• Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2006/2007

    •                                Cirkevná spojená škola, Námestie Jána Pavla II. 827/26 

                                     Vranov nad    Topľou

                                    IČO : 17151627, DIČ : 2020635815, č.ú. 2270546651/0200

                                    Tel./fax : 057/4464453, mail : czsvranov@post.sk

                                                         www.czsvranov.edupage.org

      

      

     Správa

      

     o výchovno - vzdelávacej činnosti,  jej výsledkoch

     a podmienkach za školský rok 2006/2007

     org.zložka : CZŠ s MŠ sv.Dominika Savia Vranov

     Úvod

     V zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva  SR 9/2006 Z.z v znení Metodického usmernenia MŠ SR  č. 10/2006-R  predkladáme nasledujúcu správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2006/2007.

     Správa bola prerokovaná na zasadnutí Pedagogickej rady dňa  3.októbra 2007.

      

     V priebehu školského roka 2006/2007 došlo k výrazným organizačným zmenám.

                 Na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky

     č. CD-2006-19262/44461-1:09 a Rozhodnutím Rímskokatolíckej cirkvi, Arcibiskupstvo Košice   Prot.č.:S-241/2007 bola zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky vyradená a zrušená s účinnosťou k 28.2.2007 :

                             Cirkevná základná škola sv.Dominika Savia,

                             Školská 650, Vranov nad Topľou  IČO 17151627.

      

     Na základe Rozhodnutia MŠ SR č. CD-2006-19261/44460-1:09 a Rozhodnutím Rímskokatolíckej cirkvi, Arcibiskupstvo Košice   Prot.č.:S-239/2007 bolo zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky vyradené a zrušené s účinnosťou k 28.2.2007 :

                             Gymnázium sv.Františka z Assisi,

                             Školská 650, Vranov nad Topľou  IČO 37780425.

      

     Na základe Rozhodnutia MŠ SR č. CD-2006-19263/44462-1:09 a Rozhodnutím Rímskokatolíckej cirkvi, Arcibiskupstvo Košice   Prot.č.:S-240/2007 bola zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky vyradená a zrušená s účinnosťou k 28.2.2007 :

                             Cirkevná materská škola sv.Kláry,

                             Dobrianskeho 1494,Vranov nad Topľou  IČO 42035850.

      

                 Uvedené organizácie k uvedenému dátumu boli zrušené. Taktiež boli zrušené účty v bankách. Všetky práva a povinnosti ako aj majetok, záväzky a pohľadávky prechádzajú na nový subjekt : Cirkevná spojená škola, Námestie Jána Pavla II. 827/26 Vranov nad Topľou.

                 Na základe Rozhodnutia MŠ SR č. CD-2006-18302/42366-1:09 o zaradení Cirkevnej spojenej školy do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky bola vydaná zriaďovateľom – Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice Hlavná 28, 041 83 Košice -  ZRIAĎOVACIA LISTINA  Prot.č.: S-243/2007 pre nový subjekt :

     Cirkevná spojená škola,

     Námestie Jána Pavla II. 827/26, Vranov nad Topľou

     s účinnosťou od l. marca 2007. IČO : 17151627 DIČ : 2020635815

      

     Súčasťou tohto subjektu sú podľa zriaďovacej listiny :

      

                             Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia

                             Námestie Jána Pavla II. 827/26 Vranov nad Topľou

      

                             Cirkevné gymnázium sv.Františka z Assisi

                             Školská 650 Vranov nad Topľou

      

                             Školský klub detí

                             Bernolákova 92 Vranov nad Topľou

      

     §2.ods.1 písm.a) Vyhlášky MŠ SR 9/2006

      

     Základné identifikačné údaje

      

      

     Názov školy

     Cirkevná spojená škola, org.zl. CZŠ s MŠ sv.Dominika Savia

     Adresa školy

     Námestie Jána Pavla II. 827/26, 093 01 Vranov nad Topľou

     Telefón

     057/4464453, 0904 509150

     E- mail

     czsvranov@post.sk

     WWW stránka

     www.czsvranov.edupage.sk, www.cmsvranov.edupage.sk

     Zriaďovateľ

     Rímsko-katolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice

      

      

     Vedúci zamestnanci školy

      

      

     Meno a priezvisko

     Telefón

      mobil

     e- mail

     Riaditeľ

     PaedDr. Marián Babej

     4464453

     0904509150

     czsvranov@post.sk

     ZRŠ

     Ing. Terézia Mašlanková

     4464453

      

