• Zápis do materskej školy

     • Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou v zmysle zákona č.245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) v znení neskorších predpisov a po dohode so zriaďovateľom - Arcibiskupský úrad v Košiciach, oznamuje termín a podmienky prijímania detí do MŠ na školský rok 2022/2023.

       

                                               

      📝Zápis do materskej školy

      👉 3. máj 2022 od 09.00 hod - do 16.00 hod.

      🏫

      Budova materskej školy, Dobrianskeho 1494.

      (Hlavný vchod od parkoviska za Bazilikou)

       

      Podmienky prijímania detí do materskej školy:

       

      👉Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od 3 rokov veku. 

      👉Prednostne MŠ prijíma dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné ( dieťa, ktoré dovrší 5 rokov veku do 31.augusta 2022). 

      👉Prijatie detí mladších ako 3 roky bude možné len vtedy, ak to kapacitné možnosti povolia. 

       

      📝Možnosti požiadania žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

       

      1. Žiadosť si môže zákonný zástupca prevziať osobne v MŠ  

      2. O žiadosť môže rodič požiadať prostredníctvom e-mailu - cmsvranov@gmail.com

      3. Žiadosť si môže zákonný zástupca vyžiadať v deň zápisu ( účasť dieťaťa možná)

       

      🧏‍♀️Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie bude akceptovaná s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast (súčasť žiadosti),s údajom o povinnom očkovaní dieťaťa a s podpisom oboch zákonných zástupcov.

       

      Možnosti podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie: 

      👉Zákonný zástupca môže materskej škole doručiť žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie : osobne, poštou alebo kuriérom na adresu MŠ, e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na cmsvranov@gmail.com.

      👉Poradie podania žiadosti NEMÁ vplyv na prijatie dieťaťa do materskej školy.

      👉Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľ MŠ najneskôr do tridsiatich dní odo dňa ukončenia zápisu v MŠ. 

       

      ☎️Telefonický kontakt v prípade otázok : 

       RŠ : 0904509150

       ZRŠ:0915259504

       

      PaedDr. Marián Babej, riaditeľ školy

     • Dôležitý oznam

     • 🛑OZNAM O ZATVORENÍ TRIEDY PREDŠKOLÁKOV !🛑

       

      Vzhľadom na to,že dnes 11.11.2021 o 15:30, sme sa dozvedeli správu o pozitívnom dieťati v triede predškolákov (5-6.r),dávame do pozornosti rodičom,že od ZAJTRA - 12.11.2021, sa táto trieda na 10 dní uzatvára podľa nariadenia RÚVZ. 

       

      Bližšie informácie Vám poskytneme telefonicky hneď, ako nám budú dané ďalšie pokyny z RÚVZ. 

      Ďakujeme za pochopenie. 

       

      Mgr.Lucia Hudáková, ZRŠ 

     • Podmienky fungovania MŠ podľa covid semaforu zverejneného ministerstvom školstva SR

     • 🏫Cirkevná spojená škola, o.z. Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia, Vranov nad Topľou, vychádzajúc z platnej legislatívy, COVID automatu schváleného vládou SR dňa 10.8.2021 a Vyhláškami ÚVZ SR zverejnenými 12.8. 2021 → (Vyhláška_237, a Vyhlaška 239), ponúka prehľad opatrení v školskom roku 2021/2022

       

      🚦Materská škola sa riadi Školským semaforom (Školský semafor) ktorý zverejnilo MŠVVaŠ 17.8. 2021, ten je koncipovaný ako výstražný systém a zohľadňuje aktuálnu epidemiologickú situáciu v materskej škole. Je zadefinovaný v troch úrovniach.

       

      👉Deti materskej školy sa netestujú.

       

      👉Deti materskej školy majú výnimku z povinnosti nosenia rúška.

       

      👉 Dospelé osoby nachádzajúce sa v priestoroch MŠ dodržiavajú hygienicko-epidemiologické opatrenia – prekrytie horných dýchacích ciest v súlade s aktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekciu rúk.

       

      👉 Pri nástupe do MŠ a po každom prerušení dochádzky do MŠ v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní rodič predkladá písomné Vyhlásenie o bezpríznakovosti → (Vyhlásenie o bezpríznakovosti )

      🛑 Vstup cudzím osobám do priestorov MŠ je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou MŠ a písomným vyhlásením o bezpríznakovosti danej osoby.

       

      👉 Pri príchode do MŠ prosíme využívať vchody podľa označenia tried.

       

      🛑 V prípade, že je u dieťaťa podozrenie na ochorenie Covid-19, alebo je u dieťaťa potvrdené ochorenie Covid-19, rodič bezodkladne informuje triednu učiteľku.

       

      👉 preberanie a odovzdávanie detí ráno a poobede bude prebiehať tak ako doteraz - tzv. "na dverách ". Cize rodič nevstupuje do priestorov šatne a triedy. Dieťa odovzdá pri vstupe danej učiteľke,ktorá má smenu. 

       

      Zdroj: https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-predstavilo-pravidla-fungovania-skol-od-septembra-2021/

     • Rozdelenie detí do tried

     • Rozdelenie detí do tried od 1.septembra 2021

       

      Prinášame Vám menný zoznam detí rozdelených do jednotlivých tried podľa veku, platný od 1. septembra 2021.

