• STRAVA v MŠ - aktuálne vyúčtovanie

     • Prajeme Vám príjemný deň.V tomto príspevku Vám chceme zverejniť platby za stravu, ktoré ste vykonávali počas posledných dní v MŠ.Každá trieda má vlastnú tabuľku, ktorá sa líši variabilným symbolom. Keďže každé dieťa má svoj VS, v tejto tabuľke nebudú zverejnené mená, len VS, počet odobraných obedov v danom mesiaci, prichádzajúce platby v danom mesiaci a na konci zverejnený preplatok/nedoplatok. Žltou farbou sú označené deti, ktoré v danom mesiaci odoberali tzv. poldennú stravu. (čiže odchádzali po obede domov).Na konci tabuľky znamienko "+" znamená preplatok, znamienko "-" znamená nedoplatok.Prosíme všetkých rodičov, ktorí majú nastavené vo svojich internetbanking platbách trvalé príkazy na stravu, aby ich ZRUŠILI.Tabuľky sú rozdelené podľa jednotlivých tried. Ak by však nastal problém a vy by ste zabudli, ktorý VS patrí vášmu dieťaťu, kontaktujte nás prostredníctvom správy. (tu na FB, prípadne kontaktujte svoju triednu učiteľku).

      Ak máte vážnejší problém (napr.vaša platba nieje zaradená, nesedí počet odobraných jedál, atď.), kontaktujte priamo našu ekonómku B. Jedinákovú na t.čísle : 0911128259.

      Ďakujeme za prečítanie tohto oznamu.

       

    • Zápis do Cirkevnej materskej školy
     • Zápis do Cirkevnej materskej školy

     • Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou, PaedDr. Marián Babej oznamuje, že na základe usmernenia  MŠVVaŠ sa zápis na predprimárne vzdelávanie do CMŠ uskutoční dňa 4.5.2020 od 9.00 hod - do 16.00 hod. Zápis sa uskutoční bez fyzickej prítomnosti detí v súlade s prísnymi hygienickými požiadavkami.

      Možnosti absolvovania zápisu - 1. Rodič na zápise obdrží  tlačivo, ktoré vypíše priamo v MŠ.

      2. O žiadosť  môže požiadať prostredníctvom emailu - cmsvranov@gmail.com, následne ju doma vypíše a v deň zápisu doručí do MŠ.

      3. Vypísanú, podpísanú  a oskenovanú žiadosť následne odošle najneskôr v deň zápisu do MŠ.

      Vzhľadom k súčasnej situácii spojenej s ochorením covid 19, nieje potrebné potvrdenie od pediatra. To sa bude následne predkladať v septembri, v deň nástupu do MŠ. 

       Podmienky prijímania detí do materskej školy:

      - Do materskej školy sa prijímajú deti spravidla vo veku od 3 - 6 rokov. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľ MŠ najneskôr do tridsiatich dní odo dňa doručenia žiadosti.

      Prednostne sa prijímajú deti, 

      - ktoré  dovŕšili vek 5 rokov (predškoláci),

      - s odloženou povinnou školskou dochádzkou,

      - s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

      - poradie podania  žiadosti NEMÁ vplyv na prijatie dieťaťa do materskej školy.

       

      Telefonický kontakt v prípade otázok -   0904509150 - RŠ

                                                                       0907287607 - ZRŠ

                                                                                     

       

                                                                     PaedDr. Marián Babej, riaditeľ školy

                                                     

     • Platby za stravu

     • Vážení rodičia, vzhľadom k súčasnej situácii vás úctivo prosím, aby ste dočasne pozastavili zálohové platby za stravu vašich detí v materskej škole. Rodičia, ktorí majú nedoplatok, nech ho láskavo doplatia a rodičia, ktorí majú preplatky, nech si peniažky nechajú na svojich účtoch a neposielajú nám zálohové platby.

      V súčasnosti čakáme na vyúčtovanie zo školskej jedálne za mesiac marec. Akonáhle to budeme mať k dispozícií, tak oznámime rodičom, ktorí majú nedoplatky - výšku nedoplatku a poprosíme o úhradu. Budeme sa snažiť kontaktovať vás mailom alebo telefonicky.

      ĎAKUJEM a vyprosujem hojnosť zdravia a síl v týchto časoch. S úctou Ing.B.Jedináková, ekonómka školy.

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

      • V zmysle §-150 ods. 5 zákona NR SR 245/2008 Z.z. (tzv. školský zákon) oznamujem, že          dňa 13.marca 2020 (piatok) udeľujem voľno všetkým žiakom Cirkevnej spojenej školy, Školská 650,     093 02 Vranov nad Topľou – všetky organizačné zložky.
       • Dôvod:  Preventívne opatrenie z dôvodu šírenia koronavírusu.