     Terezia.maslankova.czsvv@mail.t-com.sk

     ZRŠ

     PaedDr. Jana Tirpáková

     4421300

      

     czsvv.bernolakova@ mail.t-com.sk

     ZRŠ

     Mgr. Ján Vasiľ

     4464265

      

     czshencovce@post.sk

     ZRŠ

     Mgr. Alena Tuľáková

      

     0918668960

     atulakova@pobox.sk

      

      

     Zamestnanecká rada

      

     Meno a priezvisko

     Funkcia

     PaedDr. Ing.  Peter Orendáč

     učiteľ

     RNDr. Gabriela Bradovková

     učiteľka

     Marta Bosáková

     upratovačka

      

     Poradné orgány školy

      

     1) Pedagogická rada školy – všetci pedagogickí zamestnanci

     2) Gremiálna rada školy – vedenie školy,  ekonóm, vedúci MZ a PK

     3) Metodické združenie a Predmetové komisie

      

      

      

      

      

      

     Názov MZ a PK

     Vedúci

     Zastúpenie predmetov

     Názov MZ a PK

     PK rímskokatolíckeho náboženstva

     PaedDr Ing. Peter  Orendáč

     Rímskokatolícke náboženstvo

     PK rímskokatolíckeho náboženstva

     PK slov. jazyka a literatúry

     Mgr. Monika Klaciková

     Slovenský jazyk a literatúra

     PK slov. jazyka a literatúry

     PK anglického a nemeckého jazyka

     Mgr. Gabriela Kolšovská

     Anglický jazyk

     PK anglického a nemeckého jazyka

     PK spoločenskovedných predmetov

     Mgr.  Rudolf Kľučár

     Dejepis, Zemepis, Občianska výchova

     PK spoločenskovedných predmetov

     PK matematiky

     Ing. Jaroslava Babejová

     Matematika

     PK matematiky

     PK prírodovedných predmetov

     Mgr. Oľga Balážová

     Prírodopis, Fyzika, Chémia

     PK prírodovedných predmetov

     PK výtvarnej, hudobnej a telesnej výchovy

     Mgr. Viliam Jedinák

     Výtvarná výchova, Hudobná výchova,

     Telesná výchova

     PK výtvarnej,  hudobnej a telesnej výchovy

     PK informatiky a technickej výchovy

     Ing. Stanislav Petro

     Informatika, Technická výchova

     Informatiky a technickej výchovy

     ŠKD

     Anna Belinská

     ŠKD

     ŠKD

      

     MZ

     Mgr. Anna Ďuríková

     Všetky predmety

     1. stupňa ZŠ, špeciálne triedy, MŠ

      

      

      

     Pozn. : PK – predmetová komisia, MZ – metodické združenie

      

      

      

      

     §2 ods.1 písm.  b) Vyhlášky MŠ SR 9/2006

     Údaje o počte žiakov

     stav k 3l.8.2007

     Počet tried : MŠ – 1

     Počet tried:     CZŠ - 21 , v tom 2 spojené ročníky I.C, III.C – špec.,  II.D   a III.D – špec.

     Trieda

     Spolu

     dievčatá

     chlapci

     ŠVVP

     Integrovaní

     Budova

     Pozn.

     Mat. škola

     25

      

      

      

      

     Dobr.

      

     I.A

     25

     16

     9

      

      

     B 92

      

     I.B

     21

     12

     9

      

      

     H

      

     I.C

     3

     1

     2

      

      

     B 92

     Špec.

     I.ročník

     49

     29

     20

      

      

      

      

     II.A

     26

     17

     9

      

      

     B 92

      

     II.B

     18

     9

     9

      

      

     H

      

     II.D

     7

     5

     2

      

      

     H

     Špec.

     II.ročník

     51

     31

     20

      

      

      

      

     III.A

     30

     16

     14

      

      

     B 92

      

     III.B

     16

     10

     6

      

      

     H

      

     III.C

     6

     2

     4

      

      

     B 92

     Špec.

     III.D

     2

     0

     2

      

      

     H

     Špec.