      V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov zverejňujeme zoznam mien nasledovne.

       

      💁🧏‍♀️Najmladšia veková skupina 3-4 ročné deti

       

      Triedna učiteľka : Anna Barkóciová

      Učiteľka: Mgr. Lucia Hudáková 

       

      - 1. bočný vchod - ZOZADU budovy- 1. poschodie

       

      1. Ela A.

      2. Dorota B.

      3. Timotej Č.

      4. Klára D.

      5. Peter Dz. 

      6. Margaréta E.

      7. Martin F.

      8. Klára G.

      9. Rebeka I.

      10. Stella K.

      11. Melánia K.

      12. Zuzana M.

      13. Filip M.

      14. Osvald O.

      15. Ella P.

      16. Maxim R.

      17. Simeon J. S.

      18. Dorota T.

       

      💁💁‍♀️Stredná veková skupina 4-5 ročné deti

      Triedna učiteľka: Mgr.Jana Šoganič 

      Učiteľka: Tatiana Poláková

       

      - 2.bočný vchod - ZOZADU budovy - 1.poschodie

       

      1. Lucia A.

      2. Tobiáš Č.

      3. Michal D.

      4. Jakub H.

      5. Matej H.

      6. Anna H.

      7. Simeon I.

      8. Ella I.

      9. Gabriel K.

      10. Terézia M.

      11. Soňa M.

      12. Tadeáš M.

      13. Ester M.

      14. Jana T.

      15. Jasmína S.

      16. Anna Z.

      17. Tomáš Č.

      18. Šimon K.

      19. Karolína M.

      20. Jaroslava Š.

       

      💁💁‍♀️Predškoláci - trieda 5-6 ročných detí - hlavný vchod od parkoviska za Bazilikou

       

      Triedna učiteľka: Gabriela Mošková 

      Učiteľka: Tatiana Ficková

       

      1. Lily B.

      2. Bibiána Č.

      3. Michal Č.

      4. Teo Č. 

      5. Lily I.

      6. Júlia J.

      7. Timon J.

      8. Tamara J.

      9. Valentína K.

      10. Šimon L.

      11. Timotej N.

      12. Dorota O.

      13. Otakar O.

      14. Ela O.

      15. Daniel V.

      16. Jakub P.

      17. Tomáš P.

      18. Frederik H.

      19. Jacob T.

     • Zoznam hygienických a výtvarných potrieb potrebných pre deti

     •  

       

      Zoznam je rozdelený podľa jednotlivých tried. Čiže každá trieda má svoj súpis pomôcok. 

       

      🙋‍♀️🙋Trieda najmenších detí 3-4 ročných- novoprijatých 💁‍♀️💁

       

      - Prezuvky vhodné do MŠ (nie šľapky alebo croksy)

       

      - Plastový pohár na pitný režim

       

      - Pyžamo

       

      - Hrebeň (dievčatá) - nové deti

       

       

      🚽🚿🛁🧻Hygienické potreby :

       

      Toaletný papier 3x

      Vlhčený toaletný papier 1x

      Hygienické vreckovky – vyťahovačky 1x

       

       

       

      🖍✏📕Výtvarné potreby :

       

      • 1x farbičky (trojhranné, nelámavé)

       

      • 1x voskovky

       

      • 2x lepidlo (tyčinka)

       

      • 1x nožnice (len nové deti)

       

      • 1x plastelína

       

      • 1x farebné papiere

       

      • 10x výkres A4

       

      • 5x výkres A3

       

      • 3x náčrtník

       

      👕👖🧦🩳🩲Podľa zváženia rodiča :

       

      • Náhradné spodné prádlo

       

      • Náhradné oblečenie

       

      Všetky veci, ako sú prezuvky, pyžamo, pohár,oblečenie, a i. je potrebné označiť menom dieťaťa. 

       

      💁‍♀️💁Trieda 4-5 ročných detí- stredná skupina - ŽABKY 🧏‍♀️🧏

       

      - Prezuvky vhodné do MŠ (nie šľapky alebo croksy)

       

      - Plastový pohár -1 na pitný režim 

       

      - Pyžamo

       

      - Hrebeň (dievčatá) - len nové deti

       

      🧻🚽🚿🛁Hygienické potreby :

       

      Toaletný papier 2x

      Hygienické vreckovky – vyťahovačky 1x

      Vlhčený toaletný papier 1x

       

       

      📕🖌✏Výtvarné potreby :

       

      • 2x lepidlo (tyčinka)

       

      • 1x plastelína

       

      • 1x farebné papiere 

       

      • 10x výkres A4

       

      • 5x výkres A3

       

      • 2x náčrtník

       

      • vodové farby ( len nové deti) 

       

      🧦👕👖🩲🩳Podľa zváženia rodiča :

       

      • Náhradné spodné prádlo

       

      • Náhradné oblečenie

       

      Všetky veci, ako sú prezuvky, pyžamo, pohár, a i. je potrebné označiť menom dieťaťa.

