• Arcibiskup Bernard Bober prejavil vďačnosť učiteľom katolíckych škôl
     • Arcibiskup Bernard Bober prejavil vďačnosť učiteľom katolíckych škôl

     • Bratislava/Košice 7. apríla (TK KBS) Dnes, keď si Cirkev pripomína apoštola školstva, sv. Jána Krstiteľa de la Salle, sa učiteľom prihovára predseda Komisie KBS pre katechizáciu a školstvo Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita. „Ďakujem za vaše obety, ďakujem za vašu duchovnú blízkosť tým, ktorí vám boli zverení ako nádejný poklad Cirkvi. Vlaste ste to vy, ktorí priamo formujete najmladšiu generáciu slovenských katolíkov," píše v liste, ktorý prinášame v plnom znení.

      - - - - -

      Milí pedagógovia, učiteľky a učitelia katolíckych škôl na celom Slovensku!

      Dnes, keď si Cirkev pripomína apoštola školstva, sv. Jána Krstiteľa de la Salle, máte aj vy svoj sviatok. Chcem vás povzbudiť a poďakovať sa vám aj cez slová veľkého svätca našej doby, pápeža Jána Pavla II., ktoré už pred viac ako dvomi desaťročiami vyslovil v jednom príhovore k pedagógom:

      „Mladí vás potrebujú. Oni hľadajú vzory, ktoré by pre nich boli orientačnými bodmi. Očakávajú odpoveď na mnoho zásadných otázok, ktoré trápia ich mysle a srdcia a predovšetkým od vás očakávajú príklad života. Je potrebné, aby ste boli ich priateľmi, vernými spoločníkmi a spojencami v mladíckom boji. Pomáhajte im stavať základy ich budúceho života“. (sv. Ján Pavol II., 1999)

      K týmto slovám chcem za Komisiu pre katechizáciu a školstvo pri KBS pridať aj ja úprimné poďakovanie za vašu službu. Ďakujem za vaše obety, ďakujem za vašu duchovnú blízkosť tým, ktorí vám boli zverení ako nádejný poklad Cirkvi. Vlaste ste to vy, ktorí priamo formujete najmladšiu generáciu slovenských katolíkov.

      Uvedomujem si aká veľká zodpovednosť je na vašich pleciach. Verné vykonávanie učiteľského povolania v dnešných podmienkach je veľmi náročné. Už viac ako rok trvajúce pandemické obmedzenia poznačili školstvo a prácu učiteľov výrazným spôsobom. Ďakujem za vašu kreativitu, ktorou ste hľadali a stále hľadáte spôsoby, ako byť vašim žiakom nablízku, aj keď je to veľmi náročné. Ďakujem i za Vaše modlitby a obety, ktorými svojich zverencov sprevádzate.

      Byť učiteľom katolíckej školy si dnes vyžaduje veľké umenie viesť, sprevádzať, a nielen informovať, ale i formovať žiakov v intenciách kresťanskej viery. Neraz si to vyžaduje odvahu ísť „proti prúdu“ negatívnych spoločenských javov a nálad, ktoré sa vyjadrujú otvorene nepriateľsky voči kresťanom. Poslanie katolíckeho učiteľa je teda náročné, ale i krásne zároveň. Ste povolaní vychovávať nové generácie dobrých ľudí, ktorí budú pretvárať svet v súlade s Božím plánom.

      Slová vďačnosti chcem tiež adresovať všetkým nepedagogickým zamestnancom katolíckych škôl. Ich obetavá služba je často nenápadná a „neviditeľná“. Bez nej by však naše školy nemohli svoje poslanie napĺňať.

      Zo srdca vám všetkým prajem len to najlepšie a vyprosujem vám, aby vás Zmŕtvychvstalý Ježiš napĺňal darmi a milosťami, ktoré sú pre vás najviac potrebné a užitočné. Zároveň prosím Pána, aby na príhovor Sedembolestnej Panny Márie zahŕňal svojím požehnaním vás, vašich žiakov a študentov, i vašich blízkych.

      S vďakou a požehnaním                                                                         

      Mons. Bernard Boberarcibiskup - metropolita, predseda Komisie KBS pre katechizáciu a školstvo

    • Zápis detí do Cirkevnej materskej školy
     • Zápis detí do Cirkevnej materskej školy

     • Zápis do Cirkevnej materskej školy

      Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou, PaedDr. Marián Babej oznamuje termín a podmienky prijímania detí do MŠ na školský rok 2021/2022.

      Na základe usmernenia MŠVVaŠ sa zápis na predprimárne vzdelávanie do CMŠ uskutoční dňa 6.5.2020 od 9.00 hod - do 16.00 hod.

      Zápis sa uskutoční bez fyzickej prítomnosti detí v súlade s prísnymi hygienickými požiadavkami. Zároveň nebude možnosť prehliadky tried a priestorov materskej školy.

      Miesto konania zápisu:

      Budova materskej školy, Dobrianskeho ul. Č. 1494.

      (Hlavný vchod,biele dvere, železné schody, od parkoviska za Bazilikou)

      Zápis bude prebiehať v stupnej hale MŠ,pričom je rodič povinný nasadiť si respirátor a preukázať sa negatívnym výsledkom testu.

      (k nahliadnutiu povereného pedagogickému zamestnancovi)

      Možnosti absolvovania zápisu :

      1. Rodič na zápise obdrží tlačivo-žiadosť, ktoré vypíše priamo v MŠ.

      2. O žiadosť môže rodič požiadať prostredníctvom emailu - cmsvranov@gmail.com, následne ju doma vypíše a v deň zápisu doručí do MŠ.

      3. Vypísanú, podpísanú a oskenovanú žiadosť rodič následne odošle najneskôr v deň zápisu do MŠ.(t.j.06.05.2021)

      Žiadosť o prijatie dieťaťa musí byť zároveň potvrdená všeobecným lekárom pre deti a dorast. (nachádza sa v žiadosti)

      Ak ide o dieťa so špeciálnymi vychovno-vzdelávacími potrebami,predloží rodič k žiadosti aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

      Podmienky prijímania detí do materskej školy:

      - Do materskej školy sa prijímajú deti spravidla vo veku od 3 - 6 rokov.

      Prednostne sa prijímajú deti,

      - pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné- detí,ktoré do 31.8.2021 dovŕšia 5 rokov (predškoláci),

      - s odloženou povinnou školskou dochádzkou,

      - s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

      Prijatie detí mladších ako 3 roky bude možné len vtedy,ak to kapacitné možnosti povolia.

      Poradie podania žiadosti NEMÁ vplyv na prijatie dieťaťa do materskej školy.

      Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľ MŠ najneskôr do tridsiatich dní odo dňa doručenia žiadosti.

      Telefonický kontakt v prípade otázok :

      RŠ : 0904509150

      ZRŠ:0915259504

      PaedDr. Marián Babej, riaditeľ školy