     III.ročník

     54

     28

     26

      

      

      

      

     IV.A

     27

     13

     14

      

     1

     B 92

      

     IV.B

     20

     8

     12

      

      

     H

      

     IV.ročník

     47

     21

     26

      

      

      

      

     I.stupeň

     201

     109

     92

     0

     1

      

      

     V.A

     27

     13

     14

     1

     1

     B 92

      

     V.B

     26

     12

     14

      

     3

     L

      

     V.ročník

     53

     25

     28

      

      

      

      

     VI.A

     20

     5

     15

      

      

     L

      

     VI.B

     19

     11

     8

      

     1

     L

      

     VI.C

     13

     5

     8

      

     2

     L

      

     VI.ročník

     52

     21

     31

      

      

      

      

     VII.A

     29

     17

     12

      

     2

     L

      

     VII.B

     25

     12

     13

     1

     3

     L

      

     VII.ročník

     54

     29

     25

      

      

      

      

     VIII.A

     29

     18

     11

      

     2

     L

      

     VIII.B

     30

     12

     18

      

     1

     L

      

     VIII.ročník

     59

     30

     29

      

      

      

      

     IX.A

     30

     12

     18

      

      

     L

      

     IX.B

     28

     15

     13

      

     1

     L

      

     IX.ročník

     58

     27

     31

      

      

      

      

     II.stupeň

     276

     132

     144

     2

     16

      

      

     Spolu ZŠ

     477

     241

     236

     2

     17

      

      

     stav k 15.9.2006

     Počet tried : MŠ – 1

     Počet tried:     CZŠ - 21 , v tom 2 spojené ročníky I.C,III.C – špec.,  II.D   a III.D – špec.

      

     Trieda

     Spolu

     dievčatá

     chlapci

     ŠVVP

     Integrovaní

     Budova

     Pozn.

     22

      

      

      

      

     Dobr.

      

     I.A

     22

     15

     7

      

      

     B 92

      

     I.B

     28

     15

     13

      

      

     H

      

     I.C

     3

     1

     2

      

      

     RO

     Špec.

     I.ročník

     53

     31

     22

      

      

      

      

     II.A

     26

     17

     9

      

      

     B 92

      

     II.B

     18

     9

     9

      

      

     H

      

     II.D

     7

     5

     2

      

      

     H

     Špec.

     II.ročník

     51

     31

     20

      

      

      

      

     III.A

     29

     15

     14

      

      

     B 92

      

     III.B

     16

     10

     6

      

      

     H

      

     III.C

     6

     2

     4

      

      

     RO

     Špec.

     III.D

     2

     0

     2

      

      

     H

     Špec.

     III.ročník

     53

     27

     26

      

      

      

      

     IV.A

     27

     13

     14

      

     1

     B 92

      

     IV.B

     20

     8

     12

      

      

     H

      

     IV.ročník

     47

     21

     26

      

      

      

      

     I.stupeň

     204

     110

     94

     0

     1

      

      

     V.A

     27

     13

     14

     1

      

     L

      

     V.B

     23

     11

     12

      

     3

     L

      

     V.ročník

     50

     24

     26

      

      

      

      

     VI.A

     21

     5

     16

      

      

     L

      

     VI.B

     21

     11

     10

      

     1

     L

      

     VI.C

     14

     6

     8

      

     2

     L

      

     VI.ročník

     56

     22

     34

      

      

      

      

     VII.A

     29

     17

     12

      

     2

     L

      

     VII.B

     24

     11

     13

     1

     3

     L

      

     VII.ročník

     53

     28

     25

      

      

      

      

     VIII.A

     29

     18

     11

      

     1

     L

      

     VIII.B

     30

     12

     18

      

     1

     L

      

     VIII.ročník

     59

     30

     29

      

      

      

      

     IX.A

     30

     12

     18

      

      

     L

      

     IX.B

     29

     16

     13

      

     1

     L

      

     IX.ročník

     59

     28

     31

      

      

      

      

     II.stupeň

     277

     132

     145

     2

     14

      

      

     SPOLU

     481

     242

     239

     2

     15

      

      

      

      

      

     § 2 ods.1 písm. c) Vyhlášky MŠ SR 9/2006

      

     Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka ZŠ :     53

      

     Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

      

      

      

                                                                                                   Spolu /          dievčatá

     Počet prihlásených žiakov 9.ročníka na SŠ             :           58        /          28

     Počet žiakov 9.ročníka prijatých na SŠ                               :           58        /          28

     Počet žiakov prihlásených a prijatých na SŠ

     z nižšieho ako 9.ročníka                                                       :           2          /          0

     Počet žiakov 4.ročníka prihlásených a prijatých

     na osemročné gymnázium                                                  :           12        /         5