       

      💁💁‍♀️Trieda predškolákov- 5-6 ročných detí 🧏‍♀️💁‍♂️

       

      - Prezuvky vhodné do MŠ (nie šľapky alebo croksy)

       

      - Plastový pohár 1x na pitný režim 

       

      - Pyžamo

       

      - Hrebeň (dievčatá) - nové deti

       

       

       

      🚽🧻🚿🛁Hygienické potreby :

       

      Toaletný papier 4x

      Hygienické vreckovky – vyťahovačky 1x

       

       

      ✏🖍📝Výtvarné potreby :

       

      • 1x farbičky (trojhranné, nelámavé)

       

      • 2x lepidlo (tyčinka)

       

      • 1x plastelína

       

      • 2x farebné papiere

       

      • 10x výkres A4

       

      • 5x výkres A3

       

      • 2x náčrtník

       

      🧦🩲🩳👚👖👕Podľa zváženia rodiča :

       

      • Náhradné spodné prádlo

       

      • Náhradné oblečenie

       

      Všetky veci, ako sú prezuvky, pyžamo, pohár, kefka, a i. je potrebné označiť menom dieťaťa.

       

      Hygienické a výtvarné potreby stačí doniesť do konca septembra.

       

      Ďakujeme a želáme príjemný zvyšok prázdnin.💗

     • Organizačné pokyny k začiatku školského roka

     • Organizačné pokyny k začiatku šk.roka 2021/2022

       

       

      Oznamujeme rodičom, že začiatok školského roka je 02.septembra - štvrtok 

       

      Materská škola je otvorená každý pracovný deň od 07:00 do 16:00.

       

      Schádzanie detí je od 07:00 do 8:20. (do tohto času je potrebné prísť s dieťaťom do mš, alebo nahlásiť na telefónnom čísle absenciu).

       

      Deti si môžte vyberať od 15:00 (po olovrante ) - 16:00. (novoprijaté deti môžu využiť tzv.adaptačný pobyt - skrátenie pobytu dieťaťa v MŠ, ktorý si dohodnú spoločne s triednou učiteľkou)

       

      V prvý deň nástupu dieťaťa do MŠ je potrebné vypísať :

       

      -PÍSOMNE VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI (prikladáme v príspevku). Vyhlásenie vypisuje rodič (Z.z.) a odovzdáva ho ráno,pri vstupe do MŠ učiteľke, ktorá preberá dieťa. 

       

      -privítame, ak prídete do MŠ s už vyplneným tlačivom 

       

      Týka sa to všetkých detí, nie len novoprijatých. Nie je však potrebné nosiť potvrdenie od lekára o zdravotnom stave.

       

      Do materskej školy deťom nieje dovolené nosiť si vlastné potraviny. (netýka sa to detí, ktoré si musia nosiť vlastnú stravu na základe potvrdenia odborného lekára)

       

      Deti majú zabezpečený pitný režim a stravovanie počas celého dňa v materskej škole. Jedálny lístok bude zverejňovaný každý týždeň v šatni každej triedy.

       

      Taktiež nieje možné nosiť deťom vlastné hračky, kojenecké fľaše,cumlíky a plienky. Dieťa pri nástupe do MŠ musí byť odplienkované.

       

      Posteľné prádlo dostanú deti v materskej škole.

      Uteráky sú momentálne v MŠ zakázané z dôvodu covid opatrení,preto sme ich nahradili jednorazovými papierovými utierkami. (zabezpečuje ich materská škola)

       

      V prvý deň si nezabudnite : pohár na vodu, prezuvky a pyžamko. Ostatné hygienické a výtvarné potreby môžte nosiť až do konca septembra.

       

      Všetky informácie o platbách, organizačných podmienkach vám zodpovie pani učiteľka v triede.

       

      Na každom vchode bude vyvesený zoznam detí, ktoré patria do danej triedy.

       

      Prípadné otázky môžte smerovať na našu emailovú adresu: cmsvranov@gmail.com, facebookovej stránke, resp. na telefónnom čísle materskej školy : 057/4462152.

       

      Ďalšie doplňujúce informácie Vám budú sprostredkované individuálne.

       

      Kolektív CMŠ.

    • Začiatok nového školského roka
     • Začiatok nového školského roka

     • Oznamujeme rodičom, že nový školský rok začína 02.09.2021 - štvrtok. Materská škola je otvorená od 07:00- 16:00. Svoje deti doveďte do 8:20. Vyberať si ich môžte po 15:00 ( Ak sa s učiteľkou nedohodnete inak).

      Ďalšie pokyny k začiatku školského roka vám zverejníme čoskoro.

    • Povzbudenie k očkovaniu od ministra školstva a Bernarda Bobera
     • Povzbudenie k očkovaniu od ministra školstva a Bernarda Bobera

     • Očkovanie ako cestu k udržaniu prezenčného vzdelávania podporujú aj traja najväčší cirkevní zriaďovatelia škôlFoto: MŠVVaŠ SR Dátum: 19.08.2021

       

      Pri zvažovaní očkovania by sme mali myslieť na to, že vďaka nemu ochránime nielen seba, ale aj svojich najbližších a rodinu. Vďaka zodpovednému prístupu sa vyhneme ťažkému priebehu ochorenia Covid-19 a pomôžeme udržať prezenčné vzdelávanie v školách. Poukázali na to traja najväčší zriaďovatelia cirkevných škôl na Slovensku spoločne s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislavom Gröhlingom na pracovnom výjazde v Košiciach.

