia

      15. Petrík Jakub

      16. Slapčinský Timotej Marko

      17.Štefanková Lucia

      18. Zálepa Matúš

      19. Frederik H.

      20.Tomáš P.

       

      III. trieda – najstaršia   veková skupina, 5 - 6 ročné deti - hlavný vchod - vstup od parkoviska za Bazilikou 

       

      Triedna učiteľka : Mgr. Jedináková Jana

      Učiteľka : Poláková Tatiana

       

      1. Ajbenová Barbora

      2. Andrejkovičová Ema

      3. Babinčák Matias

      4. Baran Šimon

      5. Bochin Oliver

      6. Čechová Klára

      7. Čurila Matiaš

      8. Čorbová Lenka

      9. Daňová Nela

      10. Ficková Terézia

      11. Hazay Dana

      12. Eštvaniková Marianna

      13. Janoková Mia Mária

      14. Jevčák Bruno

      15. Medviďová Zuzana

      16. Nemčíková Zuzana

      17. Riegler Kryštof

      18. Šimko Ján

      19. Zálepová Rebeka

      20.Pavol F.

      21. Viktória K.

       

       

     • Vyúčtovanie stravy za šk.r.2018/2019

     • Oznamujeme rodičom, že preplatky za stravu detí v materskej škole budú vrátené na konci mesiaca júl 2019 resp. začiatkom mesiaca august 2019. Dôvodom je prázdninová prevádzka škôlky v mesiaci júl a teda aj stravovanie detí počas tohto mesiaca. Až po vyúčtovaní celého obdobia môžeme vrátiť preplatky, resp. žiadať nedoplatky.

      Všetky informácie vám radi poskytneme v škôlke resp. u ekonómky školy. Prajeme vám pekné požehnané letné dni.

    • Naše putovanie
     • Naše putovanie

     • Predstavme si rôzne cesty... Môžu byť úzke, široké, rovné, kľukaté, spájajúce sídliská, dediny, diaľnice...My sme sa v stredu v našej škôlke stretli spolu s p. kaplánom Mathiasom na krížovej ceste. "Stretli" sme tam Pána Ježiša. Pripomenuli sme si cestu, ktorú musel prejsť, keď niesol kríž na Kalváriu. Obetovali sme ju za nás, za detičky našej škôlky i za všetky deti na svete.

    • Zápis do MŠ
     • Zápis do MŠ

     •  

      OZNAM O ZÁPISE DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

       

      Riaditeľ CSŠ, o.z. CZŠ s MŠ sv. Dominika Savia Vranov nad Topľou,  PaedDr. Marián Babej,  podľa § 3 ods. 2 vyhl. MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhl. č. 308/2009 oznamuje termín a podmienky prijímania detí do materskej školy na školský rok 2019/2020.

      1. Miesto podávania žiadosti na predprimárne vzdelávanie

      Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia - v sídle MŠ - na Dobrianskeho 1494, Vranov nad Topľou

      2. Termín podávania žiadostí

      2.máj 2019

      v čase od 10.00 hod do 14.00 hod.

      Mimo určeného dňa zápisu možno zapísať dieťa do materskej školy aj v ostatných dňoch v termíne – do 31.05.2019, ak sú v materskej škole po prijatí detí na základe zápisu voľné miesta.

      3. Forma a priebeh zápisu:

      - Zákonný zástupca pri zápise predloží kompletne vyplnenú žiadosť a zároveň aj potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa (je súčasťou žiadosti).

      - Resp. v deň zápisu obdrží žiadosť v materskej škole, ktorú predloží najneskôr do 14 dní vedeniu materskej školy. 

      - Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou, rozhodnutie o odklade PŠD.

      4. Podmienky prijímania detí do materskej školy:

      - Do materskej školy sa prijímajú deti spravidla vo veku od 3 - 6 rokov. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľ MŠ najneskôr do tridsiatich dní odo dňa doručenia žiadosti.