         

        PaedDr. Marián Babej,

        riaditeľ školy

    • Prerušnie prevádzky materskej školy 
     • Prerušnie prevádzky materskej školy 

     • Prerušnie prevádzky materskej školy 

      Na základe rozhodnutia a odporúčania Regionálneho úradu verejneého zdravotníctva vo Vranove nad Topľou z dôvodu zvýšeného výskytu respiračných ochorení prerušujeme výchovno-vzdelávací proces od 18.2.2020 - 24.2.2020 v organizačnej zložke Gymnázium sv. Františka z Assisi a CZŠ s MŠ sv. Dominika Savia II. stupeň budova  Školská 650 Vranov nad Topľou a zároveň v materskej škole - budova 1494 Vranov nad Topľou. Výchovno vzdelávcí proces začne 25.2.2020.

       

      PaedDr. Marián Babej, riditeľ školy

     • Europrojekt

     • Naši predškoláci privítali návštevu z cirkevného gymnázia. Gymnazisti sa totiž zapojili do projektu Zastúpenia európskej komisie na Slovensku - Cena Jána Amosa Komenského.  Formou rozprávky priblížili predškolákom Európsku úniu. Potom sme spolu  poskladali  model Eiffelovej veže a Tower bridge.  Nuž a aby to bolo atraktívnejšie nechýbala modelovacia hmota a vlastnoručne vyrobené euromince. Aj takouto formou sa im do hlavičiek dostala myšlienka fungovania európskej únie.

    • 1. rodičovské združenie
     • 1. rodičovské združenie

     • Milí rodičia, srdečne Vás pozývame na 1. rodičovské združenie, ktoré bude spoločné pre všetky triedy materskej školy.  Uskutoční sa  dňa 12.09.2019 o 16.00 hod. v triede predškolákov - hlavný vchod do budovy škôlky. Prosíme Vás, aby ste tomu v tento deň  prispôsobili aj vyberanie detí z MŠ. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vás. 

     • Organizačné pokyny k začiatku školského roka

     • Oznamujeme rodičom, že začiatok školského roka je 02.septembra - Pondelok.

      Materská škola je otvorená každý pracovný deň od 07:00 do 16:00.

      Schádzanie detí je od 07:00 do 8:20. (do tohto času je potrebné prísť s dieťaťom do mš, alebo nahlásiť na telefónnom čísle absenciu)Deti si môžte vyberať od 15:00 (po olovrante ) - 16:00. (novoprijaté deti môžu využiť tzv.adaptačný pobyt - skrátenie pobytu dieťaťa v MŠ, ktorý si dohodnú spoločne s triednou učiteľkou)

      V prvý deň nástupu dieťaťa do MŠ je potrebné vypísať Prehlásenie o bezinfekčnosti prostredia !Týka sa to všetkých detí, nie len novoprijatých. Nie je však potrebné nosiť potvrdenie od lekára o zdravotnom stave.

      Do materskej školy deťom nieje dovolené nosiť si vlastné potraviny. (netýka sa to detí, ktoré si musia nosiť vlastnú stravu na základe potvrdenia odborného lekára)

      Deti majú zabezpečený pitný režim a stravovanie počas celého dňa v materskej škole. Jedálny lístok bude zverejňovaný každý týždeň v šatni každej triedy.

      Taktiež nieje možné nosiť deťom vlastné hračky,(netýka sa to novoprijatých detí, ktoré si v prvých týždňoch môžu doniesť do MŠ vlastnú hračku, ktorá im uľahčí prechod z domáceho prostredia do MŠ), kojenecké fľaše a plienky. Dieťa pri nástupe do MŠ musí byť odplienkované.

      Posteľné prádlo a uteráčiky dostanú deti v materskej škole.

      V prvý deň si nezabudnite : pohár, prezuvky a pyžamko. Ostatné hygienické a výtvarné potreby môžte nosiť až do konca septembra.

      Všetky informácie o platbách, organizačných podmienkach vám zodpovie pani učiteľka v triede.

      Na každom vchode bude vyvesený zoznam detí, ktoré patria do danej triedy.

      Prípadné otázky môžte smerovať na našu emailovú adresu: cmsvranov@gmail.com, facebookovej stránke, resp. na telefónnom čísle materskej školy : 057/4462152.

      Ďalšie doplňujúce informácie Vám budú sprostredkované na rodičovskom združení, ktoré sa bude konať po spoločnej dohode hneď v prvom (resp. druhom) týždni školského roka.

