Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia, vo Vranove nad Topľou
Hlavná stránka
Školský vzdelávací program MŠ

Dokumenty školy

Školský vzdelávací program MŠ

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia,

 Bernolákova 92, Vranov nad Topľou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský vzdelávací program

 

 

 

„S KLÁROU SPOZNÁVAME SVET“

 

 

 

 

 

 

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia,

 Bernolákova 92, Vranov nad Topľou

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM CIRKEVNEJ MATERSKEJ ŠKOLY VO VRANOVE NAD TOPĽOU

S KLÁROU SPOZNÁVAME SVET

(Vychovávať k svätosti, učiť múdrosti, všetko s Láskou)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 2009

 

Platnosť

Revidovanie

Dátum

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.

Platnosť ŠKVP od

01.09.2009

 

Revidovaný

ročne

Personálne zebezpečenie

Revidovaný

14.09.2012

Časti:

 • Všeobecná časť: časť B „Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania“ – Zameranie MŠ
 • Učebné osnovy  ŠKVP

Revidovaný

11.09.2014

Personálne zabezpečenie

 

 

Predkladateľ: CSŠ, Školská 650, Vranov nad Topľou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revidovanie

Doplnenie obsahových štandardov v Učebných osnovách ŠKVP

„S Klárou spoznávame svet“

 

Obsahový štandard

Mesiac

 

Svalové napätie a dýchanie – október , máj, jún  

Uplatnenie laterality v pohybe – september, jún

Hrubá motorika – november, január, apríl, jún

Rovnováha - november

Orientácia v priestore – september, október, marec,  máj

Základné lokomočné pohyby (chôdza,

beh, skok, lezenie, hádzanie

a chytanie) – september, november, január,  marec

Základné polohy, postoje a pohyby

(stoj, sed, ľah, kľak, atd.) – november, december, január, marec, apríl

Manipulácia s náčiním – február, marec

Pohyb na náradí – november, marec, máj

Pravidlá, rešpektovanie a spolupráca – september, marec, apríl, máj, jún

Pohyb ako prostriedok upevňovania zdravia – november, december, január, február, jún

Pracovné návyky – október, november , február, marec

Jemná motorika – október, december,  máj

Práca s rôznym materiálom – október, december, apríl

Pracovné techniky – október, december, máj

Technická tvorivosť – september, február, apríl

Vizuomotorika – september, október, november, december, január, marec

Grafomotorika- december, február, apríl

Základné grafické tvary – október, marec

Meno a priezvisko dieťaťa - september

Rodina a jej členovia – september, december, máj

Postoje k členom rodiny – september, december,  máj

Orientácia v bezprostrednom okolí - september

domova a materskej školy

Postoje k domovu – september, december, máj

Ľudské telo - február

Umelecké stvárnenie ľudskej postavy – október, december, január, február, apríl

Zdravotný stav, postoje k zdraviu – október, november, február

Zásady ochrany vlastného zdravia – október, november, február

Riešenie krízových situácií ohrozujúcich zdravie – september, jún

Ochrana proti drogám - jún

Možnosti poškodenia zdravia – september, november

Zdravé potraviny – október, november

Bezpečnosť cestnej premávky – september, október, november, marec, apríl, máj, jún

Komunikácia emócií – marec, máj, jún

Vlastná jedinečnosť a jedinečnosť iných – september, apríl, jún

Obhajovanie vlastného stanoviska v konflikte – december, január

Sebaregulácia – december, január, apríl, máj

Rozhodovanie sa – november, február

Sebahodnotenie – december, január, máj

Základné pravidlá kultúrneho správania – september, november, február, máj, jún

Kontakt v komunikácii – september, jún

Počúvanie s porozumením – november, február, marec, apríl, jún

Pasívna a aktívna slovná zásoba – november, december, január, marec

Zmysluplnosť rečového prejavu - apríl

Artikulácia hlások a hláskových skupín – november, apríl, máj

Spisovná reč – október, marec

Tvorivosť v rečovom prejave – október, jún

Analyticko-syntetické činnosti so slovami - apríl

Pravidlá a spolupráca v hudobnopohybových hrách – september, október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

Súlad pohybu, hudby a textu hry – február, marec, máj

Ľudské činnosti a ich umelecké stvárnenie – október, apríl

Význam práce -  september, október, november, marec, apríl, jún

Farby, farebná rozmanitosť vo vlastných

produktoch   - september – október, november, december, január, marec, apríl

Dopravné prostriedky –október, máj, jún

Priraďovanie, triedenie, usporadúvanie,

zostavovanie podľa kritérií. – september, október, december, január, marec, apríl, máj, jún