      Prednostne sa prijímajú deti, 

      - ktoré  dovŕšili vek 5 rokov (predškoláci),

      - s odloženou povinnou školskou dochádzkou,

      - s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

      Ostané podmienky prijímnia detí:

      - súrodenci detí, ktoré navštevujú Cirkevnú spojenú školu vo Vranove nad Topľou,

      - deti, ktoré budú po ukončení predprimárneho vzdelávania pokračovať vo vzdelávaní v Cirkevnej základnej škole vo Vranove nad Topľou,

      - poradie podania  žiadosti NEMÁ vplyv na prijatie dieťaťa do materskej školy.

      Prijímanie detí  mladších  ako tri roky :

        - Výnimočné prijatie týchto detí bude možné iba v prípade, ak bude uspokojený záujem o prijatie detí vo veku 3-6 rokov. Podmienkou sú osvojené sebaobslužné návyky.

       

       

      Vo Vranove nad Topľou, 03.04.2019                                                      PaedDr. Marián Babej, riaditeľ školy

       

       

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

     • Chceme vysloviť úprimné poďakovanie rodine Oravcovej, ktorá zakúpila farby a iný potrebný materiál k vymaľovaniu našej vynovenej triedy Motýlikov na poschodí. Naše deti sa aj vďaka tomu môžu hrať v krásnej slniečkovej triede. Ešte raz veľká vďaka. 

    • Oznam pre rodičov predškolákov
     • Oznam pre rodičov predškolákov

     • Vážení rodičia detí – predškolákov,

       

      Dňa 4.februára 2019 nám bolo zo strany Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice doručené Oznámenie o schválení dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa za mesiac január a február 2019.

      Žiadame vás, aby ste si pozastavili trvalé príkazy na úhradu za stravu vašich detí – predškolákov!!!

       

      Školskej jedálni uhradí príspevok rodiča za stravu vo výške schválenej dotácie 1,20€/deň škola z dotácie, ktorú má schválenú!!!

       

      Preplatky, ktoré budú vykázané k 31.12.2018 (resp. k 31.1.2019 ak ste v mesiaci január uhradili čiastku 22€)  vám budú vrátené na váš účet v priebehu mesiaca február 2019.

      Žiadame rodičov, ktorí majú nedoplatky, aby ich čo najskôr uhradili!!! V opačnom prípade nemôžeme vrátiť preplatky, lebo peniaze budú fyzicky chýbať na účte.

      V prípade otázok môžete kontaktovať Ing.B.Jedinákovú, ekonómku školy.

    • Prerušenie prevádzky
     • Prerušenie prevádzky

     • OZNAM

      Milí rodičia, oznamujeme Vám, že v dňoch od 24.12.2018 – 07.01.2019 (vrátane) bude prerušená prevádzka materskej školy. Nástup do materskej školy bude dňa 08.01.2019  (v utorok) v obvyklom čase. V takomto termíne je prerušená prevádzka vo všetkých materských školách v meste, preto nie je možnosť nahlásiť dieťa ani v náhradnej materskej škole.

       

      Želáme Vám požehnané Vianočné sviatky a  čo najkrajšie prežitie spoločných chvíľ s Vašimi rodinami.

       

      Kolektív CMŠ.

    • Škôlkari na ľade
     • Škôlkari na ľade

     • Aj keď sa dnes dalo korčuľovať po chodníkoch a cestách v meste, my sme poľadovicu vymenili za STD arénu a poriadne sa vykorčuľovali. Lienky a Žabky sa neboja ani zimy, ani ľadu a na korčuliach brázdili ľadovú plochu. Aj keď sme sa miestami zapotili, celá akcia stála zato a už teraz sa tešíme na ďalšie ľadové ostrie. 

    • DOD so starými rodičmi
     • DOD so starými rodičmi

     • Viete, čo sme včera pochopili ? Že je úplne jedno, koľko odžitých rokov držíte na svojich pleciach. Dôležité je to, koľko lásky máte vo svojom srdci pre ľudí vôkol seba. Včera sa v našej materskej škole stretlo 5 generácií. 1 prababka, viac ako 30 starých rodičov, viac ako 30 rodičov, 6 učiteliek a 40 detí len kvôli tomu, aby prežilo spoločne deň venovaný všetkým, ktorí nás učia úcte, láske, pomoci a spolupatričnosti. Všetci sme tento Deň otvorených dverí venovali našim starým rodičom. Spoločne sme tvorili, hrali sa, súťažili, čítali si rozprávky a rozprávali sa o tom, ako sa žilo za ich čias. A viete čo ? Nikoho nič nebolelo,nikto nemeškal do práce, nikomu sa nič nestalo, nikto z našej škôlky neodchádzal nahnevaný, či dokonca smutný. Všetci sme prežili krásny deň  - spoločne - v láske, pokoji a radosti z okamihov strávených pohromade. Verím, že pri pohľade na fotky vo fotoalbume pochopíte, že to nebolo len o otvorených dverách, ale hlavne o otvorených srdciach. 

