• Oznam pre rodičov predškolákov
     • Oznam pre rodičov predškolákov

     • Vážení rodičia detí – predškolákov,

       

      Dňa 4.februára 2019 nám bolo zo strany Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice doručené Oznámenie o schválení dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa za mesiac január a február 2019.

      Žiadame vás, aby ste si pozastavili trvalé príkazy na úhradu za stravu vašich detí – predškolákov!!!

       

      Školskej jedálni uhradí príspevok rodiča za stravu vo výške schválenej dotácie 1,20€/deň škola z dotácie, ktorú má schválenú!!!

       

      Preplatky, ktoré budú vykázané k 31.12.2018 (resp. k 31.1.2019 ak ste v mesiaci január uhradili čiastku 22€)  vám budú vrátené na váš účet v priebehu mesiaca február 2019.

      Žiadame rodičov, ktorí majú nedoplatky, aby ich čo najskôr uhradili!!! V opačnom prípade nemôžeme vrátiť preplatky, lebo peniaze budú fyzicky chýbať na účte.

      V prípade otázok môžete kontaktovať Ing.B.Jedinákovú, ekonómku školy.