• Školský poriadok MŠ

    •  

         Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia,

     Školská 650, Vranov nad Topľou

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       Školský poriadok

      materskej školy na školský rok

     2016/2017

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                             …..............................                                                  ….............................

     Vypracovala: Mgr. Alena Tuľáková                                  Schválil: PaedDr. Marián Babej  

                                      ZRŠ                                                                 riaditeľ školy

      

     Vo Vranove nad Topľou, 02.09.2016                                                                                 

            

      

      

      

     Obsah

      

      

     1. Charakteristika materskej školy
     2. Prevádzka materskej školy
     3. Podmienky prijatia do materskej školy
     4. Vnútorná organizácia materskej školy

                 a) organizácia tried a vekové zloženie detí

                 b)prevádzkovanie tried, schádzanie a rozchádzanie detí

                 c)preberanie detí

     d)organizácia v šatni

     e)organizácia v umývarni

     f)organizácia v jedálni

     g)pobyt detí vonku

     h)organizácia v spálni

     1. Starostlivosť o zdravie, hygienu a bezpečnosť
     2. Ochrana spoločného a osobného majetku
     3. Práva a povinnosti dieťaťa a jeho zákonného zástupcu
     4. Ochrana pred sociálno patologickými javmi
     5. Spolupráca s rodinou
     6. Základné práva a povinnosti zamestnancov
     7. Dodatok k školskému poriadku

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Školský poriadok materskej školy

     Dobrianskeho 1494, Vranov nad Topľou

      

      

     Prerokovaný na pedagogickej porade dňa: ....................................

     Platnosť školského poriadku: Od 01.septembra 2016

     Vydáva: PaedDr. Marián Babej, riaditeľ školy

      

     Personálne zabezpečenie školského roka 2015/2016

     PaedDr. Marián Babej – riaditeľ školy

     Mgr.Alena Tuľáková–  ZRŠ, učiteľka

     Gabriela Mošková – triedna učiteľka

     Mgr. Jana Jedináková – triedna učiteľka

     Mgr. Lucia Hudákova – triedna učiteľka

     Tatiana Poláková - učiteľka

      

     Iveta Počekajlová-prev. zamest.

     Bernardína Bartková- prev. zamest.

     Jozef Počekajlo - školník

      

     Zriaďovateľ – Rímskoklatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice

      

     Počet detí v MŠ- 54

     Počet tried – 3

     I.trieda 2-4 ročné deti – 17 detí

     II. trieda 4-5 ročné deti  – 19 detí

     III. trieda 5-6 ročné deti- 18 detí

     Počet pedagogických zamestnancov -5

     Počet ostatných zamestnancov v MŠ -3

      

                 Školský poriadok materskej školy je vypracovaný v zmysle Zákona  596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení jeho doplnkov, Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhlášky č. 306/2008 o materskej škole, Zákonníka práce, Zákona č.126/2006 Z.z.o verejnom zdravotníctve, Zákonom 124/2006 Z.z.o ochrane a bezpečnosti pri práci, Pracovného poriadku pre pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení vydaného Ministerstvom školstva SR, Pracovného poriadku pedagogických a ostatných zamestnancov školy, zriaďovateľom ktorej je Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1. CHARAKTERISTIKA MATERSKEJ ŠKOLY

      

                 Cirkevná materská škola je trojtriedna. Poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu činnosť deťom vo veku od dvoch do šiestich rokov v zmysle štátneho vzdelávacieho programu. Materská škola poskytuje aj možnosť poldenného pobytu dieťaťa v materskej škole.

               Cirkevná materská škola sídli v meste, v areáli Rímsko-katolíckej farnosti Narodenia Panny Márie - sever. V súčasnosti je materská škola trojtriedna. Nachádza sa v trojpodlažnej budove, v ktorej boli účelovo zrekonštruované priestory pre materskú školu.

      

      

     Prízemie materskej školy tvoria:

      2 herne - triedy

     Umývarne s WC

     Vstupné predsiene

     Chodba

     Šatne

     Hyg. zariadenie so sprch. kútom

     Spálňa

     Kancelária – zborovňa

     Jedáleň

     Práčovňa, sklad čist. prostr.

     Výdajňa stravy

     Technická miestnosť, kotolňa

      

      

     Na prvom poschodí sa nachádza:

     Vstupná predsieň

     Šatňa

     Herňa – trieda

     Hyg. zar. pre dospelých

     Umývarňa s WC

      

      

      

     Na druhom poschodí sa nachádza:

     Vstupná predsieň

     Umývarňa s WC

     Spálňa

     Hyg. zar. pre dospelých

     Výdajňa stravy s jedálničkou

      

     Súčasťou materskej školy je aj školská záhrada.