Číselný rad – október, november, december, marec, máj

Základné počtové úkony v číselnom

rade od 1 do 10 – september, január, február, máj

Rovinné (kruh, trojuholník, štvorec

a obdlžnik) a priestorové geometrické

tvary (guľa, kocka, kváder, valec) – november, február, apríl

Plošná a priestorová tvorivosť – november, apríl, jún

Počúvanie s porozumením- máj, jún

Neslovné reakcie (pohyby, gestá, mimika) – september, február, marec

Pasívna a aktívna slovná zásoba v

štátnom – slovenskom jazyku a

v cudzom jazyku (angličtina, nemčina,

atd.)  - december, január, máj

Spisovná podoba jazyka – december, máj

Orientácia v emóciách iných osôb – september, október, december, január

Delenie, pomoc, obdarovanie – november, december, máj, jún

Riešenie konfliktov – september, október, december, január, február, marec, jún

Otvorená komunikácia – september, november, apríl, máj, jún

Akceptácia názorovej odlišnosti – február, marec, máj

Rozmanitosť ľudských vlastností- február

Základy empatie – november, apríl

Pohyb v prírode- september, október, november, február, jún

Umelá lokomócia -  november, február

Otužovanie – december, január, marec, máj, jún

Pohyb s rôznymi pomôckami – október, február, marec, apríl

Špeciálne pohybové zručnosti

a schopnosti (kĺzanie, bobovanie, hry

s vodou, atd.)- december, január, máj, jún

Výtvarná, pracovná a technická tvorivosť – október, november, jún

 

Ročné obdobia – október, november, marec

Rastlinná a živočíšna ríša – október, apríl

Význam prírodného prostredia – september, apríl, máj

Zvieratá a živočíchy – september, november, december, január, marec, apríl, jún

Domáce zvieratá- marec, máj, jún

Kvety – marec, máj

Starostlivosť o rastliny -marec

Stromy a kríky – október, apríl

Huby - november

Živá a neživá príroda- december, január, máj

Počasie- december, január, február, marec

Elementárne predstavy o zemi – február, apríl

Elementárne predstavy o slnku - apríl

Elementárne predstavy o mesiaci

a hviezdach – február, marec

Krásy prírody – september, október, november, december, január, február, marec, máj

Hodnotenie prírodného prostredia – september, november, február, marec, máj, jún

Ochranárske postoje k prírode – október, december, január, február, marec, apríl, jún

Rytmizácia hrou na telo pri postojoch,

chôdzi, behu – september, január,

Reakcie na zmenu tempa hudby – september, október, november, december, február, marec, jún

Pohybové stvárnenie charakteru

hudby – október, november, február, marec, apríl, máj, jún

Tanec a pohybová improvizácia- december, marec

Hračky a predmety – september, november, december, február, marec, apríl

Bydlisko – september, máj

Mestá a obce - september

Moja rodná vlasť- február, máj

Časové vztahy – september, november, február, marec

Kultúrne dedičstvo, sviatky a ich oslavy – október, február, apríl, máj, jún

Umelecké stvárnenie prežívania sviatkov – október, máj, jún

Rozmanitosť sveta – január, marec, apríl, jún

Umelecké stvárnenie dojmov

z pozorovania sveta - december

Emocionalita v hre – september, november, január, február, jún

Sociabilita v hre – september, október, december, február, jún

Rôznorodosť hier - január

Tvorivosť v hre – október, február

Plánovanie, realizácia a hodnotenie hry

Rytmizácia riekaniek a piesní – september, január

Spev piesní- október,  december, marec, apríl, máj

Vyjadrenie charakteru piesne na

detských hudobných nástrojoch

a dramatickými výrazovými

prostriedkami – september, október, november, december, január, február, marec

Hudobná tvorivosť – december, marec, jún

Počúvanie piesní a hudby - október

Umelecké stvárnenie pocitov

z počúvania hudby – november, december, marec, jún

Experimentovanie s farbami – september, október, február

Výtvarná tvorivosť – december, marec  jún

Kreslenie, maľovanie, modelovanie – január, február

Výtvarné techniky- december, február

Plošné a priestorové výtvarné

stvárňovanie – apríl

Kompozičné celky – november, apríl

Hodnotiace postoje k umeleckým dielam - november

Knihy, písmená a číslice – september, november, február, apríl

Detská, ľudová a autorská poézia a próza – október, január, marec

Prednes literárnych útvarov – február, apríl,máj

Voľná reprodukcia literárnych textov – november, marec

Literárno-dramatická tvorivosť – december, máj

Umelecké stvárnenie obsahu

literárnych a dramatických diel - marec

Čítanie“ a „písanie“ jednoduchého príbehu – október, november, december

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM CIRKEVNEJ MATERSKEJ ŠKOLY VO VRANOVE NAD TOPĽOU

 

