• Správa o hospodárení za rok 2006

    • Právny subjekt
     IČO: 042035805
     Názov: Cirkevná materská škola sv. Kláry
     Sídlo: Dobrianskeho 1494, 093 01 Vranov nad Topľou
     Okres: Vranov nad Topľou
     Kraj: prešovský

     PROTOKOL PRÁVNEHO/NEPRÁVNEHO SUBJEKTU

     Výkaz k správe o hospodárení za rok 2006

     (podľa §7 odst. 1, 2 zákona 597/2003 Z. z.)

     ID protokolu: CBCEBBNEYJ
     Dátum: 20.04.2007

     ID protokolu: CBCEBBNEYJ Číslo
     riadka
     Presun z roku 2005 Zdroje CELKOVÉ ZDROJE MZDY spolu Tarifné platy Osobné príplatky Odmeny Ostatné POISTNÉ
     UKAZOVATEĽ A1 A2 A=A1+A2 D=
     E+F+G+H
     E F G H I
     ZDROJE FINANCOVANIA spolu - súčet r. 002, 021-027
     001 0 502 502 180 142 12 3 23 63
     Prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole MŠ SR cez KŠÚ spolu (§2 ods. 1 písm. a), §2 ods. 2 písm. a) zákona*) - súčet r. 003, 017
     002 0 402 402 175 137 12 3 23 62
     Bežné výdavky spolu - súčet r. 004, 007
     003 0 402 402 175 137 12 3 23 62
     normatívne - súčet r. 005, 006
     004 0 402 402 175 137 12 3 23 62
     mzdy a poistné
     005 0 237 237 175 137 12 3 23 62
     prevádzka
     006 0 165 165
     nenormatívne - súčet r. 008-016
     007 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     odchodné (§4 ods. 12 zákona*)
     008 0 0 0
     na dopravu žiakov (§4 ods. 13 zákona*)
     009 0 0 0
     na asistentov učiteľa (§4 ods. 13 zákona*)
     010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     na vzdelávanie zo sociálne znevýhodneného prostredia (§4 ods. 13 zákona*)
     011
     na čiastočnú kompenzáciu objektívnych znevýhodnení (§4 ods. 13 zákona*)
     012
     za mimoriadne výsledky žiakov (§4 ods. 14 zákona*)
     013
     riešenie havarijných situácií (§4 ods. 15 zákona*)
     014 0 0 0
     rozvojové projekty (§4 ods. 16 zákona*)
     015 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     vzdelávacie poukazy (§7 ods. 9 zákona*)
     016 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Kapitálové výdavky - súčet r. 018-020
     017 0 0 0
     rekonštrukcia školských objektov a modernizácia škôl a školských zariadení (§3 ods. 2 písm. b) zákona*)
     018 0 0
     riešenie havarijných situácií (§4 ods. 15 zákona*)
     019 0 0 0
     rozvojové projekty (§4 ods. 16 zákona*)
     020 0 0 0
     Prostriedky z rozpočtov obcí a prostriedky z rozpočtov VÚC / od neštátnych zriaďovateľov (§2 ods. 1 písm. b), §2 ods. 2 písm. c) zákona*)
     021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces (§2 ods. 1 písm. c) zákona*)
     022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Zisk z podnikateľskej činnosti (§2 ods. 1 písm. d), §2 ods. 2 písm. b) zákona*)
     023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Príspevky od rodičov, žiakov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou v školách a v školských zariadeniach (§2 ods. 1 písm. e) zákona*)
     024 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Vo vybraných školských zariadeniach príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie (§2 ods. 1 písm. f), §2 ods. 2 písm. d) zákona*)
     025 0 7 7 0 0 0 0 0 0
     Príspevky a dary (§2 ods. 1 písm. g), §2 ods. 2 písm. e) zákona*)
     026 0 10 10 0 0 0 0 0 0
     Iné zdroje podľa osobitného predpisu (§2 ods. 1 písm. h), (§2 ods. 2 písm. f) zákona*)
     027 0 83 83 5 5 0 0 0 1
     *Zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ v znení neskorších predpisov