     • Čo potrebuje škôlkar pri nástupe do MŠ

     • Prinášame Vám zoznam pomôcok, ktoré budú Vaše deti potrebovať.

      Čo potrebuje škôlkar pri nástupe do škôlky :

      - Prezuvky vhodné do MŠ (nie šľapky alebo croksy)

      - Plastový pohár (2x) - 1 na umývanie zúbkov, 1 na pitný režim

      - Zubnú kefku, zubnú pastu

      - Pyžamo

      - Hrebeň (dievčatá) - nové deti

       

      Hygienické potreby :

      • Toaletný papier 4x

      • Hygienické vreckovky – vyťahovačky 1x

      Výtvarné potreby :

      • 1x farbičky (trojhranné, nelámavé)

      • 1x voskovky

      • 2x lepidlo (tyčinka)

      • 1x nožnice (len nové deti)

      • 1x plastelína

      • 2x farebné papiere

      • 10x výkres A4

      • 5x výkres A3

      • 2x náčrtník

      Podľa zváženia rodiča :

      • Náhradné spodné prádlo

      • Náhradné oblečenie

      Všetky veci, ako sú prezuvky, pyžamo, pohár, kefka, a i. je potrebné označiť menom dieťaťa.

      Ďakujeme a želáme príjemný zvyšok prázdnin.

     • Zoznam detí platný pre školský rok 2019/2020

     • Prinášame Vám rozdelenie detí do tried platné pre nový školský rok 2019/2020.

      Nakoľko zákonní zástupcovia novoprijatých detí ešte neodpísali súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely školy, mená novoprijatých detí uvádzame v súlade so zákonom.  napr. (namiesto :Janko Mrkvička, uvádzame Janko M.)

      Za pochopenie ďakujeme. Prípadné otázky adresujte priamo triednej učiteľke alebo p. zástupkyni A. Tuľákovej. 

      I. trieda – najmladšia  veková skupina, 3-4  ročné deti - 1. vchod zo zadu budovy - 1.poschodie 

       

      Tr.učiteľka : Gabriela Mošková

      Učiteľka : Tatiana Ficková

       

      1. Baranová Lily

      2. Tomáš Č.

      3. Bibiána Č.

      4. Teo Č.

      5. Anna H.

      6. Simeon I.

      7. Lily Mária I.

      8. Michael Timon J.

      9. Valentína K.

      10.Šimon L.

      11. Tadeáš M.

      12. Otakar O.

      13. Sára Jasmína S.

      14. Jana T.

      15. Daniel V.

      16. Anna Z.

       

      II. trieda – stredná  veková skupina,  4- 5 ročné deti - 2. vchod zo zadu budovy - prízemie

       

      Triedna učiteľka : Mgr. Hudáková Lucia

      Učiteľka, p. zástupkyňa:  Mgr. Tuľáková Alena

       

      1. Činčera Michael

      2. Čurlik Samuel

      3. Firdová Ela

      4. Grocký Matija Lucas

      5. Illéš Andrej

      6. Jacková Júlia

      7. Joneková Tamara

      8. Kriváková Klára

      9. Kudla Viktor

      10. Terézia F.

      11. Novosiadly Timotej

      12. Oravec Oskar

      13. Ovšianiková Ela

      14. Pamětická Olívia

      15. Petrík Jakub

      16. Slapčinský Timotej Marko

      17.Štefanková Lucia

      18. Zálepa Matúš

      19. Frederik H.

      20.Tomáš P.

       

      III. trieda – najstaršia   veková skupina, 5 - 6 ročné deti - hlavný vchod - vstup od parkoviska za Bazilikou 

       

      Triedna učiteľka : Mgr. Jedináková Jana

      Učiteľka : Poláková Tatiana

       

      1. Ajbenová Barbora

      2. Andrejkovičová Ema

      3. Babinčák Matias

      4. Baran Šimon

      5. Bochin Oliver

      6. Čechová Klára

      7. Čurila Matiaš

      8. Čorbová Lenka

      9. Daňová Nela

      10. Ficková Terézia

      11. Hazay Dana

      12. Eštvaniková Marianna

      13. Janoková Mia Mária

      14. Jevčák Bruno

      15. Medviďová Zuzana

      16. Nemčíková Zuzana

      17. Riegler Kryštof

      18. Šimko Ján

      19. Zálepová Rebeka

      20.Pavol F.