       

      minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislavom Gröhlingom na pracovnom výjazde v Košiciach

       

      V rámci kampane „Za otvorené školy“ sa šéf rezortu školstva na výjazdovom rokovaní v Košiciach stretol aj s predstaviteľmi rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. „Veľmi si cením, že zriaďovatelia cirkevných škôl zdôrazňujú touto cestou potrebu očkovania. Cieľom nás všetkých je, aby žiaci boli v školách, aby sa učili prezenčne s čo najmenším počtom prerušení. Bezproblémovému fungovaniu škôl pomôže každý z nás, ktorý sa zaočkuje a zníži tak aj riziko nákazy ostatných vo svojom okolí,“ zdôraznil Gröhling.

       

      Očkovaním chráni každý človek seba, znižuje riziko prenosu vírusu, chráni svoje okolie a prispieva aj k bezpečne fungujúcim školám. Vyššia zaočkovanosť zároveň pomôže školám vyhnúť sa ohniskám nákazy a prerušeniu prezenčnej výučby.

       

      „Ako veriaci ľudia máme morálnu povinnosť využiť dostupné prostriedky vrátane očkovania, aby sme ochránili seba, deti a druhých. Žiaci a študenti majú právo napredovať vo vzdelávaní v prostredí, kde sa budú cítiť bezpečne. Dúfam, že katolícke školy budú dobrým príkladom,“ uviedol košický arcibiskup, metropolita Bernard Bober.

       

      K výzve sa pridáva pridáva aj košický eparchiálny biskup Cyril Vasiľ. „Verím, že každému záleží na zdraví vlastnom, našich blízkych i na zdraví celej spoločnosti, a aj na tom, aby najmladšia časť našej spoločnosti, ktorá je ešte v školskej formácii mohla prežiť blížiaci sa školský rok bez prerušovaní a obmedzovaní. Preto podporujem rozumné kroky, ktoré veda a odborníci v boji s pandémiu ponúkajú a povedú k naplneniu tohto cieľa,“  priblížil vladyka.

       

      Budúci týždeň je zároveň naplánované stretnutie ministra školstva v Prešove aj s predstaviteľmi evanjelickej cirkvi na Slovensku.

       

      „Očkovanie vnímame ako spôsob zodpovednosti aj za životy mladej generácie, dlhé mesiace sme čakali za riešením a východiskom z tejto pandemickej situácie, a preto povzbudzujeme k očkovaniu aj členov Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku a zamestnancov škôl so zachovaním dobrovoľného prístupu.  V tejto mediálne neprehľadnej situácii vyzývame ľudí, aby sa pridržiavali vedecky overených informácií. Túto zodpovednosť si uvedomujeme aj v súvislosti s pomocou stavu verejného zdravotníctva a zdravia všetkých generácií. Ochranu života vnímame ako základnú výzvu veriacim, nakoľko život je Boží dar,“ vysvetlil biskup Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a.v. Peter Mihoč.

       

      Kampaňou „Za otvorené školy“ sa snaží rezort školstva s blížiacim sa otvorením školského roka poukázať na dôležitosť a potrebu očkovania. Preto bolo v priestoroch ministerstva zriadené špecializované call centrum na podporu očkovania. Pokračovať sa bude aj v pracovných výjazdoch do všetkých krajov na Slovensku. Doteraz minister školstva navštívil okrem košického, trenčiansky a žilinský kraj. Výzvu podporili aj zástupcovia mladých ľudí naprieč politickým spektrom. K zváženiu možnosti dobrovoľného očkovania vyzvali aj profesné školské organizácie.

       

       

    • Arcibiskup Bernard Bober prejavil vďačnosť učiteľom katolíckych škôl
     • Arcibiskup Bernard Bober prejavil vďačnosť učiteľom katolíckych škôl

     • Bratislava/Košice 7. apríla (TK KBS) Dnes, keď si Cirkev pripomína apoštola školstva, sv. Jána Krstiteľa de la Salle, sa učiteľom prihovára predseda Komisie KBS pre katechizáciu a školstvo Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita. „Ďakujem za vaše obety, ďakujem za vašu duchovnú blízkosť tým, ktorí vám boli zverení ako nádejný poklad Cirkvi. Vlaste ste to vy, ktorí priamo formujete najmladšiu generáciu slovenských katolíkov," píše v liste, ktorý prinášame v plnom znení.

      - - - - -

      Milí pedagógovia, učiteľky a učitelia katolíckych škôl na celom Slovensku!