      

      

       Materská škola zabezpečuje všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa v duchu kresťanských, morálnych a všeľudských hodnôt.

        Materská škola pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho  programu vypracovaného podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie.

     Preambula

     Cirkevná materská škola vo Vranove nad Topľou je škola všeobecného zamerania. V záujme naplnenia práva výchovy a vzdelávania, vedenie materskej školy zabezpečí vnútorný chod materskej školy a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby bol čas strávený v materskej škole efektívne využitý z hľadiska výchovy a vzdelávania a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako deťmi ako aj učiteľmi. Materská škola bude dôsledne dbať na dodržiavanie záväzných právnych noriem, ako sú Deklarácia práv dieťaťa, Listina základných práv a slobôd ako aj iné platné dokumenty vo vzťahu k deťom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy. Z uvedeného dôvodu sa ustanovuje tento Školský poriadok školy, ktorý sa opiera o platnú legislatívu Ministerstva školstva SR. Je to súhrn noriem, zásad a pravidiel spolužitia celého kolektívu detí, pedagogických a ostatných zamestnancov školy. Uplatňovanie školského poriadku školy v každodennom živote školy je prejavom uvedomelého vzťahu k práci v škole a k plneniu svojich

     povinností.

      

      

      

     1. PREVÁDZKA  MATERSKEJ ŠKOLY

      

                 Prevádzka materskej školy:   v pracovných dňoch denne od  7.00 hod do 16.00 hod.                              

                    Riaditeľ školy: PaedDr. Marián Babej

                 Zástupca pre MŠ: Mgr. Alena Tuľáková

                 Učiteľky:    Gabriela Mošková- triedna učiteľka Lienky

                                    Mgr. Jana Jedináková - triedna učiteľka Žabky

                                    Mgr. Lucia Hudáková - triedna učiteľka Včielky

                                    Tatiana Poláková - učiteľka v triede Žabky

                                   

                 Prevádzkoví zamestnanci:   Iveta Počekajlová

                                                               Bernardína Bartková

                                                               Jozef Počekajlo

      

                 Prevádzka MŠ bude prerokovaná na prvom plenárnom rodičovskom združení a odsúhlasená riaditeľom školy a zriaďovateľom.

                 V čase letných prázdnin býva prevádzka materskej školy prerušená z hygienických dôvodov na šesť až osem týždňov v zmysle Vyhlášky č.306/2008, §2 ods.6. V tomto období vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí a iní zamestnanci podľa plánu dovoleniek čerpajú dovolenku.

     Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľ MŠ patričným oznamom spravidla dva mesiace vopred. V danom čase môžu deti navštevovať mestskú MŠ o ktorej rozhodne mesto Vranov nad Topľou – odbor školstva.

      

      

      

      

     1. PODMIENKY PRIJATIA A DOCHÁDZKY DO MATERSKEJ ŠKOLY

      

                 a) Zápis a prijatie dieťaťa do MŠ

      

                 Deti sa do materskej školy  prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,  v čase od 15. februára do 15. marca. Pokiaľ je však voľná kapacita, je možné prijať dieťa aj v priebehu školského roka. Pred samotným zápisom detí do materskej školy zverejní riaditeľ materskej školy v príslušnom kalendárnom roku na hlavnom vchode materskej školy: miesto a čas podania žiadosti, počet detí, ktoré môžu byť prijaté a kritéria prijímania. Prednostne sa prijímajú deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré majú rok pred plnenín povinnej školskej dochádzky.

                Žiadosť obdrží rodič u zástupkyne materskej školy. Po jej vyplnení k nej rodič prikladá potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, bez ktorého je žiadosť neakceptovateľná.

                Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľovi materskej školy spravidla do 30. apríla. Pokiaľ rodič do tohto termínu rozhodnutie od riaditeľa základnej školy neobdržal, upozorní riaditeľa materskej školy na možnosť odkladu povinnej školskej dochádzky dieťaťa za účelom rezervovania miesta v materskej škole.

                Rodič zdravotne postihnutého dieťaťa predloží spolu s prihláškou a uvedenými dokladmi o zdravotnom stave aj vyjadrenie pediatra o možnosti integrácie dieťaťa. K tejto problematike priloží aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga a psychológa, ktorí vo svojom posudku spracujú aj návrh na zníženie počtu detí v triede, vzhľadom na charakter postihnutia.

                Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. o neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku nového školského roka dostane rodič najneskôr do 30. apríla príslušného kalendárneho roka. V prípade prijímania v priebehu školského roka – do 30 dní odo dňa podania prihlášky.

