• Naše putovanie
     • Naše putovanie

     • Predstavme si rôzne cesty... Môžu byť úzke, široké, rovné, kľukaté, spájajúce sídliská, dediny, diaľnice...My sme sa v stredu v našej škôlke stretli spolu s p. kaplánom Mathiasom na krížovej ceste. "Stretli" sme tam Pána Ježiša. Pripomenuli sme si cestu, ktorú musel prejsť, keď niesol kríž na Kalváriu. Obetovali sme ju za nás, za detičky našej škôlky i za všetky deti na svete.

    • Zápis do MŠ
     • Zápis do MŠ

     •  

      OZNAM O ZÁPISE DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

       

      Riaditeľ CSŠ, o.z. CZŠ s MŠ sv. Dominika Savia Vranov nad Topľou,  PaedDr. Marián Babej,  podľa § 3 ods. 2 vyhl. MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhl. č. 308/2009 oznamuje termín a podmienky prijímania detí do materskej školy na školský rok 2019/2020.

      1. Miesto podávania žiadosti na predprimárne vzdelávanie

      Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia - v sídle MŠ - na Dobrianskeho 1494, Vranov nad Topľou

      2. Termín podávania žiadostí

      2.máj 2019

      v čase od 10.00 hod do 14.00 hod.

      Mimo určeného dňa zápisu možno zapísať dieťa do materskej školy aj v ostatných dňoch v termíne – do 31.05.2019, ak sú v materskej škole po prijatí detí na základe zápisu voľné miesta.

      3. Forma a priebeh zápisu:

      - Zákonný zástupca pri zápise predloží kompletne vyplnenú žiadosť a zároveň aj potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa (je súčasťou žiadosti).

      - Resp. v deň zápisu obdrží žiadosť v materskej škole, ktorú predloží najneskôr do 14 dní vedeniu materskej školy. 

      - Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou, rozhodnutie o odklade PŠD.

      4. Podmienky prijímania detí do materskej školy:

      - Do materskej školy sa prijímajú deti spravidla vo veku od 3 - 6 rokov. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľ MŠ najneskôr do tridsiatich dní odo dňa doručenia žiadosti.

      Prednostne sa prijímajú deti, 

      - ktoré  dovŕšili vek 5 rokov (predškoláci),

      - s odloženou povinnou školskou dochádzkou,

      - s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

      Ostané podmienky prijímnia detí:

      - súrodenci detí, ktoré navštevujú Cirkevnú spojenú školu vo Vranove nad Topľou,

      - deti, ktoré budú po ukončení predprimárneho vzdelávania pokračovať vo vzdelávaní v Cirkevnej základnej škole vo Vranove nad Topľou,

      - poradie podania  žiadosti NEMÁ vplyv na prijatie dieťaťa do materskej školy.

      Prijímanie detí  mladších  ako tri roky :

        - Výnimočné prijatie týchto detí bude možné iba v prípade, ak bude uspokojený záujem o prijatie detí vo veku 3-6 rokov. Podmienkou sú osvojené sebaobslužné návyky.

       

       

      Vo Vranove nad Topľou, 03.04.2019                                                      PaedDr. Marián Babej, riaditeľ školy

       

       

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

     • Chceme vysloviť úprimné poďakovanie rodine Oravcovej, ktorá zakúpila farby a iný potrebný materiál k vymaľovaniu našej vynovenej triedy Motýlikov na poschodí. Naše deti sa aj vďaka tomu môžu hrať v krásnej slniečkovej triede. Ešte raz veľká vďaka.