      Dnes, keď si Cirkev pripomína apoštola školstva, sv. Jána Krstiteľa de la Salle, máte aj vy svoj sviatok. Chcem vás povzbudiť a poďakovať sa vám aj cez slová veľkého svätca našej doby, pápeža Jána Pavla II., ktoré už pred viac ako dvomi desaťročiami vyslovil v jednom príhovore k pedagógom:

      „Mladí vás potrebujú. Oni hľadajú vzory, ktoré by pre nich boli orientačnými bodmi. Očakávajú odpoveď na mnoho zásadných otázok, ktoré trápia ich mysle a srdcia a predovšetkým od vás očakávajú príklad života. Je potrebné, aby ste boli ich priateľmi, vernými spoločníkmi a spojencami v mladíckom boji. Pomáhajte im stavať základy ich budúceho života“. (sv. Ján Pavol II., 1999)

      K týmto slovám chcem za Komisiu pre katechizáciu a školstvo pri KBS pridať aj ja úprimné poďakovanie za vašu službu. Ďakujem za vaše obety, ďakujem za vašu duchovnú blízkosť tým, ktorí vám boli zverení ako nádejný poklad Cirkvi. Vlaste ste to vy, ktorí priamo formujete najmladšiu generáciu slovenských katolíkov.

      Uvedomujem si aká veľká zodpovednosť je na vašich pleciach. Verné vykonávanie učiteľského povolania v dnešných podmienkach je veľmi náročné. Už viac ako rok trvajúce pandemické obmedzenia poznačili školstvo a prácu učiteľov výrazným spôsobom. Ďakujem za vašu kreativitu, ktorou ste hľadali a stále hľadáte spôsoby, ako byť vašim žiakom nablízku, aj keď je to veľmi náročné. Ďakujem i za Vaše modlitby a obety, ktorými svojich zverencov sprevádzate.

      Byť učiteľom katolíckej školy si dnes vyžaduje veľké umenie viesť, sprevádzať, a nielen informovať, ale i formovať žiakov v intenciách kresťanskej viery. Neraz si to vyžaduje odvahu ísť „proti prúdu“ negatívnych spoločenských javov a nálad, ktoré sa vyjadrujú otvorene nepriateľsky voči kresťanom. Poslanie katolíckeho učiteľa je teda náročné, ale i krásne zároveň. Ste povolaní vychovávať nové generácie dobrých ľudí, ktorí budú pretvárať svet v súlade s Božím plánom.

      Slová vďačnosti chcem tiež adresovať všetkým nepedagogickým zamestnancom katolíckych škôl. Ich obetavá služba je často nenápadná a „neviditeľná“. Bez nej by však naše školy nemohli svoje poslanie napĺňať.

      Zo srdca vám všetkým prajem len to najlepšie a vyprosujem vám, aby vás Zmŕtvychvstalý Ježiš napĺňal darmi a milosťami, ktoré sú pre vás najviac potrebné a užitočné. Zároveň prosím Pána, aby na príhovor Sedembolestnej Panny Márie zahŕňal svojím požehnaním vás, vašich žiakov a študentov, i vašich blízkych.

      S vďakou a požehnaním                                                                         

      Mons. Bernard Boberarcibiskup - metropolita, predseda Komisie KBS pre katechizáciu a školstvo

    • Zápis detí do Cirkevnej materskej školy
     • Zápis detí do Cirkevnej materskej školy

     • Zápis do Cirkevnej materskej školy

      Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou, PaedDr. Marián Babej oznamuje termín a podmienky prijímania detí do MŠ na školský rok 2021/2022.

      Na základe usmernenia MŠVVaŠ sa zápis na predprimárne vzdelávanie do CMŠ uskutoční dňa 6.5.2020 od 9.00 hod - do 16.00 hod.

      Zápis sa uskutoční bez fyzickej prítomnosti detí v súlade s prísnymi hygienickými požiadavkami. Zároveň nebude možnosť prehliadky tried a priestorov materskej školy.

      Miesto konania zápisu:

      Budova materskej školy, Dobrianskeho ul. Č. 1494.

      (Hlavný vchod,biele dvere, železné schody, od parkoviska za Bazilikou)

      Zápis bude prebiehať v stupnej hale MŠ,pričom je rodič povinný nasadiť si respirátor a preukázať sa negatívnym výsledkom testu.

      (k nahliadnutiu povereného pedagogickému zamestnancovi)

      Možnosti absolvovania zápisu :

      1. Rodič na zápise obdrží tlačivo-žiadosť, ktoré vypíše priamo v MŠ.

      2. O žiadosť môže rodič požiadať prostredníctvom emailu - cmsvranov@gmail.com, následne ju doma vypíše a v deň zápisu doručí do MŠ.

      3. Vypísanú, podpísanú a oskenovanú žiadosť rodič následne odošle najneskôr v deň zápisu do MŠ.(t.j.06.05.2021)

      Žiadosť o prijatie dieťaťa musí byť zároveň potvrdená všeobecným lekárom pre deti a dorast. (nachádza sa v žiadosti)

      Ak ide o dieťa so špeciálnymi vychovno-vzdelávacími potrebami,predloží rodič k žiadosti aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

      Podmienky prijímania detí do materskej školy:

      - Do materskej školy sa prijímajú deti spravidla vo veku od 3 - 6 rokov.

      Prednostne sa prijímajú deti,

      - pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné- detí,ktoré do 31.8.2021 dovŕšia 5 rokov (predškoláci),

      - s odloženou povinnou školskou dochádzkou,

      - s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

      Prijatie detí mladších ako 3 roky bude možné len vtedy,ak to kapacitné možnosti povolia.