                 Prijatiu zdravého alebo postihnutého dieťaťa môže predchádzať adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa  po dohode riaditeľa s rodičom materskej školy. O forme pobytu sa rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa, v záujme jeho zdravého vývinu, môže riaditeľ po prerokovaní s rodičmi alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy (na dohodnutý čas) alebo o ukončení tejto dochádzky.

      

                 b) Dochádzka detí  do materskej školy

      

                 Rodič privádza dieťa do materskej školy spravidla do 8,20 hod a prevezme ho spravidla po 15,00 hod. Spôsob dochádzky a spôsob stravovania dieťaťa dohodne rodič s triednym učiteľom danej triedy materskej školy.

     V prípade dochádzky dieťaťa v inom než stanovenom čase, dohodne rodič čas jeho príchodu a stravovania tak, aby nenarušil priebeh ostatných činností detí.

                 Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie dieťaťa do kolektívnej inštitúcie, ktorou materská škola je, z dôvodu prenosu ochorenia a ohrozenia zdravia ostatných detí.

                 Neprítomnosť dieťaťa v materskej škole a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred, najneskôr do 8.  hodiny v deň neprítomnosti dieťaťa. Ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle poberá.

                 Najneskôr do 14 pracovných dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi rodič dôvod a predpokladaný čas jeho neprítomnosti v materskej škole. Ak je neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, oznámi rodič riaditeľovi dôvod neprítomnosti písomne, pričom pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy predloží písomne vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia. Ak rodič do 14 pracovných dní neoznámi riaditeľovi (ZRŠ) dôvod neprítomnosti dieťaťa alebo závažným spôsobom opakovane poruší vnútorný poriadok materskej školy, riaditeľ po predchádzajúcom upozornení rodiča, môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy.

      

     c)  Úhrada príspevkov za dochádzku

      

                 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v materskej škole,ktorej zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice, je v tomto šk. roku 2013/2014  mesačne 15  Eur.Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. V prípade, že rodič neuhradí uvedený príspevok v stanovenom termíne, riaditeľ materskej školy môže po predchádzajúcom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy.

     Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa podľa Zákona č. 245/2008 – Školský zákon - § 28 - prvý oddiel:

     - ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

     - ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevok k dávke v hmotnej núdzi

     - ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

     Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia riaditeľa sa neuhrádza za dieťa:

     - ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom

     - ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými záväznými dôvodmi, v týchto prípadoch

     uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku

      

      

                

      

      

      

     1. VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY

      

     a)   Organizácia tried a vekové zloženie detí

      

     Najvyšší počet detí v triede MŠ podľa školského zákona je:

       20 v triede pre 3-4 ročné deti

       21 v triede pre 4-5 ročné deti

       22 v triede pre 5-6 ročné deti

       21 v triede pre 3-6 ročné deti

     Ak sa do triedy zaradí dieťa mladšie ako 3 roky , zníži sa najvyšší počet deti v triede o jedno dieťa. Do samostatnej triedy s deťmi mladšími ako 3 roky sa prijíma najmenej 5 detí a najviac 10 detí. V odôvodnených prípadoch môže riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa a ŠŠI prekročiť počet detí v triede najviac o 3 deti.

      

     Cirkevná materská škola je trojtriedna. Do jednotlivých tried sú deti zaradené spravidla

     podľa veku. V školskom roku 2015/2016 je zloženie tried následovné:

     I. trieda : 2 – 4ročné deti – počet detí 17

     II.trieda : 3- 5 ročné deti – počet detí -19

     III. trieda: 5 -6 ročné deti -počet detí - 18

                 Ak materskú školu navštevujú súrodenci a rodičia si žiadajú, aby deti boli spolu v jednej triede, je možné rodičom v takomto prípade vyhovieť.

                     

      b) Prevádzkovanie tried, schádzanie a rozchádzanie detí

      

     V čase od 7.00 hod do 8.20  hod. sa deti schádzajú vo svojich triedach.

     Od 15.00 hod. sa deti postupne rozchádzajú domov.

      

                  c)  Preberanie detí

      

                  Dieťa od rodičov preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie rodičovi alebo pedagógovi, ktorý ho v práci strieda.

                  Rodičia alebo nimi splnomocnené osoby (nie mladšie ako 10 rokov) si svoje dieťa vyzdvihnú v triede, do ktorej bolo dieťa na začiatku šk. roka zaradené, ak to nie je stanovené inak.