      

      

      

     Rozmiestnenie žiakov na stredné školy

      

      

     Škola

     Prijatí

     Gymnázium 8 ročné

     12

     Gymnázium 4 ročné

     8

     ZSŠ

     5 ročné štúdium

     0

     4 ročné štúdium

     20

     3 ročné štúdium

     0

     SOŠ

     11

     SOU

     4 ročné štúdium

     9

     3 ročné štúdium

     9

     OU

     3

     Neumiestnení 16 roční žiaci

     10

     Spolu

     82

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     § 2 ods.1 písm. e) Vyhlášky MŠ SR 9/2006 –

      

     Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov

      

     Klasifikácia tried                               

     I.stupeň

      

     Trieda

     Priemer známok

     SJL

     AJ

     VL

     M

     Prv

     P

     Pr. v.

     I.A

     - slovné hodnotenie -

     I.B

     - slovné hodnotenie -

     Spoj  roč.

     I.C

     - slovné hodnotenie -

     III.C

     2,33

     -

      

     1,66

     -

      

     1,00

     Špec. trieda

     II.D

     3,80

     -

     -

     3,10

     -

     2,50

     -

     III.D

     3,5

     -

     -

     3,50

     2,00

     -

     1,00

     II.A

     1,5

     1,57

     -

     1,57

     134

     -

     -

     II.B

     1,44

     1,22

     -

     1,38

     1,66

     -

     -

     III.A

     1,7

     1,5

     1,53

     1,56

     -

     1,53

     -

     III.B

     2,12

     2,06

     2,19

     2,12

     -

     2,18

     -

     IV.A

     1,77

     1,85

     2,00

     1,96

     -

     1,33

     -

     IV.B

     2,52

     2,42

     2,47

     2,47

     -

     2,47

     -

     II.stupeň

      

      

      

     Trieda

     Priemer známok

     SJL

     AJ

     D

     Z

     M

     Pr

     F

     CH

     V.A

     2,48

     2,33

     2,18

     2,19

     2,29

     2,03

     -

     -

     V.B

     3,27

     2,63

     2,27

     2,63

     2,86

     2,63

     -

     -

     VI.A

     2,45

     2,30

     1,95

     2,20

     2,70

     1,65

     3,05

     -

     VI.B

     2,78

     2,21

     2,31

     2,47

     3,00

     1,95

     3,00

     -

     VI.C

     3,36

     3,36

     3,81

     2,90

     4,00

     3,07

     3,81

     -

     VII.A

     2,10

     1,81

     1,89

     1,89

     2,53

     1,78

     2,39

     -

     VII.B

     2,75

     2,75

     2,45

     2,63

     3,04

     2,58

     3,30

     -

     VIII.A

     2,45

     2,03

     1,62

     1,83

     2,14

     2,07

     2,31

     1,97

     VIII.B

     2,80

     2,40

     2,05

     2,43

     2,80

     2,40

     2,83

     2,63

     IX.A

     2,90

     2,23

     1,77

     2,20

     3,10

     1,87

     3,10

     3,20

     IX.B

     3,39

     2,67

     2,50

     2,82

     3,10

     2,17

     3,28

     3,42

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Prospech žiakov

     Trieda

     Prospeli

     Neprospeli

     Neklas

     Správ.

     2

     Správ.

     3

     Správ.

     4

     I.A

     24

     1

     0

     0

     0

     0

     I.B

     19

     0

     2

     0

     0

     0

     I.C, III.C

     9

     0

     0

     0

     0

     0

     II.D a III.D

     9

     0

     0

     2

     0

     0

     II.A

     25

     1

     0

     0

     0

     0

     II.B

     18

     0

     0

     0

     0

     0

     III.A

     30

     0

     0

     0

     0

     0

     III.B

     16

     0

     0

     0

     0

     0

     IV.A

     27

     0

     0

     0

     0

     0

     IV.B

     19

     0

     1

     0

     0

     0

     V.A

     23

     4

     0

     1

     0

     1

     V.B

     19

     7

     0

     1

     0

     10

     VI.A

     20

     0

     0

     2

     0

     0

     VI.B

     18

     1

     0

     0

     0

     0

     VI.C

     7

     6

     0

     6

     2

     5

     VII.A

     28

     1

     0

     1

     0

     0

     VII.B

     24

     1

     0

     1

     2

     0

     VIII.A

     27

     2

     0

     0

     1

     1

     VIII.B

     28

     2

     0

     1

     0

     2

     IX.A

     30

     0

     0

     4

     0

     0

     IX.B

     28

     0

     0

     3

     0

     0

     Dochádzka žiakov

     Trieda

     Vymeškané h.