A: IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A NÁZOV VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

 

Predkladateľ:  Cirkevná spojená škola, Námestie Jána Pavla II. 827/26, Vranov nad Topľou,  o.z. Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia

Meno riaditeľa: PaedDr. Marián Babej

Názov vzdelávacieho programu: „S Klárou spoznávame svet“

Školský výchovno - vzdelávací program ISCED 0

Druh školy: cirkevná

Dátum schválenia:01.09.2009

Miesto vydania: Cirkevná spojená škola, Vranov nad Topľou

Platnosť školského vzdelávacieho programu: od 01.09.2009

 

B: CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania:

Dlhodobé ciele:

 • Dať deťom hodnotný základ do života v duchu kresťanskej výchovy
 • Rozvíjať samostatnosť detí s ohľadom na individuálne zvláštnosti
 • Učiť deti nachádzať svoje pozitívne vlastnosti a rozvíjať ich, vedieť že majú právo povedať „nie“ ak sa im niečo nepáči
 • Prebúdzať u detí snahu byť dobrými a tak prispieť k odstraňovaniu vyvyšovania jedných nad druhými
 • Rozvíjať schopnosti a zručnosti, ku ktorým patrí schopnosť sústrediť sa a skúmať
 • Naučiť deti dbať o svoje zdravie i zdravie druhých, predchádzať nebezpečenstvám
 • Pripraviť deti na vstup do základnej školy po všetkých stránkach a zabezpečiť im plynulý prechod z MŠ do ZŠ
 • Rozvíjať a pestovať u detí lásku k prírode a jej ochrane
 • Cestou prirodzenej výchovy položiť základy celoživotného vzdelávania všetkých detí podľa ich možností, záujmov a potrieb
 • Uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou

Každodenné ciele plnené po celý rok:

 • Dodržiavať základné spoločenské normy
 • Dodržiavať vopred stanovené pravidlá správania
 • Rozvíjať samostatnosť pri sebaobslužných a hygienických návykoch
 • Podporovať u detí zdravý životný štýl
 • Umožniť deťom zažiť pocit úspechu

Poslaním cirkevnej materskej školy je:

Vychovávať deti k hodnotám a k poznávaniu a stretnutiu s Bohom.

Prijať každé dieťa také aké je prejavom lásky, aby bola odrazom lásky Božej – výchova detí je vecou srdca.

S pomocou učiteliek CMŠ učiť deti objavovať svet okolo nás, pestovať vzťahy s druhými a tým aj nenásilne a radostne tiež s Bohom.

Vytvárať s rodinami jednotné a funkčné spoločenstvo založené na vzájomnej dôvere.

Zameranie materskej školy:

Školský vzdelávací program je dokumentom vyváženým so zameraním na všetky oblasti rozvoja dieťaťa.

Materská škola je všeobecného zamerania.

C: STUPEŇ VZDELANIA

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu – odbor - vzdelávanie v materskej škole.

Na získanie profilu absolventa predprimárneho vzdelávania je potrebné, aby dieťa dosiahlo v závere posledného roku pred nástupom do základnej školy elementárne základy kľúčových kompetencií.

 

D: DĹŽKA DOCHÁDZKY A FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

Dĺžka dochádzky: niekoľkoročná dochádzka ( 3 - 4 roky)

Forma výchovy a vzdelávania: celodenná forma výchovy a vzdelávania, v prípade záujmu rodičov poskytuje materská škola aj možnosť poldennej formy výchovy a vzdelávania.

 

E: VYUČOVACÍ JAZYK

V materskej škole sa realizuje výchova a vzdelávanie v jazyku Slovenskej republiky.

