• Oznam o úprave vyučovania od 12.10.2020
     • Oznam o úprave vyučovania od 12.10.2020

     • Od pondelka 12.10.2020, žiaci tried: Kvinta, Sexta, Oktáva, ll.AG, lll.AG, lV.AG zostávaju doma. Vyučovanie: dištančná forma podľa rozvrhu hodín.

      Žiaci ZŠ, MŠ, Prímy, Sekundy, Tercie a Kvarty chodia do školy.

      PaedDr. Marán Babej,riaditeľ školy

    • Výsledky volieb členov Rady školy
     • Výsledky volieb členov Rady školy

     •  

      V zmysle Zákona NR SR č. 596/2003 Z.z., Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z. a Usmernenia zriaďovateľa
      č. 6/2020 sa uskutočnili v dňoch 28.9.2020 – 30.9.2020 voľby členov do Rady školy pri Cirkevnej
      spojenej škole, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou.
      Novozvolenými členmi rady školy, ktorej funkčné obdobie začne 16.1.2021 sú :
      Zástupca pedagogických zamestnancov CZŠ s MŠ – Mgr. Zuzana Hrubovská
      Zástupca pedagogických zamestnancov gymnázia – Mgr. Jozef Tušim
      Zástupca nepedagogických zamestnancov – Peter Klimčo
      Zástupca rodičov žiakov materskej školy – Ing.Tomáš Oravec
      Zástupca rodičov žiakov základnej školy – Ing. Mária Tabaková
      Zástupca študentov gymnázia – Bianka Kundravá
      Zástupca rodičov študentov gymnázia – z dôvodu nesplnenia podmienky účasti nad 50% oprávnených
      voličov vyhlasuje riaditeľ školy opakovanú voľbu na deň 7.10.2020. Viac v oznámení o konaní
      opakovanej voľby, ktorá bude zverejnená na webovej stránke školy.
      Zriaďovateľ deleguje 4 zástupcov.