      žiak

     Ospravedlnené

     Neospravedlnené

     I.A

     2005

     80,2

     1869

     186

     I.B

     1266

     60,2

     1266

     0

     I.C, III.C

     1475

     163,8

     1446

     29

     II.D, III.D

     3922

     435,7

     3749

     173

     II.A

     1744

     67,0

     1744

     0

     II.B

     967

     53,7

     967

     0

     III.A

     1859

     61,9

     1859

     0

     III.B

     1590

     99,3

     1590

     0

     IV.A

     1664

     61,6

     1664

     0

     IV.B

     3208

     160,4

     2797

     411

     V.A

     3124

     115,7

     2836

     288

     V.B

     5234

     201,3

     2823

     2411

     VI.A

     1516

     72,1

     1516

     0

     VI.B

     2724

     143,3

     2724

     0

     VI.C

     4497

     345,9

     2964

     1533

     VII.A

     4677

     161,2

     4339

     338

     VII.B

     4160

     166,4

     3671

     489

     VIII.A

     4523

     155,9

     3557

     966

     VIII.B

     3986

     132,8

     3228

     758

     IX.A

     4801

     160,0

     4683

     118

     IX.B

     2624

     93,7

     2593

     31

     Výsledky externých meraní

      

     Názov

     Počet žiakov

     Úspešnosť v %

     Iný údaj o úspešnosti

     Monitor SJL

     57

     60,1

     18,0

     Monitor MAT

     57

     53,6

     16,1

      

      

     § 2 ods.1 písm. f) Vyhlášky MŠ SR 9/2006

      Zoznam uplatňovaných učebných plánov

     časť materská škola

     a)     Program výchovy a vzdelávania detí v MŠ schválený MŠ SR rozhodnutím číslo 197/99-41 zo dňa 28.5.1999 ako základný pedagogický dokument pre MŠ.

     b)     Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v MŠ schválený MŠ SR 23.3.2005.pod číslom CD- 2005 – 5750/9051 – 1:091

     c)      Plány z náboženskej výchovy

     časť základná škola

     Trieda

     Učebný plán

     Poznámka

     I.A

     RVJ

     *

     I.B

     RVJ

     *

     I.C, III.C

     Špeciálna trieda

     ***

     II.D, III.D

     Špeciálna trieda

     ***

     II.A

     RVJ

     *

     II.B

     RVJ

     *

     III.A

     RVJ

     *

     III.B

     RVJ

     *

     IV.A

     RVJ

     *

     IV.B

     RVJ

     *

     V.A

     RVJ

     *

     V.B

     RVTchV

     *

     VI.A

     RVJ/RVTchV

     *

     VI.B

     RVTchV

     *

     VI.C

     SZP

     **

     VII.A

     RVJ

     *

     VII.B

     RVTchV

     *

     VIII.A

     RVJ

     *

     VIII.B

     RVJ

     *

     IX.A

     RVJ

     *

     IX.B

     RVJ

     *

     *                Vyučovanie podľa uč plánov MŠ SR 398/2001-45 zo dňa 24.8.2001

     **              Učebný plán pre  5.-9. ročník ZŠ pre triedy tvorené rómskymi žiakmi a žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia v CZŠ sv. Dominika Savia vo Vranove nad Topľou,  pod číslom 3275/1997-154 s platnosťou od 1.9.1997

     ***            UP pre špeciálne triedy platný od 1.9.2000, schválený zriaďovateľom

     po prerokovaní s Ministerstvom  školstva SR

     Nepovinné predmety

      

     Predmet

     Ročník

     Počet skupín

     Počet hodín týždenne

     Cvičenia z matematiky

     9.