    • ŽABKY a LIENKY pozývajú starých rodičov na Deň otvorených dverí v našej škôlke.
     • ŽABKY a LIENKY pozývajú starých rodičov na Deň otvorených dverí v našej škôlke.

     • Srdečne pozývame babky a dedkov našich detí z tried ŽABKY a LIENKY, na Deň otvorených dverí do našej materskej školy v STREDU 14.11.2018. Prísť môžete v čase, ktorý vám vyhovuje v dvoch blokoch.

      1.BLOK  - tvorivé dielne, hry a súťaže so starými rodičmi, rozprávka na sladké sny od 07:00-12:00.

      2.BLOK - tvorivé dielne, vystúpenie Predškolákov, pohostenie v čase od 15:00 -16:30. 

      Prosíme starých rodičov, ktorí majú záujem stráviť s nami krásny deň, aby sa nahlásili p.učiteľke v triede :)

      Tešíme sa na Vás. 

    • Úspech v recitačnej súťaži
     • Úspech v recitačnej súťaži

     • Dnes sa konal v Hornozempínskej knižnici vo Vranove nad Topľou 1. ročník recitačnej súťaže pre deti z MŠ, pod Názvom - "Poviem ti básničku, pre deduška a babičku". Aj naša škôlka tam mala svoje zastúpenie. Krásne druhé miesto si vyrecitovala naša Emka Majzlíková z triedy Lienok. Srdečne jej blahoželáme ku krásnemu úspechu a reprezentácii našej Cirkevnej materskej školy.

      Blahoželáme Emke 💗

      Fotky nájdete vo Fotoalbume 3.

    • Na ľudovú nôtu
     • Na ľudovú nôtu

     • "Hrajte mi husličky, z javora doštičky,nech sa vytancujú tie moje nožičky."

      A my sme sa veru vytancovali, keď nám Barborkine husličky hrali. 

      Tento týždeň sme venovali tradíciám, zvykom, ľudovej hudbe a histórií. O tom, ako sa žilo kedysi sme sa nielen rozprávali. Vyrábali sme rôzne výrobky, učili sa ľudové piesne, riekanky a detské ľudové hry. Dnešný deň bol však vyvrcholením. Od rána nám hrala ľudová hudba, oblečené sme mali kroje a čakali sme na prekvapenie. To nám pripravili naše "veľké deti", ktoré kedysi tiež chodili do našej materskej školy. Dnes sú z nich šikovní školáci a úspešní folkloristi. Prišli nám zahrať ľudové piesne a naučiť nás tancovať ľudové tance. A čo Vám to tu budem rozpisovať. Skrátka máme za sebou super deň. Fotky Vám ponúkame vo fotoalbume 3. 

    • Inzerát - hľadáme babku alebo dedka na čítanie rozprávok
     • Inzerát - hľadáme babku alebo dedka na čítanie rozprávok

     • 📜Inzerát 📜🆘Hľadá sa babka alebo dedko,ktorí vedia čítať rozprávky. Podmienkou sú šediny, zmysel pre humor,láska k deťom a vlastníctvo rozprávkovej knižky. Dôležité je mať čas a chuť spolupracovať s nami. Chceme totiž vytvoriť príjemnú atmosféru pri čítaní rozprávky počas poobedného odpočinku našich detí. A preto chceme poprosiť babky a dedkov,ktorí majú čas na spoluprácu,aby prišli svojmu vnúčatku a samozrejme aj ostatným deťom prečítať rozprávku pred spaním.👴👵Babka a dedko - ohláste sa nám ! 👴👵💗💗💗Tešíme sa na Vás. 💗💗💗🏚Vaša škôlka.