 

F: SPOSOB, PODMIENKY UKONČOVANIA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA A VYDÁVANIE DOKLADU O ZÍSKANOM VZDELANÍ

 • Predškolské vzdelávanie dieťa ukončuje spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť
 • Predškolské vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale podľa vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre detia dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku (predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov)
 • Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré vydáva materská škola v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení niektorých predpisov

 

G:  PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

 

O deti sa stará 5  pedagogických zamestnancov, z toho 5 spĺňa predpoklady  o pedagogickej a odbornej spôsobilosti v súlade s platnou legislatívou podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Smeny učiteliek sú sú zorganizované takým spôsobom, aby bola pri každej činnosti zbezpečená deťom pedagogická starostlivosť.

Kvalifikácia a funkcia jednotlivých pedagogických zamestnancov:

Mgr. Alena Tuľáková                        učiteľka, ZRŠ

                                                Stredoškolské pedagogické

                                                Vysokoškolské pedagogické-uč. pre 1. st. ZŠ

                                                Špec.kval.štúdium  špeciálnej pedagogiky – logopédia

 

Gabriela Mošková                              učiteľka

                                              Stredoškolské odborné

                                              Sterdoškolské  pedagogické     

 

Mgr. Simona Baková                       učiteľka

                                             Stredoškolské odborné

                                             Vysokoškolské pedagogické

 

Mgr. Jana Jedináková                             učiteľka

                                             Stredoškolské pedagogické

                                             Vysokoškolské pedagogické

 

Mgr. Lucia Hudáková                         učiteľka

                                           Stredoškolské pedagogické

                                            Vysokoškolské pedagogické

 

 Vyučovanie náboženstva v každej triede MŠ:  rehoľná sestra  - sestra Konzolata  z rehole Školských sestier de Notre Dame 

Výučba anglického jazyka v každej triede 1 hodina  týždenne – PaedDr. Lýdia Kľučarová

Logopedická starostlivosť v triede predškolákov: Mgr. Lucia Kentošová

 

 

H:  MATERIÁLNO – TECHNICKÉ A PERSONÁLNE PODMIENKY

 

            Cirkevná materská škola sídli v meste, v areáli Rímsko-katolíckej farnosti sever. Od roku 2006, kedy bola zriadená ako jednotriedna materská škola, sa rozrástla o ďalšie dve triedy a príslušné priestory. V súčasnosti je materská škola trojtriedna. Nachádza sa v trojpodlažnej budove, v ktorej boli účelovo zrekonštruované priestory pre materskú školu.

Prízemie materskej školy tvoria:

2 herne - triedy

Umývarne s WC

Vstupné predsiene

 •  
 •  

Hyg. zariadenie so sprch. kútom

 •  

Kancelária – zborovňa

 •  

Práčovňa, sklad čist. prostr.

Výdajňa stravy

Technická miestnosť, kotolňa

 

Na prvom poschodí sa nachádza:

Vstupná predsieň

Šatňa

Herňa – trieda

Hyg. zar. pre dospelých

Umývarňa s WC

 

 

Na druhom poschodí sa nachádza:

Vstupná predsieň

Umývarňa s WC

Spálňa

Hyg. zar. pre dospelých

Výdajňa stravy s jedálničkou

 

 

Súčasťou materskej školy je aj školská záhrada, ktorá je oplotená a uzamykateľná čo je dôležité z bezpečnostného a hygienického hľadiska (cudzie osoby a zvieratá).

Je vybavená:

 • záhradným domčekom so šmýkalkou,
 •  detskými pieskoviskami-zabudovaným aj prenosnými (sú vybavené aj krytmi)
 • prenosnými hojdačkami a rebríkom z lana,
 • lavičkami,
 • prenosnými plastovými stoličkami,
 • detskými pružinovými hojdačkami
 • dreveným vláčikom
 • trampolínou,
 • detským plastovým domčekom

 

V priebehu roka bude školská záhrada dovybavená ďalšími záhradnými hračkami,  nábytkom a športovým náradím. Všetko je prispôsobené deťom a je v dobrom technickom stave. Všetky technické závady sú odstraňované priebežne.

 • Herne-triedy materskej školy sú vybavené kvalitným dreveným, farebným nábytkom. Stoličky, stolíky a ostatný nábytok spĺňa kritéria určené pre deti predškolského veku. Vybavenie hračkami, učebnými pomôckami a didaktickým materiálom je dobré, priebežne dopĺňané podľa potrieb detí, ich vekovému zloženiu a podľa potrieb vzdelávacieho programu. Hračky a učebné pomôcky sú umiestnené tak, aby si ich deti mohli samé brať, používať aj odkladať. Priestorové usporiadanie tried vyhovuje najrôznejším skupinovým a individuálnym činnostiam detí.
 •  Spálne materskej školy sú vybavené kvalitnými drevenými detskými ležadlami s drevenými roštami a novými matracmi. Vankúše a paplóny sú protialergické.  Posteľné prádlo je nové s detskými motívmi, farebne zladené s farbou stien.