     ID protokolu: CBCEBBNEYJ Číslo
     riadka
     PREVÁDZKA spolu Cestovné náhrady Energie, voda a komunikácie Materiál Dopravné Údržba Nájomné za prenájom Služby   z PREVÁDZKY (stĺpec J) - Výdavky na teplo z PREVÁDZKY (stĺpec J) - Výdavky na výchovno-vzdelávací proces zo stĺpcov D, I, J - Výdavky na ďalšie vzdel. ped. zam.
     UKAZOVATEĽ J=K+L+M +N+O+P+Q K L M N O P Q T U U1
     ZDROJE FINANCOVANIA spolu - súčet r. 002, 021-027
     001 259 1 12 100 0 20 0 126 12 120 1
     Prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole MŠ SR cez KŠÚ spolu (§2 ods. 1 písm. a), §2 ods. 2 písm. a) zákona*) - súčet r. 003, 017
     002 165 1 12 6 0 20 0 126 12 120 1
     Bežné výdavky spolu - súčet r. 004, 007
     003 165 1 12 6 0 20 0 126 12 120 1
     normatívne - súčet r. 005, 006
     004 165 1 12 6 0 20 0 126 12 120 1
     mzdy a poistné
     005 0
     prevádzka
     006 165 1 12 6 0 20 0 126 12 120 1
     nenormatívne - súčet r. 008-016
     007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     odchodné (§4 ods. 12 zákona*)
     008
     na dopravu žiakov (§4 ods. 13 zákona*)
     009
     na asistentov učiteľa (§4 ods. 13 zákona*)
     010
     na vzdelávanie zo sociálne znevýhodneného prostredia (§4 ods. 13 zákona*)
     011
     na čiastočnú kompenzáciu objektívnych znevýhodnení (§4 ods. 13 zákona*)
     012
     za mimoriadne výsledky žiakov (§4 ods. 14 zákona*)
     013
     riešenie havarijných situácií (§4 ods. 15 zákona*)
     014 0 0 0 0 0 0 0 0
     rozvojové projekty (§4 ods. 16 zákona*)
     015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     vzdelávacie poukazy (§7 ods. 9 zákona*)
     016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Kapitálové výdavky - súčet r. 018-020
     017
     rekonštrukcia školských objektov a modernizácia škôl a školských zariadení (§3 ods. 2 písm. b) zákona*)
     018
     riešenie havarijných situácií (§4 ods. 15 zákona*)
     019
     rozvojové projekty (§4 ods. 16 zákona*)
     020
     Prostriedky z rozpočtov obcí a prostriedky z rozpočtov VÚC / od neštátnych zriaďovateľov (§2 ods. 1 písm. b), §2 ods. 2 písm. c) zákona*)
     021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces (§2 ods. 1 písm. c) zákona*)
     022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Zisk z podnikateľskej činnosti (§2 ods. 1 písm. d), §2 ods. 2 písm. b) zákona*)
     023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Príspevky od rodičov, žiakov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou v školách a v školských zariadeniach (§2 ods. 1 písm. e) zákona*)
     024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Vo vybraných školských zariadeniach príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie (§2 ods. 1 písm. f), §2 ods. 2 písm. d) zákona*)
     025 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
     Príspevky a dary (§2 ods. 1 písm. g), §2 ods. 2 písm. e) zákona*)
     026 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
     Iné zdroje podľa osobitného predpisu (§2 ods. 1 písm. h), (§2 ods. 2 písm. f) zákona*)
     027 77 0 0 77 0 0 0 0 0 0 0
     *Zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ v znení neskorších predpisov
     ID protokolu: CBCEBBNEYJ Číslo
     riadka
     BEŽNÉ TRANSFERY jednotlivcom BEŽNÉ VÝDAVKY spolu KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ČERPANIE Nevyčerpané finančné prostriedky z toho presun do roku 2007 Vrátené do štátneho rozpočtu