    • Jeden ruženec, jeden svet a jedna modlitba.
     • Jeden ruženec, jeden svet a jedna modlitba.

     • Svätý Ján Pavol II. raz povedal : "Modliť sa ruženec znamená zveriť naše starosti milosrdným srdciam Ježiša a jeho matky."

      My sme sa dnes zomkli v modlitbe. Vytvorili sme svojimi modlitbami krásny ruženec. Jedno dieťa - jedna modlitba - jedna časť ruženca. Spoločne sme sa modlili za pokoj vo svete, za zdravie, za seba i za našich blízkych. Mysleli sme pri tom aj na všetkých, ktorí potrebujú pomoc v boji. Za všetkých, ktorí potrebujú uzdravenie a Božie požehnanie. 

      Fotky z dnešného dňa si môžte prezrieť vo fotoalbume 3. 

    • Deň JABLKA
     • Deň JABLKA

     • V minulotýždňovej téme sme strávili pekný jesenný čas  s babkou v záhrade a dedkom na poli. Spoznávali sme, ochutnávali, tvorili z prírodných i odpadových materiálov rôzne druhy ovocia, zeleniny, liečivých bylín, poľných plodín. Za všetky tieto dary sme ďakovali Bohu piesňou i básňami. Záver týždňa vyvrcholil Dňom JABLKA. Z tohto dňa Vám prinášame pekné fotografie v našom albume. 

      A. Tuľáková.

    • Prednáška pre deti od firmy HASPO
     • Prednáška pre deti od firmy HASPO

     • Ak ste nás dnes videli utekať a kričať HORÍ, zrejme ste si pomysleli, že sme ťuky. My sme si však nacvičovali fingovanú evakuáciu budovy v prípade požiaru. Všetko to však začalo mini prednáškou v podaní pána Bendika z firmy HASPO, zameranej na bezpečnosť a použitie hasiacich prístrojov v našej MŠ. Dozvedeli sme sa praktické vedomosti, ktoré v prípade núdze vieme použiť v praxi. Deti sa naučili nielen to, ako ohlasovať požiar a ako mu predchádzať, ale aj to, čo robiť v prípade, že by táto situácia nastala. Čas sme mali odstopovaný a za 7 minút sme boli všetci oblečení, obutí, nastúpení vonku na školskom dvore. Ďakujeme pánovi Bendikovi za čas, ktorý nám venoval a firme HASPO za možnosť uskutočnenia prednášky pre naše deti.

      Fotky nájdete vo fotoalbume 3. 

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

     • Milí rodičia.Srdečne Vás pozývame na rodičovské združenie,ktoré sa uskutoční 12.09. (streda) o 16:00, v triede Lienok (hlavný vchod).

      Tešíme sa na Vás.

      Kolektív CMŠ

    • Zajtra začíname nový školský rok
     • Zajtra začíname nový školský rok

     • Už len raz sa vyspíme a čaká nás škôlka. Tešíme sa na Vás milé deti, veríme, že slnko bude svietiť.Slzičky necháme za dverami, nech neplačú aj naše mamy. Zahoďte obavy a vykročte zajtra pravou nohou vpred. Verím, že spoločne prežijeme krásny prvý deň nového školského roka. 

      PS: Vidíme sa ráno. 

      Nezabudnite, že príchod do MŠ je nutný do 8:20.

    • Organizačné pokyny k začiatku šk.roka 2018/2019
     • Organizačné pokyny k začiatku šk.roka 2018/2019

     • Rozdelenie detí do jednotlivých tried je zverejnené na lište vľavo v sekcii : ROZDELENIE DETÍ.

      Deti sú do tried zaradené podľa veku. 

      Oznamujeme rodičom, že začiatok školského roka je 03.septembra - Pondelok.

      Materská škola je otvorená každý pracovný deň od 07:00 do 16:00.