      Poradie podania žiadosti NEMÁ vplyv na prijatie dieťaťa do materskej školy.

      Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľ MŠ najneskôr do tridsiatich dní odo dňa doručenia žiadosti.

      Telefonický kontakt v prípade otázok :

      RŠ : 0904509150

      ZRŠ:0915259504

      PaedDr. Marián Babej, riaditeľ školy

    • OZNAM č.2 O PREVÁDZKE MATERSKEJ ŠKOLY PO PLOŠNOM TESTOVANÍ
     • OZNAM č.2 O PREVÁDZKE MATERSKEJ ŠKOLY PO PLOŠNOM TESTOVANÍ

     • Milí rodičia, všetky tieto skutočnosti uverejnené v ozname č.1, vychádzajú zo zodpovednosti a vzájomnej dôvery medzi rodičmi a MŠ.

      Ak ste boli v priebehu víkendu pozitívne testovaní veríme, že v karanténe zostanú doma aj vaše deti a týmto spôsobom nebudú ohrozovať ostatné deti, personál ani ostatných rodičov MŠ.

      Zároveň pripíname link, kde si môžete stiahnuť aktuálne tlačivo o bezinfekčnosti, ktoré ráno odovzdáte pri príchode do MŠ.

      Ak nemáte možnosť si ho vytlačiť, obdržíte a vypíšete ho ráno v MŠ.

      Taktiež upozorňujeme rodičov našej MŠ, že naďalej platí pravidlo, že pokiaľ dieťa vykazuje nejaké symptómy ochorenia , MŠ má právo odmietnuť prevziať dieťa do MŠ.

      https://www.minedu.sk/data/att/17773.pdf

      Mgr. A.Tuľáková - ZRŠ

    • OZNAM č.1 O PREVÁDZKE MATERSKEJ ŠKOLY PO PLOŠNOM TESTOVANÍ
     • OZNAM č.1 O PREVÁDZKE MATERSKEJ ŠKOLY PO PLOŠNOM TESTOVANÍ

     •  

      Na základe aktualizovaných usmernení Ministerstva školstva, pokynov Ústredného krízového štábu a aktuálnych opatrení v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“, Vám prinášame aktuálne informácie ohľadom fungovania škôl, teda aj našej MŠ.

      Tieto informácie nájdete aj na webe ministerstva: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-opatreniam.../

      Tu sú hlavné dokumenty, z ktorých vychádzame: Uznesenie vlády 693/2020: https://bit.ly/2GdiwUJ

      Vyhláška ÚVZ číslo 15: https://bit.ly/37X4bqP

      Vyhláška ÚVZ číslo 16: https://bit.ly/2HSqSlm

      Základné princípy:

      Pozitívny človek: Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ)

      Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ)

      Netestovaný človek: Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človek nebude bez negatívneho testu pustený do zariadenia (okrem žiaka a dospelej osoby s výnimkou).

      Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby dieťa nedával do MŠ a aby na ZŠ využil ospravedlnenie na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú 3., 4., 5., 10. a 11. november.

      Následne 12. novembra nastúpi do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10 dní Čiže:

      Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ

      Ak má rodič negatívny test, môže byť vpustený do objektu školy Ak rodič nebol na teste, nemôže vstúpiť do objektu školy. Rodičom vtedy odporúčame nedávať dieťa do MŠ na dobu 10 kalendárnych dní a v prípade ZŠ ospravedlniť žiaka z 5 vyučovacích dní idúcich po sebe (teda 3., 4., 5., 10. a 11. november)

      Ak učiteľ nebol na teste, nemôže vstúpiť do školy (Vyhláška č. 16 ÚVZ).

      V tomto prípade možno pracovať z domu, alebo dohodnúť sa na čerpaní dovolenky, náhradnom voľne či pracovnom voľne. Ak ide o zdravotné dôvody, je tu výnimka.

      Bližšie informácie v sú danej vyhláške.

      https://www.minedu.sk/data/att/17771.pdf

    • Oznam o úprave vyučovania od 12.10.2020
     • Oznam o úprave vyučovania od 12.10.2020

     • Od pondelka 12.10.2020, žiaci tried: Kvinta, Sexta, Oktáva, ll.AG, lll.AG, lV.AG zostávaju doma. Vyučovanie: dištančná forma podľa rozvrhu hodín.

      Žiaci ZŠ, MŠ, Prímy, Sekundy, Tercie a Kvarty chodia do školy.

      PaedDr. Marán Babej,riaditeľ školy

    • Výsledky volieb členov Rady školy
     • Výsledky volieb členov Rady školy

     •  

      V zmysle Zákona NR SR č. 596/2003 Z.z., Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z. a Usmernenia zriaďovateľa
      č. 6/2020 sa uskutočnili v dňoch 28.9.2020 – 30.9.2020 voľby členov do Rady školy pri Cirkevnej
      spojenej škole, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou.
      Novozvolenými členmi rady školy, ktorej funkčné obdobie začne 16.1.2021 sú :
      Zástupca pedagogických zamestnancov CZŠ s MŠ – Mgr. Zuzana Hrubovská
      Zástupca pedagogických zamestnancov gymnázia – Mgr. Jozef Tušim
      Zástupca nepedagogických zamestnancov – Peter Klimčo
      Zástupca rodičov žiakov materskej školy – Ing.Tomáš Oravec
      Zástupca rodičov žiakov základnej školy – Ing. Mária Tabaková
      Zástupca študentov gymnázia – Bianka Kundravá
      Zástupca rodičov študentov gymnázia – z dôvodu nesplnenia podmienky účasti nad 50% oprávnených
      voličov vyhlasuje riaditeľ školy opakovanú voľbu na deň 7.10.2020. Viac v oznámení o konaní
      opakovanej voľby, ktorá bude zverejnená na webovej stránke školy.
      Zriaďovateľ deleguje 4 zástupcov.

