• Zápis do materskej školy

     • Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou v zmysle zákona č.245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) v znení neskorších predpisov a po dohode so zriaďovateľom - Arcibiskupský úrad v Košiciach, oznamuje termín a podmienky prijímania detí do MŠ na školský rok 2022/2023.

       

                                               

      📝Zápis do materskej školy

      👉 3. máj 2022 od 09.00 hod - do 16.00 hod.

      🏫

      Budova materskej školy, Dobrianskeho 1494.

      (Hlavný vchod od parkoviska za Bazilikou)

       

      Podmienky prijímania detí do materskej školy:

       

      👉Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od 3 rokov veku. 

      👉Prednostne MŠ prijíma dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné ( dieťa, ktoré dovrší 5 rokov veku do 31.augusta 2022). 

      👉Prijatie detí mladších ako 3 roky bude možné len vtedy, ak to kapacitné možnosti povolia. 

       

      📝Možnosti požiadania žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

       

      1. Žiadosť si môže zákonný zástupca prevziať osobne v MŠ  

      2. O žiadosť môže rodič požiadať prostredníctvom e-mailu - cmsvranov@gmail.com

      3. Žiadosť si môže zákonný zástupca vyžiadať v deň zápisu ( účasť dieťaťa možná)

       

      🧏‍♀️Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie bude akceptovaná s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast (súčasť žiadosti),s údajom o povinnom očkovaní dieťaťa a s podpisom oboch zákonných zástupcov.

       

      Možnosti podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie: 

      👉Zákonný zástupca môže materskej škole doručiť žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie : osobne, poštou alebo kuriérom na adresu MŠ, e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na cmsvranov@gmail.com.

      👉Poradie podania žiadosti NEMÁ vplyv na prijatie dieťaťa do materskej školy.

      👉Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľ MŠ najneskôr do tridsiatich dní odo dňa ukončenia zápisu v MŠ. 

       

      ☎️Telefonický kontakt v prípade otázok : 

       RŠ : 0904509150

       ZRŠ:0915259504

       

      PaedDr. Marián Babej, riaditeľ školy