Predškoláci používajú počas odpočinku plastové stohovateľné ležadlá, ktoré sa rozkladajú v jednej z tried.

 •  Materská škola je vybavená potrebnou audiovizuálnou technikou, zavádzame informačno-komunikačné technológie – máme prístup k internetu a vlastnú webovú stránku.

Deti sa svojou výtvarnou a inou činnosťou samé podieľajú na úprave a výzdobe prostredia , detské práce sú sprístupnené rodičom i verejnosti.

Všetky vnútorné a vonkajšie priestory CMŠ  spĺňajú bezpečnostné a hygienické normy týkajúce sa čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu, osvetlenia a hlučnosti.

Strava sa do materskej školy dováža z materskej školy Sídlisko II v termonádobách, ktoré spĺňajú hygienické kritéria na prepravu a vydávanie jedál.

Činnosti spojené s vydávaním stravy a práce vo výdajni stravy, starostlivosť o upratovanie,  hygienu a čistotu priestorov MŠ a šk. záhrady -  p. Iveta Počekajlová                               p. Bernardína Bartková

Školnícke a údržbárske práce  - p. Počekajlo

Všetci zamestnanci CMŠ vytvárajú deťom také prostredie, aby sa cítili spokojne, isto a bezpečne.

 

I: PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ

 • V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb sa zamestnanci riadia všeobecne platnými právnymi predpismi Vyhlášky č.306/2008 § 7 ods.1 až 9, §170 až 175 zákonníka práce a § 422 Obč. Zákonníka, zákonom č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve, zákonom 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákonmi NR SR a internými pokynmi riaditeľa, resp. zástupcu riaditeľa školy.
 • V tomto ohľade sa v prvom rade prihliada na základné fyziologické potreby detí. Tomu zodpovedá aj zostavenie harmonogramu dňa v materskej škole (životospráva, uspokojenie biologických, hygienických , intelektuálnych i emocionálnych potrieb detí).
 • Problematika bezpečnosti a ochrany zdravia je aj integrálnou súčasťou obsahu výchovy a vzdelávania detí zahrnutého v školskom vzdelávacom programe a jednotlivé ciele sa plnia priebežne počas celého školského roka.Deti sú takisto vtiahnuté do danej oblasti a získavjú informácie vďaka rozhovorom či projektovému učeniu. Projektové učenie zároveň pomáha na základe získaných informácií a vedomostí konať aj riešiť na elementárnej úrovni situácie ohrozujúce život.
 • V materskej škole sa vedie evidencia registrovaných školských úrazov detí, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacej činnostií organizovaných materskou školou. Pri vzniku školského úrazu sa vyhotovuje záznam o školskom úraze.
 • V priestoroch materskej školy je zakázané fajčiť, piť alkohol, užívať omamné látky a prekurzory!

Opatrenia v priebehu výchovy a vzdelávania:

 • Každá učiteľka je osobne zodpovedná za bezpečnosť zverených detí od doby ich prevzatia od rodičov, poverenej osoby alebo iného pedagóga do doby ich odovzdania rodičovi, pov. osobe alebo inej učiteľke.
 • Pri hre v triede dbá, aby sa deti hrali kľudne, sleduje ich hru, predchádza konfliktom. Nedovolí deťom nosiť do MŠ nebezpečné predmety alebo hračky.
 • Nesmie od detí odísť!! Pri závažných dôvodoch si zabezpečí dozor inej zamestnanej osoby v MŠ.
 • Nesmie dať deťom bez náležitého dozoru nožnice, štetce, či iné ostré a špicaté predmety a pomôcky, drobné korálky a stavebnicové tvary, ktoré by si deti mohli strčiť do nosa alebo ucha.
 • Pri chôdzi po schodoch dbá aby deti chodili kľudne, nestrkali do seba, držali sa zábradlia.
 • Pri telovýchovných aktivitách dbá o zvýšenú pozornosť nad bezpečnosť  detí , upozorňuje na prípadné nebezpečenstvo  a zaisťuje sústavnú pomoc pri cvičení. Býva vždy na najrizikovejšom mieste.
 • Pri prezliekaní v šatni vykonáva učiteľka stály dozor, sama sa vždy oblečie ako posledná. Zbytočne nepredlžuje pobyt pripravených detí v šatni.
 • Pri rozchádzaní detí venuje náležitú pozornosť úprave a čistote dieťaťa. Dieťa odovzdá rodičovi, alebo poverenej osobe len na základe písomného poverenia zástupcom dieťaťa (môže byť stále alebo na určité časové obdobie).
 • V dobe realizácie záujmového krúžku zodpovedá za deti, ktoré sa činnosti v krúžku zúčastňujú vedúci záujmového krúžku (učiteľka) a to od doby prevzatia  do doby odovzdania  učiteľke.