      21. Viktória K.

       

       

     • Vyúčtovanie stravy za šk.r.2018/2019

     • Oznamujeme rodičom, že preplatky za stravu detí v materskej škole budú vrátené na konci mesiaca júl 2019 resp. začiatkom mesiaca august 2019. Dôvodom je prázdninová prevádzka škôlky v mesiaci júl a teda aj stravovanie detí počas tohto mesiaca. Až po vyúčtovaní celého obdobia môžeme vrátiť preplatky, resp. žiadať nedoplatky.

      Všetky informácie vám radi poskytneme v škôlke resp. u ekonómky školy. Prajeme vám pekné požehnané letné dni.

    • Naše putovanie
     • Naše putovanie

     • Predstavme si rôzne cesty... Môžu byť úzke, široké, rovné, kľukaté, spájajúce sídliská, dediny, diaľnice...My sme sa v stredu v našej škôlke stretli spolu s p. kaplánom Mathiasom na krížovej ceste. "Stretli" sme tam Pána Ježiša. Pripomenuli sme si cestu, ktorú musel prejsť, keď niesol kríž na Kalváriu. Obetovali sme ju za nás, za detičky našej škôlky i za všetky deti na svete.

    • Zápis do MŠ
     • Zápis do MŠ

     •  

      OZNAM O ZÁPISE DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

       

      Riaditeľ CSŠ, o.z. CZŠ s MŠ sv. Dominika Savia Vranov nad Topľou,  PaedDr. Marián Babej,  podľa § 3 ods. 2 vyhl. MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhl. č. 308/2009 oznamuje termín a podmienky prijímania detí do materskej školy na školský rok 2019/2020.

      1. Miesto podávania žiadosti na predprimárne vzdelávanie

      Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia - v sídle MŠ - na Dobrianskeho 1494, Vranov nad Topľou

      2. Termín podávania žiadostí

      2.máj 2019

      v čase od 10.00 hod do 14.00 hod.

      Mimo určeného dňa zápisu možno zapísať dieťa do materskej školy aj v ostatných dňoch v termíne – do 31.05.2019, ak sú v materskej škole po prijatí detí na základe zápisu voľné miesta.

      3. Forma a priebeh zápisu:

      - Zákonný zástupca pri zápise predloží kompletne vyplnenú žiadosť a zároveň aj potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa (je súčasťou žiadosti).

      - Resp. v deň zápisu obdrží žiadosť v materskej škole, ktorú predloží najneskôr do 14 dní vedeniu materskej školy. 

      - Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou, rozhodnutie o odklade PŠD.

      4. Podmienky prijímania detí do materskej školy:

      - Do materskej školy sa prijímajú deti spravidla vo veku od 3 - 6 rokov. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľ MŠ najneskôr do tridsiatich dní odo dňa doručenia žiadosti.

      Prednostne sa prijímajú deti, 

      - ktoré  dovŕšili vek 5 rokov (predškoláci),

      - s odloženou povinnou školskou dochádzkou,

      - s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

      Ostané podmienky prijímnia detí:

      - súrodenci detí, ktoré navštevujú Cirkevnú spojenú školu vo Vranove nad Topľou,

      - deti, ktoré budú po ukončení predprimárneho vzdelávania pokračovať vo vzdelávaní v Cirkevnej základnej škole vo Vranove nad Topľou,

      - poradie podania  žiadosti NEMÁ vplyv na prijatie dieťaťa do materskej školy.

      Prijímanie detí  mladších  ako tri roky :

        - Výnimočné prijatie týchto detí bude možné iba v prípade, ak bude uspokojený záujem o prijatie detí vo veku 3-6 rokov. Podmienkou sú osvojené sebaobslužné návyky.

       

       

      Vo Vranove nad Topľou, 03.04.2019                                                      PaedDr. Marián Babej, riaditeľ školy

       

       

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

     • Chceme vysloviť úprimné poďakovanie rodine Oravcovej, ktorá zakúpila farby a iný potrebný materiál k vymaľovaniu našej vynovenej triedy Motýlikov na poschodí. Naše deti sa aj vďaka tomu môžu hrať v krásnej slniečkovej triede. Ešte raz veľká vďaka. 

    • Oznam pre rodičov predškolákov
     • Oznam pre rodičov predškolákov

     • Vážení rodičia detí – predškolákov,

       

      Dňa 4.februára 2019 nám bolo zo strany Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice doručené Oznámenie o schválení dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa za mesiac január a február 2019.

      Žiadame vás, aby ste si pozastavili trvalé príkazy na úhradu za stravu vašich detí – predškolákov!!!

       

      Školskej jedálni uhradí príspevok rodiča za stravu vo výške schválenej dotácie 1,20€/deň škola z dotácie, ktorú má schválenú!!!