    • Oznámenie o konaní 2.kola volieb
     • Oznámenie o konaní 2.kola volieb

     • Oznamujeme všetkým rodičom detí cirkevnej materskej školy, ktorá je súčasťou Cirkevnej spojenej školy, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou, že sa  dňa 30.9.2020  uskutoční 2.kolo  voľby člena Rady školy.

       

       

               Dôvod konania volieb : Dňa 28.9.2020 prebehlo prvé kolo volieb člena rady školy – zástupcu rodičov detí cirkevnej materskej školy. Nakoľko sa volieb zúčastnilo menej ako 50% oprávnených voličov, bolo po vzájomnej konzultácii a dohode vypísané druhé kolo volieb na deň 30.9.2020 – individuálnou formou, v čase od 7.00 do 16.00 hod.

       

               Postup voľby : Rodič, ktorý si chce uplatniť právo voliť sa podpíše na prezenčnú listinu. Následne dostane volebný lístok na ktorý napíše meno navrhovaného kandidáta za člena rady školy. Volebný lístok vhodí do pripravenej urny. Po skončení voľby bude volebná urna odpečatená a budú spočítané volebné lístky a hlasy jednotlivým kandidátom.

      Kandidát s najväčším počtom hlasov bude oslovený členmi komisie, aby vyjadril súhlas s členstvom v rade školy.

       

                Každý rodič má 1 hlas, aj napriek tomu, že materskú školu navštevujú súrodenci.

               Za člena rady školy zo zástupcov rodičov nemôžu byť zvolení zamestnanci školy!

       

      Žiadame rodičov, aby si každý priniesol vlastné pero!!!

               Volebná komisia v zložení :

      Ing.Bernardína Jedináková      predseda

      Mgr. Zuzana Hrubovská                   člen

      Mgr. Jozef Tušim                             člen

       

      otvorí volebnú urnu a spočíta hlasy  po skončení voľby.

       

      O výsledku hlasovania vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky materskej školy a www.css-vranov.sk

       

       

                                                                        PaedDr.Marián Babej

    • Pozvánka na rodičovské združenie
     • Pozvánka na rodičovské združenie

     • Milí rodičia, pozývame Vás na celoškolské rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 28.9.2020 t.j. v pondelok,  o 16.00 hod. Rodičovské združenie bude prebiehať v školskej záhrade, v prípade nepriaznivého počasia v Katolíckom kultúrnom dome. V záujme dodržiavania hygienicko - epidemiologických opatrení vás prosíme, aby ste sa RZ zúčastnili v rúšku, dodržali primerané rozostupy a pri vstupe si dezinfikovali ruky. Taktiež vás prosíme, aby si každý z rodičov doniesol vlastné pero. Zároveň vám oznamujeme, že počas rodičovského združenia sa usutočnia voľby člena Rady školy za časť - materská škola.  Dôvod konania volieb - ukončenie funkčného obdobia Rady školy. 

     • Organizačné pokyny k začiatku šk.roka 2020/2021

     •  

      • Organizačné pokyny k začiatku školského roka

      • Oznamujeme rodičom, že začiatok školského roka je 02.septembra - STREDA

       Materská škola je otvorená každý pracovný deň od 07:00 do 16:00.

       Schádzanie detí je od 07:00 do 8:20. (do tohto času je potrebné prísť s dieťaťom do mš, alebo nahlásiť na telefónnom čísle absenciu)

      • Deti si môžte vyberať od 15:00 (po olovrante ) - 16:00. (novoprijaté deti môžu využiť tzv.adaptačný pobyt - skrátenie pobytu dieťaťa v MŠ, ktorý si dohodnú spoločne s triednou učiteľkou)

      • V prvý deň nástupu dieťaťa do MŠ je potrebné vypísať :

      • Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/2021(prikladáme odkaz na vytlačenie: https://www.minedu.sk/materske-skoly/Príloha 3 – Dotazník a Vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka

      •  Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (prikladáme odkaz na vytlačenie : https://www.minedu.sk/materske-skolyPríloha 4 – Vyhlásenie zákonného zástupcu

      • privítame, ak prídete do MŠ s už vyplneným tlačivom 

      • Týka sa to všetkých detí, nie len novoprijatých. Nie je však potrebné nosiť potvrdenie od lekára o zdravotnom stave.

        

      • Do materskej školy deťom nieje dovolené nosiť si vlastné potraviny. (netýka sa to detí, ktoré si musia nosiť vlastnú stravu na základe potvrdenia odborného lekára)

       Deti majú zabezpečený pitný režim a stravovanie počas celého dňa v materskej škole. Jedálny lístok bude zverejňovaný každý týždeň v šatni každej triedy.