Za bezpečnosť detí v materskej škole zodpovedá po celú dobu práce s deťmi pedagogický zamestnanec školy a to od doby prevzatia od zákonného zástupcu alebo ním poverenej osoby, až do doby ich odovzdania zákonnému zástupcovi alebo ním poverenej osoby!

Opatrenia pri pobyte vonku:

 • Bezpečnosť detí pri pobyte vonku je zabezpečená prekrývaním smennosti učiteliek tak, aby boli vonku vždy dve učiteľky.
 • Riaditeľ MŠ alebo ZRŠ určuje pri vyššom počte detí alebo pri špec. činnostiach (sánkovanie, dlhšia vychádzka ap.) alebo pri pobyte v prostredí náročnom na bezpečnosť detí ďalšiu dospelú osobu spôsobilú k právnym úkonom zaisťovania bezpečnosti detí. ( napr. prevádzkový  pracovník)
 • Pri pobyte mimo materskej školy zodpovedá 1 pedagóg za bezpečnosť najviac:
 1. 21       3-4 ročných detí
 2. 22       4-5 ročných detí
 3. 23       5-6 ročných detí
 • Pri pobyte detí v školskej záhrade nedovolí učiteľka bez dozoru deťom na hojdačky, šmýkalku či iné náradie kde hrozí nebezpečenstvo úrazu.
 • Nedovolí im tiež samostatne sa vzdialiť  do priestoru záhrady kam sama nevidí a nemá prehľad o deťoch.
 • Pri vychádzke učí deti  chodiť v dvojiciach , v zástupe tak, aby maximálne zaistila ich bezpečnú chôdzu, chodí po chodníku, maximálne sa vyhýba frekventovaným uliciam. Dbá na bezpečné prechádzanie cez cestu k čomu používa terčík. Priebežne zoznamuje deti s pravidlami bezpečnosti na ulici, v doprave – priechody pre chodcov, semafor...

Opatrenia pri športových činnostiach a výletoch:

 • Riaditeľ alebo zástupca riaditeľa školy na základe náročnosti akcie a počtu detí rozhoduje o určení ďalšej spôsobilej osoby k zaisteniu bezpečnosti detí.
 •  Riaditeľ školy alebo ZRŠ stanoví vedúceho akcie, ktorý je povinný poučiť deti o zvláštnych situáciách a o pravidlách správania v týchto situáciách.

 

J: VNÚTORNÝ SYSTÉM  KONTROLY A HODNOTENIA DETÍ :

 • Pri kontrole a hodnotení detí vychádzame z profilu absolventa
 • Hodnotí sa a kontroluje úroveň dosahovania kompetencií uvedených v štátnom vzdelávacom programe, ktorými deti disponujú vzhľadom na vekové a individuálne osobitosti
 • Z hľadiska efektívnosti kladieme veľký dôraz na vzájomnú spoluprácu medzi učiteľkami navzájom a medzi učiteľkami a rodičmi (zákonnými zástupcami)
 • Pravidelné pedagogické porady – prerokovanie  a hľadanie riešení situácií a spoločných optimálnych opatrení v prípade výskytu problému

Pedagóg hodnotí v rámci triedy:

zvolené metódy, formy, prostriedky s ohľadom na reakcie detí. Následne na to hodnotí celý vzdelávací proces svojej triedy vzhľadom k stanoveným cieľom.