      

                  d) Organizácia v šatni

      

                  Do šatne majú prístup rodičia, ktorí si pred vstupom do budovy vyčistia obuv, v prípade potreby použijú ochranný návlek . Pri prezliekaní a odkladaní vecí do šatne, vedú rodičia v spolupráci s pedagógom, deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti.

                  Za poriadok v skrinkách a estetickú úpravu šatne zodpovedá učiteľ, za hygienu a uzamknutie poverený prevádzkový zamestnanec.

      

                  e)   Organizácia v umyvárni

      

                  Deti sa v umyvárni zdržiavajú len za prítomnosti učiteľa, ktorý ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe.

                  Každé dieťa ma vlastný uterák, hrebeň a zubnú kefku označené svojou značkou alebo menom. Za pravidelnú výmenu uterákov, čistenie hrebeňov, suchú podlahu a hygienu zodpovedá určený prevádzkový zamestnanec. 

      

      

                  Za celkovú organizáciu detí v umyvárni, zatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľ príslušnej triedy.

      

                  f)   Organizácia v jedálni

      

                 Materská škola má samostatnú jedáleň.

                 Jedlo sa podáva deťom spravidla v trojhodinových intervaloch. Desiata od 9,00 hod., obed od 12,00 hod., olovrant okolo 15,00 hod.

                 Za kvalitu a predpísané množstvo stravy zodpovedá vedúca školskej jedálne (p. Hrehová) pri materskej škole na Sídlisku II, z ktorej odoberáme stravu pre našu materskú školu. Za hygienu a kultúru stolovania zodpovedá učiteľ príslušnej triedy a zamestnanci vo výdajni stravy.

                 Za organizáciu a výchovný proces v jedálni zodpovedá ZRŠ pre MŠ a učiteľky, ktoré ich vedú k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania. V maximálnej miere pri tom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas jedla učiteľ nenásilne usmerňuje, podľa želania rodičov dieťa aj prikrmuje. Nesmie však dieťa nútiť jesť.

                Staršie deti pri stolovaní používajú kompletný príbor.

      

                 g)  Pobyt detí vonku

      

                 Pobyt vonku je kombináciou organizovanej a neorganizovanej výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole realizovanej v rámci pohybových aktivít, vychádzky, edukačnej  aktivity atď.  Pobyt vonku sa realizuje spravidla v dvoch rovinách: 1. poznávacej a 2. spontánnej (relaxačnej, rekreačnej).

                Bezpečnosť detí pri pobyte vonku je zabezpečená prekrývaním smennosti učiteliek tak, aby boli vonku vždy dve učiteľky. Riaditeľ MŠ určuje pri vyššom počte detí alebo pri špeciálnych činnostiach (sánkovanie, dlhšia vychádzka ap.) alebo pri pobyte v prostredí náročnom na

     bezpečnosť detí ďalšiu dospelú osobu spôsobilú k právnym úkonom zaisťovania bezpečnosti detí. ( napr. prevádzkový zamestnanec)

     - Pri pobyte mimo materskej školy zodpovedá 1 pedagóg za bezpečnosť

     najviac:

     a) 20 -3-4 ročných detí

     b) 21 -4-5 ročných detí

     c) 22 -5-6 ročných detí

     - Pri pobyte detí v školskej záhrade nedovolí učiteľka bez dozoru deťom na hojdačky, šmýkačku či iné náradie, kde hrozí nebezpečenstvo úrazu.

     -    Nedovolí im tiež samostatne sa vzdialiť do priestoru , kam sama nevidí a nemá prehľad o deťoch.

     -         Pri vychádzke učí deti chodiť v dvojiciach , v zástupe tak, aby maximálne zaistila ich bezpečnú chôdzu, chodí po chodníku, maximálne sa vyhýba frekventovaným uliciam. Dbá na bezpečné prechádzanie cez cestu k čomu používa terčík. Zapojením škôlky do projektu Bezpečná škôlka      deti používajú počas vychádzky reflexné vesty. Učiteľka priebežne zoznamuje deti s pravidlami bezpečnosti na ulici, v doprave – priechody pre chodcov, semafor...

     V záujme zdravého psychosomatického rozvoja dieťaťa sa pobyt vonku realizuje každý deň. Výnimkou sú nepriaznivé klimatické podmienky, silný nárazový vietor, silný mráz, dážď.

            

        V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku zaraďuje 2 krát počas dňa, v dopoludňajších i odpoludňajších hodinách.

                

      

     Opatrenia v priebehu výchovy a vzdelávania:

     - Každá učiteľka je osobne zodpovedná za bezpečnosť zverených detí od doby ich prevzatia od rodičov, poverenej osoby alebo iného pedagóga do doby ich odovzdania rodičovi, poverenej osobe alebo inej učiteľke.