       

      Preplatky, ktoré budú vykázané k 31.12.2018 (resp. k 31.1.2019 ak ste v mesiaci január uhradili čiastku 22€)  vám budú vrátené na váš účet v priebehu mesiaca február 2019.

      Žiadame rodičov, ktorí majú nedoplatky, aby ich čo najskôr uhradili!!! V opačnom prípade nemôžeme vrátiť preplatky, lebo peniaze budú fyzicky chýbať na účte.

      V prípade otázok môžete kontaktovať Ing.B.Jedinákovú, ekonómku školy.

    • Prerušenie prevádzky
     • Prerušenie prevádzky

     • OZNAM

      Milí rodičia, oznamujeme Vám, že v dňoch od 24.12.2018 – 07.01.2019 (vrátane) bude prerušená prevádzka materskej školy. Nástup do materskej školy bude dňa 08.01.2019  (v utorok) v obvyklom čase. V takomto termíne je prerušená prevádzka vo všetkých materských školách v meste, preto nie je možnosť nahlásiť dieťa ani v náhradnej materskej škole.

       

      Želáme Vám požehnané Vianočné sviatky a  čo najkrajšie prežitie spoločných chvíľ s Vašimi rodinami.

       

      Kolektív CMŠ.

    • Škôlkari na ľade
     • Škôlkari na ľade

     • Aj keď sa dnes dalo korčuľovať po chodníkoch a cestách v meste, my sme poľadovicu vymenili za STD arénu a poriadne sa vykorčuľovali. Lienky a Žabky sa neboja ani zimy, ani ľadu a na korčuliach brázdili ľadovú plochu. Aj keď sme sa miestami zapotili, celá akcia stála zato a už teraz sa tešíme na ďalšie ľadové ostrie. 

    • DOD so starými rodičmi
     • DOD so starými rodičmi

     • Viete, čo sme včera pochopili ? Že je úplne jedno, koľko odžitých rokov držíte na svojich pleciach. Dôležité je to, koľko lásky máte vo svojom srdci pre ľudí vôkol seba. Včera sa v našej materskej škole stretlo 5 generácií. 1 prababka, viac ako 30 starých rodičov, viac ako 30 rodičov, 6 učiteliek a 40 detí len kvôli tomu, aby prežilo spoločne deň venovaný všetkým, ktorí nás učia úcte, láske, pomoci a spolupatričnosti. Všetci sme tento Deň otvorených dverí venovali našim starým rodičom. Spoločne sme tvorili, hrali sa, súťažili, čítali si rozprávky a rozprávali sa o tom, ako sa žilo za ich čias. A viete čo ? Nikoho nič nebolelo,nikto nemeškal do práce, nikomu sa nič nestalo, nikto z našej škôlky neodchádzal nahnevaný, či dokonca smutný. Všetci sme prežili krásny deň  - spoločne - v láske, pokoji a radosti z okamihov strávených pohromade. Verím, že pri pohľade na fotky vo fotoalbume pochopíte, že to nebolo len o otvorených dverách, ale hlavne o otvorených srdciach. 

    • ŽABKY a LIENKY pozývajú starých rodičov na Deň otvorených dverí v našej škôlke.
     • ŽABKY a LIENKY pozývajú starých rodičov na Deň otvorených dverí v našej škôlke.

     • Srdečne pozývame babky a dedkov našich detí z tried ŽABKY a LIENKY, na Deň otvorených dverí do našej materskej školy v STREDU 14.11.2018. Prísť môžete v čase, ktorý vám vyhovuje v dvoch blokoch.

      1.BLOK  - tvorivé dielne, hry a súťaže so starými rodičmi, rozprávka na sladké sny od 07:00-12:00.

      2.BLOK - tvorivé dielne, vystúpenie Predškolákov, pohostenie v čase od 15:00 -16:30. 

      Prosíme starých rodičov, ktorí majú záujem stráviť s nami krásny deň, aby sa nahlásili p.učiteľke v triede :)

      Tešíme sa na Vás. 

    • Úspech v recitačnej súťaži
     • Úspech v recitačnej súťaži

     • Dnes sa konal v Hornozempínskej knižnici vo Vranove nad Topľou 1. ročník recitačnej súťaže pre deti z MŠ, pod Názvom - "Poviem ti básničku, pre deduška a babičku". Aj naša škôlka tam mala svoje zastúpenie. Krásne druhé miesto si vyrecitovala naša Emka Majzlíková z triedy Lienok. Srdečne jej blahoželáme ku krásnemu úspechu a reprezentácii našej Cirkevnej materskej školy.

      Blahoželáme Emke 💗

      Fotky nájdete vo Fotoalbume 3.