Individuálne hodnotenie:

 • pedagogická diagnostika musí vždy rešpektovať možnosti dieťaťa. Individuálne hodnotenie je  zapísané v zázname o dieťati , ktorý sa dopĺňa 3x ročne (na začiatku šk. roka, v priebehu a na záver šk. roka). Je to dôverný dokument, ktorý slúži pedagógom k optimalizácii rozvoja dieťaťa a ako podklad pre informácie pre rodičov.
 • Terénne zápisky - diagnostika, ktorá sa realizuje denne v priebehu edukačných aktivít

Kritéria individuálneho hodnotenia:

 1. Sebaobsluha, návyky
 2. Pohybové schopnosti
 3. Rozumové schopnosti
 4. Reč
 5. Správanie
 6. Temperament, vlastnosti dieťaťa
 7. Sociabilita
 8. City
 9. Záujmy, talent dieťaťa
 10. Spolupráca s rodičmi
 11. Potreba individuálnej starostlivosti

Metódy hodnotenia detí:

 • Pozorovanie
 • Rozhovor s dieťaťom, rodičom, konzultácie s ostatnými odborníkmi
 • Diskusia
 • Analýza výsledkov činností
 • Analýza jazykového prejavu (úroveň komunikácie)
 • Analýza osobnej dokumentácie dieťaťa
 • Sociomerické metódy (správanie v skupine, vzťahy, postavenie dieťaťa)
 • Analýza vlastnej pedagogickej aktivity

 

K: VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ZAMESTNANCOV ŠKOLY

Kontrola - hodnotenie a hospitačná činnosť ZRŠ:

 1. Priebežná kontrola výchovno-vzdelávacej činnosti učiteliek
 2. Hospitácie – 2x v priebehu roka
 3.  Iná kontrolná  činnosť

Kritériá pre hodnotenie pedagógov a ich vzdelávacej činnosti:

 • Akákoľvek pedagogická  činnosť zodpovedá poslaniu škoy
 • Dostatočné napĺňanie cieľov daných Plánom práce školy a Školským vzd. programom
 •  Pravidelný rytmus a striedanie činností harmonogramu dňa , flexibilita, rešpektovanie potrieb dieťaťa, voľnosť a sloboda detí vyvážená potrebnou mierou obmedzení, vyplývajúcimi z dodržiavania školského poriadku
 • Všetky deti majú v materskej škole rovnocenné postavenie
 • Vyváženosť  pomeru spontánnych a riadených činností v dennom programe tak, aby deti mali dostatok priestoru a času na spontánnu hru
 • Pestovanie vzájomnej dôvery, tolerancie, ohľaduplnosti, zdvorilosti, solidarity vzájomnej podpory a pomoci vo vzťahu medzi sebou a deťmi
 • Priestorové usporiadanie tried vyhovuje najrôznejším skupinovým a individuálnym činnostiam detí , aktivity sú organizované tak, aby boli deti podnecované k vlastnej aktivite a experimentovaniu, aby sa zapájali do organizovanej činnosti , pracovali svojím tempom
 • Vo vzťahu k rodičom sa pedagóg snaží o obojstrannú dôveru, otvorenosť a vľúdnosť. Sleduje konkrétne potreby detí a informuje rodičov o ich dieťati o jeho individuálnych pokrokoch v rozvoji a učení, dohodnú sa na spoločnom postupe pri jeho výchove a vzdelávaní. Pedagóg zároveň chráni súkromie rodiny a zachováva patričnú mlčanlivosť o jej vnútorných záležitostiach, jedná s rodičmi taktne a diskrétne s vedomím, že pracuje s dôvernými informáciami.
 • Pedagógovia ďalším vzdelávaním dbajú o svoj odborný rast, správajú sa profesionálnym spôsobom – v súlade so spoločenskými pravidlami a pedagoickými a metodickými zásadami výchovy a vzdelávania detí predškolského veku.

 

Kritéria pre hodnotenie prevádzkových zamestnancov :

 • Prevádzkoví zamestnanci plnia všetky úlohy dané v pracovnej náplni, dodržujú  vnútorný poriadok školy, pracovnú dobu.
 • Spolupracujú s vedením školy, učiteľkami, aktívne sa podieľajú na nadštandardných aktivitách a akciách školy.
 • Zamestnanci školy sa správajú a pracujú profesionálnym spôsobom.
 • Vo vzťahu medzi zamestnancami panuje obojstranná dôvera, otvorenosť, porozumenie, rešpekt a ochota spolupracovať. Jednajú s rodičmi ohľaduplne a taktne, zachovávajú patričnú mlčanlivosť, nezasahujú do života a súkromia rodiny.

 

L: POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH  ZAMESTNANCOV

Kontinuálne vzdelávanie je súčasťou celoživotného vzdelávania a zabezpečuje u pedagogických zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné pre výkon pedagogickej praxe so zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú. 