     - Pri hre v triede dbá, aby sa deti hrali kľudne, sleduje ich hru, predchádza konfliktom. Nedovolí deťom nosiť do MŠ nebezpečné predmety alebo hračky.

     - Nesmie od detí odísť!! Pri závažných dôvodoch si zabezpečí dozor inej zamestnanej osoby v MŠ.

     - Nesmie dať deťom bez náležitého dozoru nožnice, štetce, či iné ostré a špicaté predmety a pomôcky, drobné hrkálky a stavebnicové tvary, ktoré by si deti mohli strčiť do nosa alebo ucha.

     - Pri chôdzi po schodoch dbá aby deti chodili kľudne, nestrkali do seba, držali sa zábradlia.

     - Pri telovýchovných aktivitách dbá o zvýšenú pozornosť nad bezpečnosťou detí , upozorňuje na prípadné nebezpečenstvo a zaisťuje sústavnú pomoc pri cvičení. Býva vždy na najrizikovejšom mieste.

     - Pri prezliekaní v šatni vykonáva učiteľka stály dozor, sama sa vždy oblečie ako posledná. Zbytočne nepredlžuje pobyt pripravených detí v šatni.

     - Pri rozchádzaní detí venuje náležitú pozornosť úprave a čistote dieťaťa. Dieťa odovzdá rodičovi, alebo poverenej osobe len na základe písomného poverenia zástupcom dieťaťa (môže byť stále alebo na určité časové obdobie).

     V dobe realizácie záujmového krúžku zodpovedá za deti, ktoré sa činnosti v krúžku zúčastňujú vedúci záujmového krúžku (učiteľka) a to od doby prevzatia do doby odovzdania učiteľke.

     Postup zamestnancov pri evidencii úrazov detí

     1. Škola vedie knihu evidencie registrovaných a neregistrovaných školských úrazov

     2. Evidencia obsahuje:

     - meno a priezvisko dieťaťa, ktoré utrpelo úraz

     - deň, hodinu, charakter úrazu, miesto, kde došlo k úrazu, stručný popis, ako k úrazu došlo

     - svedkov úrazu, meno a priezvisko pedagogického zamestnanca , ktorý vykonával dozor v čase vzniku úrazu, dátum zapísania úrazu do evidencie

     - počet vymeškaných dní z dôvodu úrazu

     - zdravotnú poisťovňu postihnutého dieťaťa

     - zariadenie v ktorom bolo vykonané ošetrenie úrazu

     3. Záznam do knihy evidencie úrazov spisuje pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu nad dieťaťom dozor.

     4. Záznam do knihy evidencie úrazov vykonáva pedagogický zamestnanec v deň úrazu.

     5. Škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do 4 dní po oznámení vzniku registrovaného školského úrazu.

     Záznam podpíše zákonný zástupca dieťaťa, učiteľka, ktorá záznam spísala a riaditeľ školy.

     6. Riaditeľ je povinný do 7. kalendárnych dni od vzniku každého školského úrazu zaevidovať ho prostredníctvom webovej aplikácie Úr. /MŠ SR/ 1-01 sledujúcej štatistiku úrazovosti na školách.

     1. Záznam dostane – zákonný zástupca dieťaťa, technik BOZP, poisťovňa, v ktorej má škola vybavené úrazové poistenie žiakov.

      

                h)    Organizácia v spálni

      

                Počas popoludňajšieho odpočinku v spálni učiteľ dbá na primerané oblečenie detí (pyžamo). Zabezpečí pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku.

                Odpočinok sa realizuje v závislosti od potrieb detí. Deťom z najstaršej vekovej skupiny možno dĺžku odpočinku skrátiť a ponúknuť im pokojnú individuálnu alebo skupinovú činnosť s ohľadom na ostatné odpočívajúce deti.

                 Výmena posteľnej bielizne sa realizuje 1x mesačne alebo podľa potreby, detské pyžamká sa vymieňajú 1x týždenne alebo podľa potreby. Uteráčiky sa perú v materskej škole, posteľnú bielizeň a pyžamká si deti nosia vyprať domov.

