• Oslavovali sme Deň ZEME
     • Oslavovali sme Deň ZEME

     • Oslavovali sme narodeniny našej Zemičky. Celý deň sme jej venovali našu pozornosť. Od rána sa v škôlke pracovalo naplno. Vo vnútri aj vonku sme mali rôzne stanovištia so zameraním na separáciu odpadu, výtvarnú činnosť, prácu s prírodninami. Sadili sme kvetinky a hrali plastový bowling. Vytvárali obrázky z vrchnákov PET fliaš a zachraňovali rybky v jazierku. Vytvorili sme aj plagát k dnešnému dňu a vyskúšali si maľovanie na fóliu. Celý deň nám veľmi rýchlo zbehol a my sme si z neho domov odniesli nielen zážitky, ale aj nové vedomosti a praktické skúsenosti. 

    • Divadlo Pinocchio
     • Divadlo Pinocchio

     • "Keď budeš klamať, narastie ti dlhý nos!" 

      Počuli ste už túto vetu ? My áno. Divadlo Cililing z Prešova nám totiž prišlo včera vysvetliť, ako sa na svet dostal drevený panáčik Pinocchio. Prečo mu narástol dlhý nos a prečo odišiel z domu nám zahrali profesionálni herci. Divadlo sa nám veľmi páčilo a už teraz sa tešíme na ďalšiu rozprávku v ich podaní. 

      Fotky nájdete vo fotoalbume 3. 

    • Veselé zúbky
     • Veselé zúbky

     • Bojíte sa návštevy zubára ? My už nie ! Počas uplynulých týždňov sme sa zamerali v našej škôlke na dentálnu hygienu a správne čistenie zúbkov. Myslíme si totiž, že preventívnymi opatreniami u detí vzbudíme zodpovednosť a návyk pri čistení si zúbkov. Navštívila nás aj naša víla Amálka Antolíková, ktorá si spoločne s deťmi čistila zúbky v našej MŠ. Každá z tried navštívila aj zubnú ambulanciu VERONA DENT, kde sme si prakticky vyskúšali zubárske kreslo. Ďakujeme našej zúbkovej víle Amálke a celému personálu Verona dent. Fotky si môžte prezrieť vo fotoalbume 3. 

    • ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
     • ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

     • Riaditeľ CSŠ o.z. CZŠ s MŠ sv. Dominika Savia Vranov nad Topľou,  PaedDr. Marián Babej,  podľa § 3 ods. 2 vyhl. MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhl. č. 308/2009 oznamuje podmienky prijímania detí do materskej školy na školský rok 2018/2019.

      1. Miesto podávania žiadosti na predprimárne vzdelávanie

      Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia - v sídle MŠ - na Dobrianskeho 1494, Vranov nad Topľou

      2. Termín podávania žiadostí

      2.máj 2018

      v čase od 09.30 hod do 14.00 hod.

      Mimo určeného dňa zápisu možno zapísať dieťa do materskej školy aj v ostatných dňoch v termíne – do 31.05.2018, ak sú v materskej škole po prijatí detí na základe zápisu voľné miesta.

      3. Forma a priebeh zápisu:

      - Zákonný zástupca pri zápise predloží kompletne vyplnenú žiadosť a zároveň aj potvrdenie od všeobecného lekára pre detia dorast o zdravotnom stave dieťaťa (je súčasťou žiadosti).

      - Resp. v deň zápisu obdrží žiadosť v materskej škole, ktorú predloží najneskôr do 14 dní vedeniu materskej školy.  -

      - Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa s odloženou povinnou školskom dochádzkou, rozhodnutie o odklade PŠD.

      4. Podmienky prijímania detí do materskej školy:

      - Do materskej školy sa prijímajú deti spravidla vo veku od 3 - 6 rokov. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľ MŠ najneskôr do tridsiatich dní odo dňa doručenia žiadosti.

      Prednostne sa prijímajú deti, 

      - ktoré  dovŕšili vek 5 rokov (predškoláci),

      - s odloženou povinnou školskou dochádzkou,

      - s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

      Ostané podmienky prijímnia detí:

      - súrodenci detí, ktoré navštevujú CMŠ a CZŠ,

      - deti, ktoré budú po ukončení predprimárneho vzdelávania pokračovať vo vzdelávaní v Cirkevnej základnej škole vo Vranove nad Topľou,

      - poradie podania  žiadosti NEMÁ vplyv na prijatie dieťaťa do materskej školy.

      Deti mladšie ako tri roky :

       - Deti mladšie ako tri roky možno prijať výnimočne len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti rodičov/zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ako aj detí vo veku od troch rokov.

       -  Ak bude voľná kapacita v materskej škole a uspokojený záujem zákonných zástupcov detí od 3 do 6 rokov  a detí, ktoré sa prednostne prijímajú.

      - Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka, ak sú voľné kapacity v MŠ.

       

                                                             PaedDr. Marián Babej, riaditeľ školy