 1. Adaptačné vzdelávanie – začínajúci pedagogickí zamestnanci MŠ
 2. Aktualizačné vzdelávanie – aktualizovanie  poznatkov a zručností potrebných na udržiavanie profesijných kompetencií na štandardný výkon
 3. Inovačné  vzdelávanie –  zdokonalenie si profesijných kompetencií
 4. Špecializačné vzdelávanie – profesijné kompetencie potrebné na výkon špecializovanej činnosti (triedny učiteľ MŠ , uvádzajúci pedagogický zamestnanec MŠ, vedúci metodického združenia MŠ)
 5. Funkčné vzdelávanie – profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacej činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca (prebieha)

Súčasťou vzdelávania učiteliek je samoštúdium, štúdium odbornej a metodickej literatúry, pedagogické periodiká, účasť na školeniach  ap.

Prostredníctvom vzdelávania ide o schopnosť inovovať obsah a metódy výučby, skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a  reagovať na zmeny.

Materská škola poskytne priestor iniciatíve učiteliek, umožní im prezentovať inovačné postupy svojej práce, ktoré sú najmä – autorstvo alebo spoluautorstvo schválených alebo odporúčaných učebných pomôcok, metodických materiálov, pracovných zošitov, odborné články a iné tvorivé aktivity.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský vzdelávací program Cirkevnej materskej školy

 „S KLÁROU SPOZNÁVAME SVET“

Vychovávať k svätosti, učiť múdrosti a všetko s láskou.

            Klára je múdre dievča, ktorého najlepším priateľom je Ježiš. Má ho veľmi rada a verí, že život s ním je to najväčšie a najkrajšie dobrodružstvo. Spolu s ním nás zavedie do sveta plného krásy, radosti, pravdy a lásky.

Charakteristika školského vzdelávacieho programu

            Cirkevná materská škola vo Vranove nad Topľou vznikla v roku 1.9.2006 ako Cirkevná materská škola sv. Kláry. Naša materská škola nemá dlhú históriu, no veľmi rýchlo sa rozvíja a rozrastá. V súčasnosti je súčasťou Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou. Aj keď vo svojom názve už nenesie meno sv. Kláry, zostala aj naďalej našou patrónkou spolu so sv. Dominikom Saviom. Preto sme si vybrali Kláru ako „sprievodkyňu“  naším vzdelávacím programom.

            Školský vzdelávací program S KLÁROU SPOZNÁVAME SVET  je vypracovaný v súlade  so štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 a s podmienkami materskej školy. Je rozdelený do 10 blokov – obsahových celkov, ktoré sú spojené s ročnými  obdobiami a slávnosťami, ktoré v priebehu roka slávime.  Obsahové celky na seba nadväzujú, prelínajú sa, prispievajú k dosiahnutiu operacionalizovaných cieľov a taktiež k vybaveniu dieťaťa kľúčovými kompetenciami, potrebnými pre rozvoj  detskej osobnosti. To všetko smeruje k dôkladnej príprave dieťaťa na vstup do základnej školy.

            Cieľom nášho vzdelávacieho programu je viesť deti k spoznávaniu sveta, jeho zákonitostí, s cieľom prežívať radosť so života pri súčasnom získavaní kompetencií. Hlavná téma programu je zhodná s jeho názvom.

            Vzdelávací program realizujeme vo všetkých činnostiach a situáciach, ktoré sa v priebehu dňa vyskytnú, vyváženým pomerom spontánnych a riadených aktivít. Špecifickú formu predstavujú edukačné aktivity, v ktorých pedagóg s dieťaťom naplňuje konkrétne ciele formou zámerného i spontánneho učenia. Toto učenie zakladáme na aktívnej účasti dieťaťa založenej na zmyslovom vnímaní, zážitkovom učení, skupinovo alebo individuálne. Obmedzujeme učenie predkladaním hotových poznatkov a snažíme sa aby všetky činnosti obsahovali prvky hry a tvorivosti.

            Súčasťou obsahových celkov sú témy, ktoré sa plnia integrovane a to v konkrétnych činnostiach vo výchovno-vzdelávacom procese. Zahrňujú v sebe tematické okruhy -  Ja som, Ľudia, Príroda, Kultúra. Každý tematický okruh rešpektuje oblasť rozvoja osobnosti dieťaťa: kognitívnu, perceptuálno-motorickú a sociálno-emocionálnu.

 

            Každodennou súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj rozvíjanie a upevňovanie kultúrnych, hygienických a spoločenských návykov detí. Pozornosť venujeme rozvíjaniu zručností súvisiacich s osobnou hygienou a sebaobsluhou detí pri obliekaní a vyzliekaní.