      

     1. STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE, HYGIENU A BEZPEČNOSŤ

         

     V  starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí zamestnanci  materskej školy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä §7 vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č. 306/2008 o materskej škole, §132 až 135 a §170 až 175 Zákonníka práce, zákonom

     Národnej rady SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, § 422 Občianskeho zákonníka, zákonom Národnej rady SR č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, Zákonom NR SR 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve, pracovným poriadkom a internými pokynmi   riaditeľa materskej školy:

      

     • zabezpečiť všestrannú starostlivosť o deti počas dňa, nenechať ich ani na chvíľu samé ani počas spánku,
     • vyhýbať sa vychádzkam do neznámeho terénu
     • vychádzku uskutočňovať vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov
     • dôsledne dbať, aby deti neprišli do styku s predmetmi, s ktorými by sa mohli poraniť resp. si poškodiť zdravie ( ostré predmety, čistiace prostriedky a pod.).
     • učiteľka plne zodpovedá za jej zverené deti do času, pokiaľ ich odovzdá ďalšej pracovníčke, rodičom, resp. nimi poverenej osobe na základe splnomocnenia. Mali by to byť dospelé osoby, ktoré sú potom za dieťa právne zodpovedné a nesmú byť pod vplyvom alkoholu . Týmto úkonom môžu rodičia splnomocniť aj svoje ďalšie dieťa, nie však mladšie ako 10 rokov, no zodpovednosť vplnej miere preberajú na seba
     • výlet, alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy, najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečnostné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením
     • teplého obeda pre deti. Organizačnú prípravu zabezpečí poverený pedagogický zamestnanec                    o priebehu aktivít a poučení zúčastnených osôb a detí vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojim podpisom (informovaný súhlas a návrh na organizačné zabezpečenie hromadnej školskej akcie)

     Vyhláška č.308/2009 Z.z. § 7 odsek 9 znie:

     „(9) Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečnostné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením

     teplého obeda pre deti. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom organizačne zabezpečí prípravu a priebeh výletu alebo exkurzie vrátane

     poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojím podpisom. Na výlet a exkurziu s

     deťmi predškolského veku možno použiť aj verejnú dopravu.“.

     § 152 Bezpečnosť a ochrana zdravia vo výchove a vzdelávaní

     Školy a školské zariadenia sú pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb povinné:

     a) prihliadať na základné fyziologické potreby detí a žiakov,

     b) vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a žiakov a na predchádzanie sociálnopatologickým javom,

     c) zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí a žiakov,

     d) poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov,

     e) viesť evidenciu školských úrazov detí a žiakov, ku ktorým prišlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou; pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o

     školskom úraze.

      

      

      

      

      

      

     1. OCHRANA SPOLOČNÉHO A OSOBNÉHO MAJETKU

      

                Vchody do materskej školy sú zaistené bezpečnostnými zámkami. Kľúč od budovy vlastní riaditeľ školy, ZRŠ , učiteľky  prevádzkové zamestnankyne a  školník.

                 V budove materskej školy je bez sprievodu zamestnanec zakázaný akýkoľvek pohyb cudzej osoby!

                 Vetranie budovy sa uskutočňuje len v prítomnosti zamestnanca materskej školy. Pri odchode z triedy je učiteľ povinný prekontrolovať uzatvorenie okien.

                 Jednotliví zamestnanci sú plne zodpovední za inventár na svojom pracovisku. Pri preukázaní zavinenej straty inventáru, UP, pracovného náradia a náčinia je možný finančný postih v zmysle Pracovného poriadku – zodpovednosť za škodu.

                Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku  zamestnanci plnia v zmysle popisu práce.

               Osobné veci si zamestnanci materskej školy odkladajú na určené uzamykateľné miesto.

               Po skončení prevádzky materskej školy všetky priestory skontroluje a uzamkne touto povinnosťou poverený pracovník .

      

              V priestoroch  MŠ je zakázané: fajčiť, piť alkohol, užívať omamné látky a prekurzory!

      

      

     1. PRÁVA A POVINNOSTI DIEŤAŤA A JEHO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

      

     a/ Dieťa má právo na

     l  rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu

     l  bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky v materskej škole

     l  vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom zákonom

     l  individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom zákonom

     l  úctu k jeho vierovyznaniu,  svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti

     l  poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním

     l  výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí

     l  organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom a v súlade so zásadami psychohygieny

     l  úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu

     l  na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov

     l  na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených zákonom podľa § 24. - Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú. Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky;

      

      

     b/ Dieťa je povinné

     l  neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania

     l  dodržiavať školský poriadok materskej školy a ďalšie vnútorné predpisy

     l  chrániť pred poškodením majetok materskej školy a majetok, ktorý sa využíva na výchovu 

      a vzdelávanie

     l  konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na V a V

     l  ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy

     l  rešpektovať pokyny pedagogických i nepedagogických zamestnancov MŠ, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi

      