      Schádzanie detí je od 07:00 do 8:20. (do tohto času je potrebné prísť s dieťaťom do mš, alebo nahlásiť na telefónnom čísle absenciu) Deti si môžte vyberať od 15:00 (po olovrante ) - 16:00. (novoprijaté deti môžu využiť tzv.adaptačný pobyt - skrátenie pobytu dieťaťa v MŠ, ktorý si dohodnú spoločne s triednou učiteľkou)  

      V prvý deň nástupu dieťaťa do MŠ je potrebné vypísať Prehlásenie o bezinfekčnosti prostredia ! Týka sa to všetkých detí, nie len novoprijatých. Nie je však potrebné nosiť potvrdenie od lekára o zdravotnom stave. 

      Do materskej školy deťom nieje dovolené nosiť si vlastné potraviny. (netýka sa to detí, ktoré si musia nosiť vlastnú stravu na základe potvrdenia odborného lekára)

      Deti majú zabezpečený pitný režim a stravovanie počas celého dňa. Jedálny lístok bude zverejňovaný každý týždeň v šatni každej triedy.  

      Taktiež nieje možné nosiť deťom vlastné hračky,(netýka sa to novoprijatých detí, ktoré si v prvých týždňoch môžu doniesť do MŠ vlastnú hračku, ktorá im uľahčí prechod z domáceho prostredia do MŠ), kojenecké fľaše a plienky.

      Posteľné prádlo a uteráčiky dostanú deti v materskej škole. 

      V prvý deň si nezabudnite : prezuvky a pyžamko. Ostatné hygienické a výtvarné potreby môžte nosiť až do konca septembra. 

      Všetky informácie o platbách, organizačných podmienkach vám zodpovie pani učiteľka v triede. 

      Na každom vchode bude vyvesený zoznam detí, ktoré patria do danej triedy.

      Rozdelenie učiteliek pre jednotlivé triedy : 

      1.trieda - 3-4 ročné deti -MOTÝLIKY -  triedna učiteľka : Ficková Tatiana, učiteľka: Mgr. Hudáková Lucia

      2.trieda - 4-5 ročné deti - ŽABKY- triedna učiteľka : Mgr. Jedináková Jana, učiteľka : Poláková Tatiana

      3.trieda - predškoláci - LIENKY - triedna učiteľka : Mošková Gabriela, učiteľka : Mgr. Tuľáková Alena - ZRŠ

      Prípadné otázky môžte smerovať na našej emailovej adrese cmsvranov@gmail.com, facebookovej stránke, resp. na telefónnom čísle materskej školy : 057/4462152. 

      Ďalšie doplňujúce informácie Vám budú sprostredkované na rodičovskom združení, ktoré sa bude konať po spoločnej dohode hneď v prvom (resp. druhom) týždni školského roka.

    • Projekt Erasmus+ pre učiteľov
     • Projekt Erasmus+ pre učiteľov

     • Minulý rok sme opäť mali šťastie, okrem iného aj v tom, že nám bol schválený projekt pre vzdelávacie aktivity našich učiteľov. Jedná sa o projekt programu Erasmus+ s názvom Aj vzdelanie môže byť atraktívne, v rámci ktorého sa 6 učitelia našej školy zúčastnili rôznych vzdelávacích aktivít v zahraničí. Keďže projekt končí tento rok na jeseň, niektoré aktivity sa konali ešte toto leto.

      A práve ja som bola medzi tými šiestimi, ktorí mohli vycestovať na stáž do zahraničia. Ja som zastupovala Slovenskú republiku a našu materskú školu vo Veľkej Británii v meste Gloucester. Bola som zaradená do metodického programu, v ktorom sme získavali poznatky o školskom sýstéme fungujúcom v Anglicku. Prednášky a workshopy s rôznymi metodologičkami sme mali zamerané na využívanie CLIL metodológie v praxi v materskej škole. Okrem iného sme navštívili rôzne mestá a miesta, ako napríklad, univerzitné mesto- Oxford,kráľovské mesto -Cheltenham, historické mesto- Bath. Všetky nadobudnuté skúsenosti boli prínosom v súkromnom aj profesnom živote. Nehovoriac o tom, že dva týždne strávene v skupine učiteliek z iných krajín, spojili naše jazyky, krajiny a povahy do jedného celku. Ďakujem mojej škole za možnosť vycestovať a spoznávať. Ďakujem všetkým za podporu v dobrých aj zlých chvíľach :) 

      Jedináková Jana

      Pár fotiek Vám ponúkam vo fotoalbume 3.