      • Taktiež nieje možné nosiť deťom vlastné hračky, kojenecké fľaše a plienky. Dieťa pri nástupe do MŠ musí byť odplienkované.

       Posteľné prádlo dostanú deti v materskej škole.

       V prvý deň si nezabudnite : pohár, prezuvky a pyžamko. Ostatné hygienické a výtvarné potreby môžte nosiť až do konca septembra.

       Všetky informácie o platbách, organizačných podmienkach vám zodpovie pani učiteľka v triede.

       Na každom vchode bude vyvesený zoznam detí, ktoré patria do danej triedy.

       Prípadné otázky môžte smerovať na našu emailovú adresu: cmsvranov@gmail.com, facebookovej stránke, resp. na telefónnom čísle materskej školy : 057/4462152.

       Ďalšie doplňujúce informácie Vám budú sprostredkované individuálne. 

     • Rozdelenie detí do tried od 1.septembra 2020

     • Prinášame Vám zoznam detí rozdelených do jednotlivých tried podľa veku, platný od 1. septembra 2020. V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov zverejňujeme zoznam mien nasledovne.

       

      Najmladšia veková skupina : ŽABKY 

      Triedna učiteľka : Mgr. Jedináková Jana

      - 1. bočný vchod - ZOZADU budovy- 1. poschodie

      1. Matej H.

      2.Jakub H.

      3.Gabriel K.

      4.Terézia M.

      5.Ella I.

      6.Tobiáš Č.

      7.Soňa M.

      8.Lucia A.

      9.Ester M.

      10.Michal D.

      11.Jana T.

      12. Anna H.

      13. Simeon I.

      14. Jasmína S.

      15. Anna Z.

      16. Tadeáš M.

       

      Stredná veková skupina : LIENKY

      Triedna učiteľka : Gabriela Mošková

      Učiteľka : Tatiana Ficková

      - 2. bočný vchod ZOZADU budovy - prízemie vľavo (šatňa), vpravo(trieda)

      1. ELa O.

      2. Michael Č.

      3. Tomáš P.

      4. Tamara J.

      5. Júlia J.

      6. Jakub P.

      7. Teo Č.

      8. Dorota O.

      9. Daniel V.

      10. Lily B.

      11. Bibiána Č.

      12. Šimon L.

      13. Otakar O.

      14. Timon J.

      15. Lily I.

      16. Valentína K.

      17. Tomáš Č.

      18. Timotej N.

       

      Predškoláci: MOTÝLIKY

      Triedna učiteľka : Mgr. Hudáková Lucia

      Učiteľka : Mgr. Tuľáková Alena - ZRŠ

      - hlavný vchod od parkoviska 

      1. Barbora A. 

      2. Šimon B.

      3. Dana H.

      4. Bruno J.

      5. Ján Š.

      6. Frederik H.

      7. Samuel Č.

      8. Terézia F.

      9. Ela F.

      10. Lucas G.

      11. Andrej Í.

      12. Klára K.

      13. Viktor K.

      14. Oskar O.

      15. Timotej S.

      16. Lucia Š.

      17. Matúš Z.

      18. Adam T. 

       

    • Čo potrebujú škôlkari pri nástupe v novom šk. roku 2020/2021
     • Čo potrebujú škôlkari pri nástupe v novom šk. roku 2020/2021

     • Milí rodičia, zverejňujeme zoznam pomôcok, ktoré budú potrebovať vaše deti pri nástupe do materskej školy. Tento zoznam pomôcok sa týka iba novoprijatých detí. 

      Keďže v druhom polroku šk. roka bola MŠ v prevádzke v obmedzenom režime, deti, ktoré už navštevujú materskú školu,  nemusia nosiť tieto pomôcky (výtvarné potreby) , nakoľko máme nejaké zásoby z minulého šk. roka.  Hygienické potreby sa týkajú všetkých detí rovnako. 

       

      Čo potrebuje škôlkar pri nástupe do škôlky :

      - Prezuvky vhodné do MŠ (nie šľapky alebo croksy)

      - Plastový pohár (2x) - 1 na umývanie zúbkov, 1 na pitný režim

      - Pyžamo

      - Hrebeň (dievčatá) - nové deti

       

      Hygienické potreby :

      • Toaletný papier 4x
      • Hygienické vreckovky – vyťahovačky 1x
      • Zubnú kefku, zubnú pastu

       

      Výtvarné potreby :

      • 1x farbičky (trojhranné, nelámavé)

      • 1x voskovky

      • 2x lepidlo (tyčinka)

      • 1x nožnice (len nové deti)

      • 1x plastelína

      • 2x farebné papiere

      • 10x výkres A4

      • 5x výkres A3

      • 2x náčrtník

      Podľa zváženia rodiča :

      • Náhradné spodné prádlo

      • Náhradné oblečenie

      Všetky veci, ako sú prezuvky, pyžamo, pohár, kefka, a i. je potrebné označiť menom dieťaťa.

      Ďakujeme a želáme príjemný zvyšok prázdnin.