      

     c/ Zákonný zástupca dieťaťa má právo

     l  vybrať pre svoje dieťa školu, ktorá poskytuje V a V zodpovedajúcu schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti

     l  oboznámiť sa s V-V programom školy a školským poriadkom

     l  byť informovaný o V-V výsledkoch svojho dieťaťa

     l  na poskytnutie poradenských služieb vo V a V svojho dieťaťa

     l  zúčastňovať sa V a V po predchádzajúcom súhlase riaditeľa

     l  vyjadrovať sa k V-V programu školy

      

      

     d/ Zákonný zástupca dieťaťa je povinný

     l  vytvoriť pre D podmienky na prípravu na V a V v škole

     l  dodržiavať podmienky V-V procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom

     l  dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne V-V potreby

     l  informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania

     l  nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo

     l  dôvody neprítomnosti dieťaťa na V a V doložiť dokladmi v súlade so školským poriadkom

     l  oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu neprítomnosti dieťaťa na V a V. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, mimoriadne udalosti v rodine...

     l  predložiť potvrdenie od lekára, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce dni

      

      

      

     8.OCHRANA PRED SOCIÁLNO PATOLOGICKÝMI JAVMI

     V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno patologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní deti a v prípade dôvodného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy, prípadne s pedagogickopsychologickou

     poradňou, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.

      

     Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog.

     1. Primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka.

     2. Viesť deti k zdravému životnému spôsobu, rozlišovanie zdravých a nezdravých návykov pre život a zdravie.

     3. Poskytovať deťom dostatok podnetov a možností realizácie prostredníctvom rôznych aktivít, a tým ich viesť k plnohodnotnému životu, kde by drogy nemali svoje miesto.

     4. zabezpečiť v celom areáli školy prísny zákaz fajčenia.

     5. Dbať na to , aby do budovy školy sa nedostali žiadne nepovolané osoby, a tým zamedziť možností zlých vonkajších vplyvov na detí.

     6. V prípade podozrenia na šírenie legálnych a nelegálnych drog v prostredí MŠ bezodkladne informovať kompetentných, ktorí vykonajú okamžité opatrenia.

      

      

                                                  9. SPOLUPRÁCA S RODIČMI

     Spolupráca sa uskutočňuje formou informatívneho pohovoru s triednou učiteľkou, konzultáciou s riaditeľom školy (ZRŠ) a účasťou rodičov na rodičovských združeniach a iných akciách usporadúvaných školou. Spolupráca je uskutočňovaná aj individuálne pri príchode a odchode detí zo zariadenia, taktiež formou schôdzí RZ, triednych aktívov,  alebo prostredníctvom oznamov. Učiteľky a rodičia sa vzájomne informujú o dieťati.

     Zamestnanci školy sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o deťoch. Nepodávajú informácie žiadnym cudzím osobám. Telefónne čísla rodičov, budú použité len v prípade rýchleho kontaktu –náhle

     ochorenie dieťaťa , úraz a iné.

      

                                      10. ZÁKLADNÉ PRÁVA  A POVINNOSTI  ZAMESTNANCOV

     Okrem práv a povinnosti uvedených v Pracovnom poriadku zamestnancov školy je zamestnanec povinný podľa pokynov organizácie vykonávať osobne práce podľa pracovnej zmluvy v stanovenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu. Pred nástupom do zamestnania sa preukázať pracovnou zmluvou a zdravotným preukazom.

     Zamestnanci sú povinní:

     - Pracovať svedomite a riadne podľa svojich síl, znalostí a schopností.

     - Plniť pokyny nadriadených vydaných v súlade s právnymi predpismi.

     - Plne využívať pracovný čas a výrobné prostriedky na vykonávanie zverených prác.

     - Kvalitne, hospodárne a včas plniť pracovné úlohy.

     - Riadne hospodáriť s prostriedkami zverenými organizáciou.

     - Strážiť a ochraňovať majetok organizácie pred poškodením, stratou, zničením, zneužitím.

     - Nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami organizácie.

     - Neprítomnosť v práci z dôvodu ochorenia, alebo iných závažných

     príčin, ihneď hlásiť vedeniu školy. Nástup na PN hlásiť deň vopred /ak je to možné/, aby sa zabezpečil riadny chod prevádzky.

     -Opustiť pracovisko počas pracovnej doby možno len so súhlasom nadriadeného

     - Zmeny služieb, alebo výmeny si možno uskutočniť len v závažných prípadoch po predchádzajúcom súhlase vedenia školy.

     - Pred nástupom na dovolenku vyplniť dovolenkový lístok

     - Dodržiavať právne predpisy

     - Zabezpečovať výchovu, vzdelávanie a starostlivosť o zdravý vývoj detí.