     UKAZOVATEĽ R C=D+I+J+R S B=C+S V=A-B W X=V-W
     ZDROJE FINANCOVANIA spolu - súčet r. 002, 021-027
     001 0 502 0 502 0 0 0
     Prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole MŠ SR cez KŠÚ spolu (§2 ods. 1 písm. a), §2 ods. 2 písm. a) zákona*) - súčet r. 003, 017
     002 0 402 0 402 0 0 0
     Bežné výdavky spolu - súčet r. 004, 007
     003 0 402 402 0 0 0
     normatívne - súčet r. 005, 006
     004 0 402 402 0 0 0
     mzdy a poistné
     005 237 237 0 0
     prevádzka
     006 0 165 165 0 0 0
     nenormatívne - súčet r. 008-016
     007 0 0 0 0 0 0
     odchodné (§4 ods. 12 zákona*)
     008 0 0 0 0 0 0
     na dopravu žiakov (§4 ods. 13 zákona*)
     009 0 0 0 0 0 0
     na asistentov učiteľa (§4 ods. 13 zákona*)
     010 0 0 0 0
     na vzdelávanie zo sociálne znevýhodneného prostredia (§4 ods. 13 zákona*)
     011
     na čiastočnú kompenzáciu objektívnych znevýhodnení (§4 ods. 13 zákona*)
     012
     za mimoriadne výsledky žiakov (§4 ods. 14 zákona*)
     013
     riešenie havarijných situácií (§4 ods. 15 zákona*)
     014 0 0 0 0 0
     rozvojové projekty (§4 ods. 16 zákona*)
     015 0 0 0 0 0
     vzdelávacie poukazy (§7 ods. 9 zákona*)
     016 0 0 0 0 0
     Kapitálové výdavky - súčet r. 018-020
     017 0 0 0 0 0
     rekonštrukcia školských objektov a modernizácia škôl a školských zariadení (§3 ods. 2 písm. b) zákona*)
     018 0 0 0 0
     riešenie havarijných situácií (§4 ods. 15 zákona*)
     019 0 0 0 0 0
     rozvojové projekty (§4 ods. 16 zákona*)
     020 0 0 0 0 0
     Prostriedky z rozpočtov obcí a prostriedky z rozpočtov VÚC / od neštátnych zriaďovateľov (§2 ods. 1 písm. b), §2 ods. 2 písm. c) zákona*)
     021 0 0 0 0 0 0 0
     Prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces (§2 ods. 1 písm. c) zákona*)
     022 0 0 0 0 0 0 0
     Zisk z podnikateľskej činnosti (§2 ods. 1 písm. d), §2 ods. 2 písm. b) zákona*)
     023 0 0 0 0 0 0 0
     Príspevky od rodičov, žiakov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou v školách a v školských zariadeniach (§2 ods. 1 písm. e) zákona*)
     024 0 0 0 0 0 0 0
     Vo vybraných školských zariadeniach príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie (§2 ods. 1 písm. f), §2 ods. 2 písm. d) zákona*)
     025 0 7 0 7 0 0 0
     Príspevky a dary (§2 ods. 1 písm. g), §2 ods. 2 písm. e) zákona*)
     026 0 10 0 10 0 0 0
     Iné zdroje podľa osobitného predpisu (§2 ods. 1 písm. h), (§2 ods. 2 písm. f) zákona*)
     027 0 83 0 83 0 0 0
     *Zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ v znení neskorších predpisov

     Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov podľa výkazu Škol (MŠ SR) 1-04 Číslo riadka CELKOM z toho pedagogickí:
     A B
     Spolu za rok 2006 - súčet r. 102, 103
     101 1.0 0.5
     Zamestnanci škôl (údaj sa vyplní za všetky školy, ktorých zriaďovatelia sú: KŠÚ, obce, VÚC, súkromní a cirkevní zriaďovatelia)
     102 0.0 0.0
     Zamestnanci ZUŠ a školských zariadení (údaj sa vyplní za všetky ZUŠ a školské zariadenia, ktorých zriaďovatelia sú: KŠÚ, súkromní a cirkevní zriaďovatelia)
     103 1.0 0.5

     ID protokolu: CBCEBBNEYJ
     Zostavil: Jedináková
     Telefón:               057/4464453       
     V: Vranove nad Topľou
     Dňa: 20.04.2007
     Podpis a pečiatka:
     Hospodársky výsledok Číslo riadka Zisk (+) Strata (-)
     A B
     Hospodársky výsledok (len pri príspevkovej organizácii a neštátnom subjekte) v tis. Sk
     201 0 0