     2

     1

      

      

     § 2 ods.1 písm.g) Vyhlášky MŠ SR 9/2006

     Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu

      

     Pracovný pomer – stav k 30.6.2007 – časť materská škola

      ( údaje vo fyzických osobách)

      

      

     Pracovný pomer

      

     Počet pedagogických zamestnancov

      

     Počet nepedagogických        zamestnancov

     Celkom

     2

        2 *

     v tom : doba neurčitá

     2

     0

                  doba určitá

     0

     2

                  čiastočný úväzok

     0

     0

                  ZPS

     0

     1

                  učitelia

     2

     X

                  vychovávatelia

     0

     X

                  asistent učiteľa

     0

     X

      

     * z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti J.Kľučárovej , pomocnej sily vo výdajni stravy    ( október 2006 – jún 2007) bola prijatá na zastupovanie  A.Klapáková

      

      

     Pracovný pomer – stav k 30.6.2007 – časť základná škola

     ( údaje vo fyzických osobách)

      

      

      

     Pracovný pomer

      

     Počet pedagogických zamestnancov

      

     Počet nepedagogických        zamestnancov

     Celkom

     35

     10

     v tom : doba neurčitá

     31

     8

                  doba určitá

     4

     2

                  čiastočný úväzok

     3

     1

                  ZPS

     2

     3

                  učitelia

     31

     x

                  vychovávatelia

     2

     x

                  asistent učiteľa

     2

     x

      

      

     Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov – časť materská škola

      

      

     Funkcia

     nekvalifikovaní

     kvalifikovaní

     spolu

     učitelia

     0

     31

     31

     vychovávatelia

     0

     2

     2

     asistenti učiteľa

     0

     2

     2

     spolu

     0

     35

     35

      

     Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov – časť základná škola

      

      

     Funkcia

     nekvalifikovaní

     kvalifikovaní

     Spolu

     učitelia

     0

     2

     2

     vychovávatelia

     0

     0

     0

     asistenti učiteľa

     0

     0

     0

     spolu

     0

     2

     2

      

     § 2 ods.1 písm.h) Vyhlášky MŠ SR 9/2006

      

     Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

      

     – údaje o študujúcich zamestnancoch , ktorí si naďalej zvyšujú svoju kvalifikáciu

      

      

     Ďalšie vzdelávanie ped. zam. v šk.r.2006/2007

     Počet ped.zam

     Priezvisko a údaje o priebehu vzdelávania

     1. kvalifikačná skúška

     náhrada 1.kval.skúšky

     3

     Mgr.Babjáková, Mgr.Jedinák, RNDr.Cenknerová

     2. kvalifikačná skúška

     0

     0

     Štúdium školského manažmentu

     2

     Ing.Mašlanková- pokračuje PaedDr.Tirpáková - pokračuje

     Špecializačné inovačné štúdium

     0

      

     Špecializačné kvalifikačné štúdium

     1

     Mgr.Jedinák - pokračuje

     Postgraduálne štúdium

     0

     0

     Priebežné vzdelávanie

     2

     Mgr.Jalčáková, Mgr.Hušlová

     Rozširujúce štúdium

     7

     Mgr.Bak, Mgr.Babjáková, Mgr.Babjačková, Mgr.Medveďová

     PaedDr.Babej, - pokračujú

     Mgr.Magurová

     Mgr.Krajníková - ukončili

     Vysokoškolské pedagogické – I.st.

     1

     Belinská – pokračuje

     Vysokoškolské pedagogické – II.st.

     2

     PaedDr. Babej - pokračuje

     Bc.Titková - začala

      

      

      

      

      

      

     § 2 ods.1 písm. i) Vyhlášky MŠ SR 9/2006

     Údaje o aktivitách  a prezentácii školy na verejnosti

     -         časť materská škola

      

     Ø      Slávnostná sv.omša, posvätenie priestorov materskej školy

     Ø      Kreslí celá škôlka – chodníky pri MŠ  - súťaž

     Ø      Výstavka ovocia a zeleniny ako Božích darov

     Ø      Prišiel poštár nepozvaný

     Ø      Mikuláš – vystúpenie detí v MSDK

     Ø      Mikuláš v škole – návšteva sv.Mikuláša

     Ø      Šarkaniáda – vychádzka do lesíka

     Ø      Fašiangový karneval

     Ø      Slávnostný zápis do l.ročníka

     Ø      Kocúr v čižmách – návšteva divadelného predstavenia

     Ø      Mesiac knihy – návšteva knižnice

     Ø      Najkrajšia kraslica – výstavka

     Ø      Deň matiek – vystúpenie detí

     Ø      Domček, domček, kto v tebe býva – divadelné predstavenie detí zo ZŠ

     Ø      Školáci škôlkarom – odovzdanie hračiek od prvoprijímajúcich detí základnej školy

     Ø      Vystúpenie R.Čanaky a M.Podhracká – koncert