     - Dodržiavať učebné osnovy a program výchovno-vzdelávacej činnosti v zmysle Pedagogicko organizačných pokynov MŠ Slovenskej republiky.

     - Zvyšovať celkovú úroveň svojej práce, vzdelávať sa samo štúdiom alebo v organizovaných formách ďalšieho vzdelávania učiteľov.

     - Tematické plány činnosti vypracovávať najneskôr do posledného dňa v predchádzajúcom mesiaci.

     - Zodpovedne a pravidelne dopĺňať triednu agendu.

     - Dbať na bezpečnosť detí.

     - Dodržiavať režim dňa, najmä dĺžku pobytu vonku a odpočinok.

     - Vyhýbať sa vychádzkam do neznámeho terénu

     - V záujme jednotného výchovného pôsobenia na deti spolupracovať s rodičmi.

     - Svojim osobným životom, konaním, vystupovaním poskytovať záruku správnej výchovy detí.

     Vyhláška 308/2009 -§ 8 odsek 2

     Triedny učiteľ zodpovedá za úplnosť a správnosť pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie týkajúcej sa detí alebo triedy; spolupracuje so zákonným zástupcom, ostatnými pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami. Zákonným zástupcom poskytuje triedny učiteľ pedagogické poradenstvo. Triedny učiteľ utvára podmienky pre dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa, ostatnými zamestnancami materskej školy, všeobecným lekárom pre deti a dorast a s príslušným školským zariadením výchovného poradenstva a  prevencie.“.

      

     Náplň a rozvrhnutie pracovného času pedagogických zamestnancov

     Týždenný pracovný čas pedagogického zamestnanca pozostáva:

     • z času, počas ktorého vykonáva vyučovaciu a výchovnú činnosť, ktorá je ustanovená

     nariadením vlády SR č. 238/2004 Z. z. o rozsahu vyučovacej a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov

     • z času, počas ktorého vykonáva ostatné činnosti súvisiace s pedagogickou prácou, ktoré sú

     bližšie rozpracované v Pracovnom poriadku školy , v pracovnej náplni pedagogických

     zamestnancov a v Pláne práce na príslušný školský rok.

     V triede s celodennou prevádzkou zabezpečujú predprimárne vzdelávanie na smennosť vždy dve učiteľky.

      

     Povinnosti zamestnancov v záujme BOZP:

     - Dodržiavať právne predpisy a stanovené pracovné postupy.

     - Oznamovať svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť, alebo zdravie pri práci.

     - Dodržiavať určený zákaz fajčenia.

     - Nepoužívať alkoholické nápoje a iné omamné látky.

     - Zverené stroje, nástroje, náradie UP udržiavať v užívateľnom stave a čistote.

     - Každý úraz hlásiť vedeniu školy, poskytnúť včas prvú pomoc, zapísať do knihy úrazov.

     - Zamykať priestory, kde sú uložené čistiace prostriedky, nenechávať ich voľne uložené.

     -Šetriť vodou a elektrickou energiou.

      

     Zodpovednosť zamestnanca za škodu:

     - Zamestnanec zodpovedá v organizácii za škodu ktorú spôsobil porušením povinností pri plnení pracovných úloh.

     - Za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu, za stratu nástrojov, OPP a iných predmetov, ktoré mu organizácia zverila na písomné potvrdenie.

     - Začiatok a koniec pracovného času sú zamestnanci povinní zaznamenávať v knihe dochádzky chronologicky.

     - Na pracovisko nastupovať včas podľa harmonogramu práce.

     - Opustenie pracoviska počas pracovnej doby zaznamenať do knihy dochádzky so súhlasom nadriadeného.

      

      

      

      

      

      

                            

      

      

      

      

      

             

      

         11. Dodatok k školskému poriadku

      

                              Dole podpísaní zamestnanci materskej školy svojím podpisom potvrdzujú, že

                  boli oboznámení so školským poriadkom a berú na vedomie skutočnosti v ňom obsiahnuté.                                

      

                  

                    Mgr. Alena Tuľáková,ZRŠ, učiteľka             ...........................................

      

                    Gabriela Mošková, tr. učiteľka                   ….........................................

      

                    Mgr.Jana Jedináková, tr. učiteľka               ...….......................................

                     

                    Mgr. Hudáková Lucia, tr. učiteľka                     …........................................

             

                    Tatiana Poláková , učiteľka                         ….......................................

                             

                    Iveta Počekajlová , prev. zamest.                     …........................................

       

                    Bernardína Bartková, prev. zamest.                   ..…......................................

      

                    Jozef Počekajlo, školník                                …........................................

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                   Vo Vranove nad Topľou, 02.09.2016